งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เทศบาล ตำบลปัว ยินดี ต้อนรับ ยินดี ต้อนรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เทศบาล ตำบลปัว ยินดี ต้อนรับ ยินดี ต้อนรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เทศบาล ตำบลปัว ยินดี ต้อนรับ ยินดี ต้อนรับ

2 เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ตั้งอยู่เลขที่ 400 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

3 วิสัยทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลปัว จัดการศึกษาได้มาตรฐาน คุณภาพ คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี สุขภาพดีทั้ง กายและใจ

4 โครงสร้างการ บริหารงาน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ปลัดเทศบาลตำบลปัว นักวิชาการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก แม่บ้าน

5

6

7 ปัจจัยความสำเร็จของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว สู่ ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

8 1. ผู้บริหารมีนโยบายในการบริหารศูนย์ ด้านการศึกษาโดยส่งเสริมและ สนับสนุน การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน

9 คณะผู้บริหาร เห็นความสำคัญการ บริหารงานในศูนย์ฯ ด้วยการร่วม กิจกรรมของศูนย์ฯและการประชุม ผู้ปกครองในการกำหนดนโยบาย การบริหารงาน

10 คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยมประเมินศูนย์เด็ก เล็กปลอดโรคและเห็น ความสำคัญในการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์

11 3. ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง เด็ก, คณะกรรมการศูนย์และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

12 2. บุคลากรครูมีความพร้อมในสัดส่วนที่เหมาะสม กับจำนวนเด็ก ครูมีสุขภาพที่แข็งแรงและจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีด้าน การศึกษาปฐมวัยทุกคน จำนวนครู 1 คน ต่อ เด็ก 14 คน

13 4. สภาพพื้นที่ตั้งอยู่ในชุมชน การ เดินทางสะดวกและมีสิ่งแวดล้อมที่ สะอาดปลอดภัยสำหรับเด็ก

14 ทิศทางการ ดำเนินงานของศูนย์ฯ 1. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีความ พร้อมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้าน สติปัญญา 2. มีนโยบายในการป้องกันควบคุม โรคติดต่อที่เกิดขึ้นภายในศูนย์ฯและ ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม ควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 3. พัฒนาศักยภาพครูอย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอเพื่อให้ครูเป็นครูมืออาชีพ 4. พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้รับ มาตรฐานเพื่อเข้าสู่ความเป็นสากล

15 โอกาสของศูนย์เด็ก เล็กปลอดโรค ในอนาคต 1. ด้านการบริหารงาน ผู้บริหารมีนโยบายใน การบริหารงานในศูนย์ฯเพื่อให้ศูนย์เป็นศูนย์ เด็กเล็กปลอดโรคตลอดไป 2. ด้านงบประมาณ มีงบประมาณในการพัฒนา ศูนย์อย่างเพียงพอ 3. ด้านบุคลากร มีครูที่มีจำนวนเพียงพอกับ จำนวนเด็กและมีการพัฒนาศักยภาพครูทุกคน อย่างสม่ำเสมอ 4. ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมภายใน ศูนย์ฯที่สะอาดปลอดภัยและปลอดโรค 5. ด้านการมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนให้ความ ร่วมมือในการดำเนินงานเกี่ยวกับศูนย์ฯเด็ก เล็กปลอดโรค

16 ความท้าทายของ ศูนย์เด็กเล็ก ปลอดโรคใน อนาคต เป็นศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ระดับประเทศ

17 ปัญหา - อุปสรรค ศูนย์ฯเด็กเล็ก ปลอดโรค 1. เป็นศูนย์เด็กเล็กขนาดใหญ่ พื้นที่ รับผิดชอบกว้าง โดย รับเด็กที่มาจากทุก พื้นที่ในอำเภอปัว ทำให้ยากต่อการตรวจ เยี่ยมบ้าน 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมและรับจ้าง ทำให้ไม่มีเวลา ดูแลบุตรหลาน รวมถึงขาดความตระหนัก เอาใจใส่ด้านสุขภาพของเด็ก เช่นการส่ง เด็กมาเรียนทั้งๆที่ไม่สบาย 3. เด็กส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย ส่วนพ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัด ทำให้การ ดูแลสุขภาพเด็กในครัวเรือน ไม่ดีเท่าที่ควร

18 อีกหนึ่งความ ภาคภูมิใจที่เราได้รับ

19 1. ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็ก เล็กปลอดโรคดีเด่นระดับจังหวัด สังกัด เทศบาล ประจำปี 2555

20 2. ได้รับรางวัลศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี 2555 สังกัดเทศบาล และกำลังอยู่ระหว่างการประเมินศูนย์เด็กเล็กน่า อยู่ระดับเขต 10

21 3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการ ประกวดผลงานนวัตกรรม ทันตสาธารณสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2555 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

22 กิจกรรมประจำวันของ เด็ก

23

24 กิจกรรม เคลื่อนไหวและ จังหวะ

25

26

27

28

29

30

31

32

33 กิจกรรมเกม การศึกษา

34

35

36

37 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลปัว ขอขอบพระคุณเป็น อย่างสูง ผมขอขอบคุณครับ ! หนูขอขอบคุณค่ะ !


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เทศบาล ตำบลปัว ยินดี ต้อนรับ ยินดี ต้อนรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google