งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนัก อำนวยการ สพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนัก อำนวยการ สพฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนัก อำนวยการ สพฐ.
นายคำภา หานะกูล นายช่างโยธาอาวุโส กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนัก อำนวยการ สพฐ.

2 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตัวอย่างแบบฟอร์มการทำราคากลางของ ราชการ(ราคาท้องถิ่น) สำหรับคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กลุ่มออกแบบและ ก่อสร้าง สอ.สพฐ.

3 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ใช้บังคับกับหน่วยงานภาครัฐ - มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียนอื่นใด ซึ่ง เคยได้กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์เดิมให้ใช้ ตามหลักเกณฑ์ใหม่นี้ - ใช้กับงานก่อสร้างโดยไม่คำนึงถึงวงเงิน มูลค่า และหรือวงเงินงบประมาณของงาน ก่อสร้าง - งานก่อสร้างที่ต้องคำนวณราคากลางตาม หลักเกณฑ์นี้ หมายถึงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม รื้อถอน อาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือสิ่งอื่นใด

4 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบด้วยงานต่างๆได้แก่
- งานก่อสร้างอาคาร - งานก่อสร้างทาง - สะพานและท่อเหลี่ยม - งานก่อสร้างชลประทาน

5 ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้าง
งานก่อสร้างอาคาร หมายถึง งานก่อสร้างใหม่ ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม อาคารหรือสิ่ง ปลูกสร้างที่คนเข้าอยู่หรือเข้าไปใช้สอยได้ และรวมถึง อัฒจันทร์ สนามกีฬา ป้าย ถนน ทางเท้า ที่จอดรถภายในบริเวณ ราง ระบายน้ำ ท่อระบาย บ่อพัก ระบบสุขาภิบาล ระบบประปา งานปักเสาพาดสาย ระบบ ไฟฟ้าแสงสว่าง สระน้ำ เขื่อนกันดิน จัดสวน เสาธง รั้ว ตกแต่งภายใน ระบบปรับอากาศ ลิฟท์ บันไดเลื่อนและเครื่องกลพิเศษอื่นๆ หรือ สิ่งก่อสร้างอื่นที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์ และตรวจสอบราคากลางกำหนด

6 ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ให้เป็น ตามข้อกำหนดนี้
ให้ใช้ราคาที่เป็นปัจจุบัน ( ไม่เกิน 30 วัน ) ราคาวัสดุในส่วนกลาง ( กรุงเทพฯ และปริ มลฑล ) - สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์ - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง - สืบราคาในท้องที่ของส่วนกลาง ราคาในส่วนภูมิภาค - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ ก่อสร้างตั้งอยู่ - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง

7 ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ให้เป็นตาม ข้อกำหนดนี้ (ต่อ)
ราคาในส่วนภูมิภาค (ต่อ) - สืบราคาในท้องที่หรือจังหวัดที่สถานที่ ก่อสร้างตั้งอยู่ - สืบราคาจากแหล่งผลิต/ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงานที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกำหนด

8 สืบค้นข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ
เว็ปไซต์ของ ผู้ผลิต หนังสือราคาวัสดุ ก่อสร้าง แผ่นโฆษณา ห้างร้าน ฯลฯ

9 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคากลางท้องถิ่น)
องค์ประกอบ - ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คน - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อย่างน้อย 2 คน *** ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ทุกครั้ง ที่มีการจ้างก่อสร้าง และราคากลางมีอายุการใช้งาน 30 วัน นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชได้เห็นชอบราคากลางก่อสร้างนั้น

10 ตัวอย่าง แบบฟอร์ม ประมาณราคา

11 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ปร.6

12 ปร.5(ก)

13 ปร.5(ก)

14 ปร.5(ข)

15 ตัวอย่าง ปร.4 ก แบบ ปร.4 (ก)

16 ตัวอย่าง ปร.4 ข แบบ ปร.4 (ก) แบบ ปร.4 (ข)

17 ตัวอย่าง ปร.4 (พ) แบบ ปร.4 (พ)

18 ใบแสดงการคำนวณหาค่า FACTOR F
สามารถดาวน์โหลดได้ หรือจาก

19

20 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนัก อำนวยการ สพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google