งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, จิตวิทยา ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การ ประถมศึกษา, ศิลปศึกษา,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, จิตวิทยา ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การ ประถมศึกษา, ศิลปศึกษา,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, จิตวิทยา ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การ ประถมศึกษา, ศิลปศึกษา, พลศึกษา, สุขศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศและ ประเมินผลการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, เทคโนโลยีและการสื่อสาร การศึกษา

8 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร การศึกษา, สาขาหลักสูตรและการสอน สาขาการศึกษานอกระบบเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน สาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา สาขาการวิจัยและประเมินผล การศึกษา ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, สาขา ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี วิชาชีพครู

9 โรงเรียน อนุบาลสาธิต โรงเรียนสาธิต หน่วยงานสำคัญ 2 หน่วยงาน คือ

10

11 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาและ วรรณคดีไทย, ภาษาจีน, ภาษาจีน ( หลักสูตรนานาชาติ ), ภาษามลายู, มลายูศึกษา, ภาษาอาหรับ - ภาษาอาหรับธุรกิจ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ประวัติศาสตร์, การจัดการ สารสนเทศ, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, พัฒนาสังคม เศรษฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ, เศรษฐกิจอาเซียน วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

12 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย, การจัดการสนเทศ, การบริหารการ พัฒนาสังคม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย

13

14 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยี ยาง, เทคโนโลยีการประมง, คณิตศาสตร์ประยุกต์, เทคโนโลยีการเกษตร, เคมี - ชีววิทยา, เคมี อุตสาหกรรม, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์การอาหาร และโภชนาการ, วิทยาศาสตร์นิเทศ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ประยุกต์, ฟิสิกส์ประยุกต์, วิธีวิทยาการวิจัย, วิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีพอลิเมอร์, วิธีวิทยาการวิจัย

15

16 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต มี สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการ ออกแบบสื่อและการสร้างสรรค์สื่อการพัฒนา

17 ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาทัศนศิลป์, ศิลปะประยุกต์

18

19 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง, ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ, นโยบายสาธารณะ, การปกครองท้องถิ่น

20

21 คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่

22

23 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา, กฎหมายอิสลาม, อิสลามศึกษา ( หลักสูตรนานาชาติ ), ตะวันออกกลางศึกษา, เศรษฐศาสตร์และการจัดการ ในอิสลาม ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน อิสลามศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา อิสลามศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา อิสลามศึกษา

24 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา เป็น หน่วยงานหลัก ที่ทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของ มหาวิทยาลัย รับผิดชอบทั้งในส่วนที่เป็นมรดรทางวัฒนธรรมของ ท้องถิ่นและของ ประเทศ โดยอยู่บนพื้นฐานของการศึกษา การ ค้นคว้า วิจัยทางด้าน ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์เผยแพร่ ตลอดจนส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรมที่หลากหลายให้ประจักษ์สู่สากล

25

26 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นศูนย์โสตทัศนูปกรณ์ของ มหาวิทยาลัย ให้บริการฝึกอบรมแก่บุคลากร และหน่วยงานทั่วไป ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เป็นหอสมุดกลางของ มหาวิทยาลัย ให้บริการ สารนิเทศทั้งด้านวิชาการงาน สารนิเทศ เครือข่าย

27 ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ในงานการ เรียนการสอน การวิจัย การบริหาร การบริการชุมชน และเป็นศูนย์ อินเตอร์เนตของ มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการข้อมูล ข่าวสารความรู้แก่ชุมชน รวมถึง การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความเข้าใจที่ ถูกต้องแก่ประชาชน โดยกระจายเสียงในระบบ Fm ความถี่ 107.25 MHZ

28 เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ให้บริการวิชาการ ชุมชนเพื่อขยายขอบเขต การให้บริการวิชาการที่นอกเหนือจากคณะวิชาต่างๆ ตามความจำเป็นและ ความต้องการของชุมชน ส่งเสริมและให้โอกาส ทางการศึกษาและการฝึกอบรม วิชาชีพ หน่วยงานที่สังกัด สำนักส่งเสริมและ การศึกษาต่อเนื่องที่สำคัญคือ สถานีบริการวิชาการชุมชน อ. จะนะ จ. สงขลา สถานีบริการวิชาการชุมชน อ. เทพา จ. สงขลา สถานีบริการวิชาการชุมชน อ. เมือง จ. ปัตตานี

29


ดาวน์โหลด ppt วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, จิตวิทยา ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การ ประถมศึกษา, ศิลปศึกษา,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google