งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิทธิในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิทธิในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิทธิในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

2 ประเด็นปัญหา : กรณีเอกชน หรือ นิติบุคคล ต่างด้าว
ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการกระทำ/ละเว้นกระทำของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะสามารถนำคดีขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้หรือไม่

3 บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ
สนธิสัญญา จารีตประเพณี หลักกฎหมายทั่วไป คำพิพากษาของศาล/ ผู้ทรงคุณวุฒิทางนิติศาสตร์

4 จารีตประเพณีระหว่างประเทศ
ข้อ 38 วรรค 1 (b) แห่งธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ “จารีตประเพณีระหว่างประเทศในฐานะเป็นหลักฐานแห่งการปฏิบัติโดยทั่วไป ซึ่งได้รับการรับรองว่าเป็นกฎหมาย” จารีตประเพณีระหว่างประเทศเป็นทางปฏิบัติของรัฐที่ผ่านมานับศตวรรษ โดยทางปฏิบัติดังกล่าวจะต้องเป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางในประชาคมของรัฐต่างๆ กระทำซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอ ไปในทางรูปแบบเดียวกัน เป็นเวลายาวนาน และรัฐผู้ปฏิบัติจะต้องมีความเชื่อความรู้สึกผูกพันว่าเป็นพันธะทางกฎหมาย เช่น หลักสิทธิมนุษยชน

5 การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง โดยหลักสิทธิมนุษยชนปรากฏใน
กับหลักสิทธิมนุษยชน โดยหลักสิทธิมนุษยชนปรากฏใน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 8 “บุคคลมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาอย่างได้ผลโดยผลศาลแห่งชาติ ซึ่งมีอำนาจเนื่องจากการกระทำใด ๆ อันละเมิดต่อสิทธิขั้นมูลฐาน ซึ่งตนได้รับจากรัฐธรรมนูญหรือจากกฎหมาย”

6 การบัญญัติกฎหมายภายในรองรับ
หลักสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ มาตรา 62 “สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้รับผิดเนื่องจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

7 บทสรุป คนต่างด้าวจึงถือได้ว่ามีสิทธิตามกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศโดยอาศัยหลักสิทธิมนุษยชนในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง หากตนได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำ/ละเว้นกระทำของฝ่ายปกครอง ก็มีสิทธิฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการกระทำทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ หรือประโยชน์อันชอบธรรมของตนนั้นเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย และขอให้เพิกถอนการกระทำนั้น หรือขอให้ไม่บังคับใช้การกระทำนั้นแก่กรณีของตน และ/หรือขอให้บังคับให้ฝ่ายปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตน แล้วแต่กรณี


ดาวน์โหลด ppt สิทธิในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google