งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ เขตสุขภาพ ที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ เขตสุขภาพ ที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ เขตสุขภาพ ที่ 2

2 ประเด็นตรวจราชการ คณะที่ 1 ด้านพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและ ระบบควบคุมโรค คณะที่ 2 ด้านพัฒนาระบบบริการ คณะที่ 3 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ คณะที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบสนับสนุนงาน ด้านสุขภาพ คณะที่ 5 การตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ( การจัดการขยะมูลฝอยและ สิ่งแวดล้อม )

3 หน่วยงานเป้าหมายของการตรวจราชการ 1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2.โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 3.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 4.โรงพยาบาลชุมชน 5.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

4 ระยะเวลาการตรวจราชการกรณีปกติ จังหวัดรอบที่ 1 สุโขทัย3 - 5 กุมภาพันธ์ 2559ตรวจราชการ พิษณุโลก24 - 26 กุมภาพันธ์ 2559ตรวจราชการ อุตรดิตถ์2 - 4 มีนาคม 2559ตรวจราชการ เพชรบูรณ์9 – 11 มีนาคม 2559ตรวจราชการ ตาก16 – 18 มีนาคม 2559ตรวจราชการ

5 รูปแบบการตรวจราชการ ใช้ระยะเวลาในการตรวจราชการ จำนวน 3 วัน ประกอบด้วย วันที่ 1 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป -ออกเดินทางไปจังหวัด.................. -ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการกรม, สำนัก, จังหวัด เก็บ ข้อมูลในหน่วยงาน ( สสจ. รพศ. รพท. รพช. รพสต.) -รับประทานอาหารเย็น -พักค้างคืน

6 วันที่ 2 เวลา 08.30 – 09. 00 น. -ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะฯ เดินทางไป ถึงห้องประชุม สสจ....................... เวลา 09. 00 – 12.00 น. -รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัด ตามประเด็นการตรวจราชการ ( นพ. สสจ./ ผอ. รพ. นำเสนอ ) o ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านสาธารณสุข o ผลงาน : แก้ไขปัญหาพื้นที่ / นโยบาย รมว. สธ., ปลัด ก. สธ. o คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค o คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ o คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ o คณะที่ 4 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหารและ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพ -ผู้ตรวจราชการ มอบนโยบายและข้อสั่งการ เวลา 12.00 – 13.00 น. -รับประทานอาหารกลางวัน ณ................

7 วันที่ 2 ( ต่อ ) เวลา 13.00 – 16.30 การตรวจราชการพื้นที่ รพช. / รพ. สต. / สสอ. -ทีม 1 ผู้ตรวจราชการกระทรวง และคณะตรวจราชการ 1-4 - ตรวจราชการพื้นที่ รพช.1 แห่ง และ/หรือ - ตรวจราชการพื้นที่ รพสต. 1 แห่ง ในเครือข่ายของ รพช. (จับฉลาก) -ทีม 2 สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะตรวจราชการ 1-4 - ตรวจราชการพื้นที่ รพช.1 แห่ง และ/หรือ - ตรวจราชการพื้นที่ รพสต. 1 แห่ง ในเครือข่ายของ รพช. (จับฉลาก) -ทีม 3 ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการกรม, สำนัก, จังหวัด 4 คณะ - ตรวจสอบ ติดตาม รวบรวมข้อมูล ตามประเด็นตรวจราชการ ที่เกี่ยวข้อง ในหน่วยงาน สสจ. รพท. และ รพช. - ร่วมตรวจเยี่ยมพื้นที่กับผู้ตรวจราชการ/สาธารณสุขนิเทศก์ 18.00 น. -รับประทานอาหารเย็น ณ.............................

8 วันที่ 3 เวลา 07.30 - 08.45 น. -สาธารณสุขนิเทศก์ และประธานคณะตรวจฯ 4 คณะ ประชุมกลุ่มย่อย เตรียมการสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 09.00 - 12.00 น. -ผู้ตรวจราชการกระทรวง และจังหวัด รับฟังสรุปผลการตรวจ ราชการ 4 คณะ และให้ข้อเสนอแนะแก่จังหวัดในประเด็นต่างๆ ( นำเสนอรวมซักถาม แนะนำ 45 นาที ) o คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค o คณะที่ 2 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพและ มาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 12.00 –13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 14.30 น. o คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการ จัดบริการ o คณะที่ 4 ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหารและ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพ 14.30 น. -เดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

9 ทีมตรวจราชการ สำนักตรวจราชการกระทรวง 1นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักตรวจราชการกระทรวง 2ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์สาธารณสุขนิเทศก์ สำนักตรวจราชการกระทรวง และ คณะตรวจฯ จาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค, กรมอนามัย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

10 การจัดทำรายงาน 1.ประชุมชี้แจงการตรวจราชการประจำปี 2559 ต้นปีงบประมาณ 1 ครั้ง 2.รายงานผลการตรวจราชการรายจังหวัด ตามประเด็นตรวจราชการ ภายใน 3 วัน หลังจากตรวจราชการเสร็จในจังหวัดนั้น (แบบ ตก. 1) 3.รายงานสรุปผลการตรวจราชการ เป็นรายคณะ 4 คณะ ในภาพรวมของจังหวัด ภายใน 5 วัน หลังจากตรวจราชการเสร็จจังหวัดนั้น (1-2 หน้า) 4.รายงานผลการตรวจราชการภาพรวมเขต ตามประเด็นตรวจราชการ ภายใน 5 วัน หลังจากตรวจราชการเสร็จจังหวัดสุดท้าย (แบบ ตก. 2) 5.รายงานสรุปผลการตรวจราชการ เป็นรายคณะ 4 คณะ ในภาพรวมของเขต ภายใน 5 วัน หลังจากตรวจราชการเสร็จจังหวัดสุดท้าย (แบบ ตก. 2) 3.ส่งแบบ ตก รายจังหวัด หลังจากเสร็จการตรวจจังหวัดนั้นๆทันที ส่งวันจันทร์ ที่คุณลาวัลย์ 4.ประชุมสรุปผลการตรวจราชการประจำปี 2559 ปลายปีงบประมาณ 1 ครั้ง

11 การจัดทำรายงาน (คณะตรวจ) 1.จัดทำรายงานผลการตรวจราชการรายจังหวัด ตามประเด็นตรวจ ราชการ ภายใน 3 วัน หลังจากตรวจราชการเสร็จในจังหวัดนั้น (แบบ ตก. 1) 2.จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจราชการ เป็นรายคณะ 4 คณะ ภาพรวม ของจังหวัด ภายใน 5 วัน หลังจากตรวจราชการเสร็จจังหวัดนั้น (1-2 หน้า) 3.จัดทำรายงานผลการตรวจราชการภาพรวมเขต ตามประเด็นตรวจ ราชการ ภายใน 5 วัน หลังจากตรวจราชการเสร็จจังหวัดสุดท้าย (แบบ ตก. 2) 4.จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจราชการ เป็นรายคณะ 4 คณะ ภาพรวม ของเขต ภายใน 5 วัน หลังจากตรวจราชการเสร็จจังหวัดสุดท้าย (1-2 หน้า) 5.จัดทำรายงานข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการฯ รายจังหวัด (แบบ ตก 3)

12 แบบรายงานการตรวจราชการ แบบรายงาน ระดับจังหวัด (ตก.1) ระดับเขต (ตก.2) สาระสำคัญประกอบด้วย 1.ประเด็นการตรวจราชการ 2.ข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 3.สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการ ดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จ(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จาก การวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์, สังเคราะห์, จากการตรวจติดตาม 4.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 5.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร /ต่อระเบียบ กฎหมาย 6.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)


ดาวน์โหลด ppt แผนการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ เขตสุขภาพ ที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google