งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1. ผลการเรียนรู้ รู้และเข้าใจการแบ่งประเภท และการระบุโทษของการ กระทำความผิดแต่ละประเภท 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1. ผลการเรียนรู้ รู้และเข้าใจการแบ่งประเภท และการระบุโทษของการ กระทำความผิดแต่ละประเภท 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1

2 ผลการเรียนรู้ รู้และเข้าใจการแบ่งประเภท และการระบุโทษของการ กระทำความผิดแต่ละประเภท 2

3 2.1.7 มีเสรีภาพ ในการร่วมกันเป็น สมาคม สหภาพ สหกรณ์ 2.1.8 มีเสรีภาพ ในการชุมนุมโดย ปราศจากอาวุธ ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

4 2.1.9 ชุมชน ท้องถิ่นดั้งเดิมย่อม มีสิทธิในการ อนุรักษ์หรือฟื้นฟู จารีตประเพณี ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

5 2.1.10 เสรีภาพใน การประกอบกิจการ หรือประกอบอาชีพ 2.1.11 สิทธิจะมี ส่วนร่วมกับรัฐและ ชุมชนในการ บำรุงรักษา และการ ได้รับประโยชน์จาก ทรัพยากร ธรรมชาติ ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

6 สิทธิ เสรีภาพ และ หน้าที่ต่อ ประเทศชาติ 1. มีสิทธิมีส่วนร่วม ในกระบวนการ พิจารณาของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

7 2. มีสิทธิที่จะฟ้อง หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ให้ รับผิดชอบเนื่องจาก การกระทำ ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

8 3. มีสิทธิต่อต้าน โดยสันติวิธีซึ่งการ กระทำใด ๆ ที่เป็นไป เพื่อให้ซึ่งอำนาจ 4. มีหน้าที่รักษาไว้ ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

9 5. มีหน้าที่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย 6. มีหน้าที่ไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง 7. มีหน้าที่ป้องกัน ประเทศ รับราชการ ทหาร ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

10 หน้าที่ของชาว ไทยต่อโลก ที่สำคัญได้แก่ การ ให้การต้อนรับ ชาวต่างชาติที่มา ท่องเที่ยว ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

11 บทบาทหน้าที่ ของพลเมืองที่ดี ต่อชุมชนและ ประเทศชาติ ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

12 บทบาทหน้าที่ของ พลเมืองดีทาง เศรษฐกิจที่สำคัญ 1. พลเมืองที่ดีต้อง ประกอบอาชีพที่ สุจริต ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

13 2. พลเมืองที่ดีมี ความอ่อนแอทาง เศรษฐกิจ ควร รวมตัวกันเป็นกลุ่ม อาชีพ ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

14 3. พลเมืองที่ดี ต้องใช้จ่ายอย่าง ประหยัด 4. พลเมืองที่ดี ต้องเสียภาษีอากร ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

15 5. พลเมืองที่ดีควร ท่องเที่ยวใน ประเทศ และใช้จ่าย ของที่ผลิตใน ประเทศ เพื่อ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของไทย ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

16 บทบาทหน้าที่ของ พลเมืองดีทางด้าน การเมืองการ ปกครอง 1. มีหน้าที่ไปออก เสียงเลือกตั้ง 2. มีหน้าที่สมัครรับ เลือกตั้งเป็น สมาชิกสภา องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

17 3. มีหน้าที่ ตรวจสอบการ ทำงานของสมาชิก สภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และ สภาผู้แทนราษฏร ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

18 บทบาทหน้าที่ของ พลเมืองที่ดีด้าน สังคม และ วัฒนธรรม 1. พลเมืองดีมี หน้าที่ร่วมมือกัน พัฒนาสังคมให้น่า อยู่ ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

19 2. พลเมืองดีมี หน้าที่รักษาความ สามัคคีและป้องกัน มิให้กลุ่มบุคคลที่มี ผลประโยชน์ร่วมกัน ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

20 3. พลเมืองดีมี หน้าที่ป้องกันมิให้ วัฒนธรรมต่างชาติ มาทำลาย วัฒนธรรมที่ดีงาม ของชาวไทย ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

21 4. พลเมืองที่ดีมี หน้าที่ช่วยเหลือ ราชการในเรื่องที่ ษมารถช่วยเหลือได้ 5. พลเมืองที่ดียัง เป็นเด็กและเยาวชน มีหน้าที่ศึกษาเล่า เรียนให้ดีที่สุด ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

22 บุคคลที่ ได้รับการ ยกเว้น 4


ดาวน์โหลด ppt ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1. ผลการเรียนรู้ รู้และเข้าใจการแบ่งประเภท และการระบุโทษของการ กระทำความผิดแต่ละประเภท 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google