งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักความรับผิดทางแพ่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักความรับผิดทางแพ่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักความรับผิดทางแพ่ง
โครงการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... สำนักความรับผิดทางแพ่ง

2 ที่มา : การแก้ไข ความเสียหายอย่างเดียวกันแต่เรียกชดใช้ ไม่เหมือนกัน
เกิดความเหลื่อมล้ำในการปฏิบัติ ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล ความเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้

3 ผลกระทบ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น สามารถสั่งการตามที่เห็นว่าถูกต้อง หน่วยงานของรัฐต้องรับภาระต่อความเสียหายที่ไม่สามารถเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ได้

4 ขั้นตอนตามระเบียบ เกิดความเสียหาย รายงาน ผู้บังคับ บัญชา
รายงาน ผู้บังคับ บัญชา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการ คลังแจ้งผลการตรวจสอบ ส่งสำนวนให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบ หัวหน้าส่วนราชการวินิจฉัยสั่งการ ส่วนราชการสั่งการตามความเห็นกรมบัญชีกลาง อปท. รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐสั่งการตามที่เห็นสมควร

5 สาระสำคัญที่แก้ไขใหม่
เกิดความเสียหาย รายงาน ผู้บังคับ บัญชา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการ คลังแจ้งผลการตรวจสอบ ส่งสำนวนให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบ หัวหน้าส่วนราชการวินิจฉัยสั่งการ ส่วนราชการสั่งการตามความเห็นกรมบัญชีกลาง อปท. รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐสั่งการตามที่เห็นสมควร

6 ขั้นตอนการทำงานของกรมบัญชีกลาง
หน่วยงานส่งสำนวน กรมบัญชีกลาง คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง แจ้งผล การพิจารณา หน่วยงานออกคำสั่ง

7 ขั้นตอนการแก้ไขระเบียบ
กรมบัญชีกลาง ๑๗ ก.ค. ๕๗ กระทรวงการคลัง ๒๕ ส.ค. ๕๗ คสช ๒๘ ส.ค. ๕๗ กฤษฎีกา ๑๙ พ.ย. ๕๗ ครม (เพื่อทราบ) สนง.เลขาธิการ ครม. ราชกิจจานุเบกษา

8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
สร้างมาตรฐาน - การตรวจสอบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ - การเรียกให้ชดใช้ เกิดความเท่าเทียมในการใช้อำนาจและดุลพินิจ สร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt สำนักความรับผิดทางแพ่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google