งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล. เขียนประโยค โดยใช้ โครงสร้างที่ ซับซ้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล. เขียนประโยค โดยใช้ โครงสร้างที่ ซับซ้อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

2 เขียนประโยค โดยใช้ โครงสร้างที่ ซับซ้อน

3 Choose the best answer

4 1.Could you…..me five pounds? I’ll pay you back next Monday? 1. lend 2. borrow 3. take 4. return

5 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 2. You mustn’t be angry with her. It wasn’t her… that she was late. 1. blame 2. error 3. mistake 4. fault

6 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 3. She …to take her neighbour to court if he didn’t stop making so much noise. 1. promised 2. threatened 3. offered 4. suggested

7 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 4. The house has been left empty for a long time; it will be expensive to… the damage that has been done. 1. fix 2. mend 3. improve 4. repair

8 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 5. The constant…..o n their hands causes injury. 1. grip 2. pressure 3. hold 4. movement

9 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 6. They were really…..about my idea of joining them in London. 1. enthusia stic 2. keen 3. intereste d 4. willing

10 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 7. Each…of the family had to take it in turns to do the washing up. 1. individual 2. character 3. member 4. person

11 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 8. A few days after the motorcycle hit his arm, he had a large black…. 1. break 2. cut 3. wound 4. bruise

12 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 9. It takes most people three or four days to…. from flu. from flu. 1. cure 2. prevent 3. recover 4. get over

13 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 10. When are you going to give back that money you ……me? to give back that money you ……me? 1. lend 2. owe 3. borrow 4. dept

14 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Choose the best answer to complete these dialogues.

15 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 1.Mother: Who broke my favourite cup? favourite cup? You: I did mother……. 1. I am not careful enough to drop it ครูรุจิรา ทับศรีนวล

16 1.Mother: Who broke my favourite cup? favourite cup? You: I did mother……. 2. I’ll not break it again. 3. I did a careless mistake. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

17 1.Mother: Who broke my favourite cup? favourite cup? You: I did mother……. 4. It was an accident. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

18 2. Someone: Why did you go to the library this morning? You: ………………… …

19 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 1. I had to return some books 2. I must read some books 3. I wish to borrow some books 4. I went to lend my books

20 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 3. Shop- assistant: May I help you? May I help you? Customer: Yes, thank you. I’m looking for some colored pencils. Shop-assistant: How about these? They’re the best we’ve got. Customer:……… ………..

21 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 1. Yes, they ’ll do nicely, thank you. 2. Good, I’m looking forward to then 3. Fine, I’ll like them. 4. Yes, that’s the ones I’m looking for looking for

22 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 4. Tom’s boss: would you post this letter for me, please, Tom? Tom: Yes, sir………….

23 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 1.I’m doing it very soon. 2.I’ll do that in a minute. 3.I’ll see to it right away 4. I’ll bring the mail immediately

24 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 5. Fred: Have you got a dog at home, Jack? a dog at home, Jack? Jack: No, we haven’t. Fred: I thought your family liked dogs. family liked dogs. Jack: we do but…….

25 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 1.our estate doesn’t allow animals to live 2.we’re not allowed to keep pets in our estate 3. dogs cannot live in estate 4. no animals can live in our estate

26 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 6. James: I feel hot. Would you mind if I turned on the air- conditioner? Fred: ………………..

27 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 1.Yes, that’s a good idea. 2. Why not? 3. Help yourself. 4. Not at all.

28 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 7. You are a secretary at Quality Electronics and are speaking on the telephone. Complete your second statement.

29 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Secretary: Quality Electronics. Good morning. Caller: I’d like to speak to Mr. Watson please. Secretary: sorry. He’s not in just now……………..

30 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 1.What’s your name? 2. call back later. 3.Would you like to leave a message? 4.Good-bye.

31 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Mrs. Lambert: You know you really ought to get a new pair of jeans ……8…! Paul: but this is how I like them Mum they’re just..9..

32 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Mrs. Lambert: Well,you’d better get another pair for work at least, or….10…

33 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Mrs. Lambert: You know you really ought to get a new pair of jeans ……8…! 1.Yours still look in shape 2. Those are a bit more expensive but nice 3. Those are falling in pieces 4. Those are made just for you ครูรุจิรา ทับศรีนวล

34 Paul: but this is how I like them Mum they’re just..9.. 1.match with my new shirt 2.the way to be 3.beginning to look right 4.look fantastic to me ครูรุจิรา ทับศรีนวล

35 Mrs. Lambert: Well,you’d better get another pair for work at least, or….10… 1.the boss will not ask you out 2.your colleagues will get envious 3. your father will become repulsive 4.they’ll sack you on the spot ครูรุจิรา ทับศรีนวล


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล. เขียนประโยค โดยใช้ โครงสร้างที่ ซับซ้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google