งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Passive Voice by (Kru Aom). What is the difference between active voice and passive voice?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Passive Voice by (Kru Aom). What is the difference between active voice and passive voice?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Passive Voice by (Kru Aom)

2 What is the difference between active voice and passive voice?

3 a)Suzanne Collins wrote the Hunger Games. b) The Hunger Games was written by Suzanne Collins. (Subject) (Object) (agent) Active Passive (Verb)

4 a)Psy sang Gangnam Style at the 2012 MTV Video Music Awards. b) Gangnam Style was sung by Psy at 2012 MTV Video Music Awards. (S.) (S) (O.) (agent) (V.) Active Passive

5 V. to be + past participle (V.3) Subject VerbObject (Active) Suzanne Collinswrotethe Hunger Games. SubjectVerbAgent (Passive) The Hunger Gameswas writtenby Suzanne Collins. Past Simple Tense

6 การใช้ The Usage 1. เมื่อเราต้องการเน้นว่าประธาน ( คนหรือสิ่งของ ) เป็น ผู้ถูกกระทำ This cake was made by my mother. Only Jane was injured in the accident. 2. เมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เราไม่ทราบว่าใครเป็น ผู้กระทำ My wallet was stolen last night. (Somebody stole my wallet last night.)

7 S.+V. to be + V.3 + (by +agent) โครงสร้าง Passive Voice ( ประธานถูกกระทำ ) (* V. to be ที่ใช้ขึ้นอยู่กับ tense) ( ผู้กระทำ )

8 S.+V. to be + V.3 + (by +agent) --> Present Simple Tense (active) Mike repairs the car. (passive) The car is repaired by Mike. (is/am/are + V.3) --> Past Simple Tense (active) Mike repaired the car. (passive) The car was repaired by Mike. (was/were + V.3)

9 Active: The dog ate the biscuits. Passive: The biscuits were eaten by the dog. ประโยค บอกเล่า ประโยค ปฏิเสธ Passive: The biscuits were not eaten by the dog. ประโยค คำถาม Passive: Were the biscuits eaten by the dog? ประโยค คำถามปฏิเสธ Passive: Weren’t the biscuits eaten by the dog?

10 การใช้ The Usage 1. เมื่อเราต้องการเน้นว่าประธาน ( คนหรือสิ่งของ ) เป็น ผู้ถูกกระทำ This cake was made by my mother. Only Jane was injured in the accident. 2. เมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เราไม่ทราบว่าใครเป็น ผู้กระทำ My wallet was stolen last night. (Somebody stole my wallet last night.)

11 It is time for Crossword !!!

12 S.+V. to be + V.3 + (by +agent) --> Present Continuous Tense (active) Mike is repairing the car. (passive) The car is being repaired by Mike. (is/am/are+being+V.3) --> Past Continuous Tense (active) Mike was repairing the car. (passive) The car was being repaired by Mike. (was/were+being+V.3)

13 S.+V. to be + V.3 + (by +agent) --> Present Perfect Tense (active) Mike has repaired the car. (passive) The car has been repaired by Mike. (has/have+been+V.3) --> Past Perfect Tense (active) Mike had repaired the car. (passive) The car had been repaired by Mike. (had+been+V.3)

14 S.+V. to be + V.3 + (by +agent) --> Future Simple Tense (active) Mike will repair the car. (passive) The car will be repaired by Mike. (will+be+V.3)

15 Tense Present Simple (passive) is/am/are + Past participle (V.3) Present Continuous (passive) is/am/arebeing + Past participle (V.3) Present Perfect (passive) has/havebeen + Past participle (V.3) Past Simple (passive) was/were + Past participle (V.3) Past Continuous (passive) was/werebeing + Past participle (V.3) Past Perfect (passive) hadbeen + Past participle (V.3) Future Simple Tense (passive) willbe + Past participle (V.3) Passive Form ใน Tense ต่างๆ

16 Active: The dog ate the biscuits. Passive: The biscuits were eaten by the dog. ประโยค บอกเล่า ประโยค ปฏิเสธ Passive: The biscuits were not eaten by the dog. ประโยค คำถาม Passive: Were the biscuits eaten by the dog? ประโยค คำถามปฏิเสธ Passive: Weren’t the biscuits eaten by the dog?

17 การใช้ The Usage 1. เมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เราไม่ทราบว่าใครเป็น ผู้กระทำ My wallet was stolen last night. 2. เมื่อเราต้องการเน้นว่าประธาน ( คนหรือสิ่งของ ) เป็น ผู้ถูกกระทำ This cake was made by my mother. Only Jane was injured in the accident.

18 อ่านเอกสารที่แจกเพิ่มเติม EXERCISE

19 END


ดาวน์โหลด ppt Passive Voice by (Kru Aom). What is the difference between active voice and passive voice?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google