งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Passive Voice by (Kru Aom).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Passive Voice by (Kru Aom)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Passive Voice by (Kru Aom)

2 What is the difference between active voice and passive voice?
????? What is the difference between active voice and passive voice? ???

3 Suzanne Collins wrote the Hunger Games.
Active Suzanne Collins wrote the Hunger Games. (Object) (Subject) (Verb) Passive b) The Hunger Games was written by Suzanne Collins. (Subject) (Verb) (agent)

4 Active Psy sang Gangnam Style at the 2012 MTV Video Music Awards. (S.) (V.) (O.) Passive b) Gangnam Style was sung by Psy at 2012 MTV Video Music Awards. (S) (V.) (agent)

5 V. to be + past participle (V.3)
Past Simple Tense Subject Verb Object (Active) Suzanne Collins wrote the Hunger Games. Subject Verb Agent (Passive) The Hunger Games was written by Suzanne Collins.

6 การใช้ The Usage 1. เมื่อเราต้องการเน้นว่าประธาน(คนหรือสิ่งของ)เป็นผู้ถูกกระทำ • This cake was made by my mother. • Only Jane was injured in the accident. 2. เมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เราไม่ทราบว่าใครเป็นผู้กระทำ • My wallet was stolen last night. (Somebody stole my wallet last night.)

7 S.+V. to be + V.3 + (by +agent)
โครงสร้าง Passive Voice (ประธานถูกกระทำ) S.+V. to be + V.3 + (by +agent) (ผู้กระทำ) (* V. to be ที่ใช้ขึ้นอยู่กับ tense)

8 S.+V. to be + V.3 + (by +agent)
--> Present Simple Tense (active) • Mike repairs the car. (passive) • The car is repaired by Mike. (is/am/are + V.3) --> Past Simple Tense (active) • Mike repaired the car (passive) • The car was repaired by Mike. (was/were + V.3)

9 ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม ประโยคคำถามปฏิเสธ
Active: The dog ate the biscuits. ประโยคบอกเล่า Passive: The biscuits were eaten by the dog. ประโยคปฏิเสธ Passive: The biscuits were not eaten by the dog. ประโยคคำถาม Passive: Were the biscuits eaten by the dog? ประโยคคำถามปฏิเสธ Passive: Weren’t the biscuits eaten by the dog?

10 การใช้ The Usage 1. เมื่อเราต้องการเน้นว่าประธาน(คนหรือสิ่งของ)เป็นผู้ถูกกระทำ • This cake was made by my mother. • Only Jane was injured in the accident. 2. เมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เราไม่ทราบว่าใครเป็นผู้กระทำ • My wallet was stolen last night. (Somebody stole my wallet last night.)

11 It is time for Crossword !!!

12 S.+V. to be + V.3 + (by +agent)
--> Present Continuous Tense (active) • Mike is repairing the car. (passive) • The car is being repaired by Mike. (is/am/are+being+V.3) --> Past Continuous Tense (active) • Mike was repairing the car. (passive) • The car was being repaired by Mike. (was/were+being+V.3)

13 S.+V. to be + V.3 + (by +agent)
--> Present Perfect Tense (active) • Mike has repaired the car. (passive) • The car has been repaired by Mike. (has/have+been+V.3) --> Past Perfect Tense (active) • Mike had repaired the car. (passive) • The car had been repaired by Mike. (had+been+V.3)

14 S.+V. to be + V.3 + (by +agent)
--> Future Simple Tense (active) • Mike will repair the car. (passive) • The car will be repaired by Mike. (will+be+V.3)

15 Passive Form ใน Tense ต่างๆ
Present Simple (passive) is/am/are + Past participle (V.3) Present Continuous being Present Perfect has/have been Past Simple was/were Past Continuous Past Perfect had Future Simple Tense will be

16 ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม ประโยคคำถามปฏิเสธ
Active: The dog ate the biscuits. ประโยคบอกเล่า Passive: The biscuits were eaten by the dog. ประโยคปฏิเสธ Passive: The biscuits were not eaten by the dog. ประโยคคำถาม Passive: Were the biscuits eaten by the dog? ประโยคคำถามปฏิเสธ Passive: Weren’t the biscuits eaten by the dog?

17 การใช้ The Usage 1. เมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เราไม่ทราบว่าใครเป็นผู้กระทำ • My wallet was stolen last night. 2. เมื่อเราต้องการเน้นว่าประธาน (คนหรือสิ่งของ)เป็นผู้ถูกกระทำ • This cake was made by my mother. • Only Jane was injured in the accident.

18 อ่านเอกสารที่แจกเพิ่มเติม Exercise

19 END


ดาวน์โหลด ppt Passive Voice by (Kru Aom).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google