งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CONDITIONAL SENTENCES

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CONDITIONAL SENTENCES"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CONDITIONAL SENTENCES

2 Introduction Conditional Sentence(if-clause) หมายถึงประโยคเงื่อนไข ซึ่งประกอบด้วยข้อความ 2 ส่วน คือ if-clauseและ main-clause เช่น If he comes , I will tell him. (if- clause ) (main clause)

3 Conditional Sentence แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1. Future Possible
2. Present Unreal 3. Past Unreal 4. Mixed Type

4 Future Possible หมายถึงประโยคที่แสดงความเป็นไปได้ เกิดขึ้นได้ ประกอบด้วย If + present simple ,future simple (V1) (will +V1) หรือ Future simple + if present simple (will + V1) (V1)

5 ตัวอย่าง She will stay at home if it rains
If he studies hard,he will scceed. She will stay at home if it rains

6 หมายเหตุ 1. กริยาใน main clause อาจจะใช้ may, can, must, (be) going to แทน will, shall ได้ are going to ตัวอย่าง If you don’t hurry ,you may miss the train can must

7 If (when) the teacher asks ,answer her.
2. บางครั้งกริยาใน if clause ใน main clause ใช้ present tense อาจจะใช้ when หรือ whenever แทน if ได้ เช่น If ( when, whenever) the weather is good.I play tennis If (when) the teacher asks ,answer her.

8 If she should telephone ,tell me at once.
3. ถ้า if clause มี should อยู่ด้วย สามารถทำให้เป็น infintive form ได้ โดยตัด if ออก และนำ should ขึ้นมาไว้หน้าประธาน เช่น If she should telephone ,tell me at once. Should she telephone ,tell me at once.

9 Present Unreal หมายถึงประโยคที่แสดงถึงการสมมติว่าเหตุการณ์นั้น เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่ความจริงไม่ได้เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่ตรงข้ามกับความจริง ประกอบด้วย If + past simple (V2) , past future simple(could,might,would,should + V1) Verb to be (V2) ใช้ were ทุกบุรุษ หรือ Past future simple if + past simple

10 ตัวอย่าง If I were rich , I should travel around the world.
( but I am not rich) He would meet her if he went to the party. (but he doesn’t go to the party.)

11 หมายเหตุ If I were rich ,I should travel around the world.
สำหรับประโยคที่มี were นั้น ทำให้เป็น Inverted Form ได้ด้วยการตัด if ออก ใช้ were ขึ้นต้นประโยค แล้วต่อด้วยประธานและส่วนขยายอื่นๆ เช่น If I were rich ,I should travel around the world. = Were I rich, I should travel around the world.

12 Past Unreal If+ past perfect tense, past future perfect
หมายถึงประโยคที่แสดงถึงการสมมติว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในอดีต แต่ความจริงไม่ได้เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ตรงข้ามกับความจริง ประกอบด้วย If+ past perfect tense, past future perfect ( had+V3) (could,might would,should+have+V3)

13 หรือ Past future perfect if + past perfect tense
ตัวอย่าง If she had been there, she would have seen the accident. (but she wasn’t there) He would have given her money if she hadn’t gone out. (but she went out)

14 หมายเหตุ ด้วยการตัด if ออก ใช้ had ขึ้นต้นประโยคแล้วต่อด้วย
สำหรับประโยคที่มี had + V3 ทำให้เป็น Inverted Form ได้ ด้วยการตัด if ออก ใช้ had ขึ้นต้นประโยคแล้วต่อด้วย ประธาน + V3 + ส่วนขยายอื่นๆ เช่น If she had been there , she would have seen the accident. (Had she been there , she would have seen the accident.) He would have given her money if she hadn’t gone out. (He would have given her money hadn’t she gone out.)

15 เป็นแบบผสมระหว่าง Past Unreal และ Present Unrealประกอบด้วย
Mixed Types เป็นแบบผสมระหว่าง Past Unreal และ Present Unrealประกอบด้วย Past Unreal Present Unreal If + past perfect , past future simple ( had + v3 ) ( would + v1 ) หรือ past future simple if + past perfect ( would + v1 ) ( had + v3 )

16 ตัวอย่าง If you had gone to bed early last night, you would be in Chiengmai today. เมื่อคืนถ้าคุณเข้านอนแต่หัวค่ำ วันนี้คุณก็คงอยู่ที่เชียงใหม่ ความจริง ก็คือ เมื่อคืนคุณนอนดึก และวันนี้คุณก็ยังอยู่ที่นี่ you would be in Chiengmai today if you had gone to bed early last night.

17 หมายเหตุ สำหรับประโยคที่มี had + v3 ทำให้เป็น Inverted Form ได้
ด้วยการตัด if ออก ใช้ had ขึ้นต้นประโยคแล้วต่อด้วย ประธาน + v3 + ส่วนขยายอื่นๆ เช่น If you had gone to bed early last night, you would be in chiengmai today. (Had you gone to bed early last night, you would be in chiengmai today.) You would be in Chiengmai today if you had gone to bed early last night. (You would be in Chiengmai today , had you gone to bed early last night.)

18 การสับตำแหน่งของ Subject และกริยาช่วย โดยละ if
ตำแหน่งใดที่มี if ตามด้วยกริยาช่วย เช่น were,had หรือ should สามารถที่จะสับกริยาช่วยกับประธานได้ โดยละ if เช่น If I were rich = Were I rich If he had known = Had he known. If war should break out = Should war break out.

19 If only only ใช้ตามหลัง if ได้ และชี้ให้เห็นถึงความหวัง (hope) ความปรารถนา (a wish) หรือเสียใจ (regret) If only + present tense / will แสดงความหวัง If only he comes in time = we hope he will come. If only he will listen to her = we hope he will be willing to listen. If only + past / past perfect แสดงความเสียใจ (มีความหมายเหมือนกับ wish + past หรือ past perfect) we wish he didn’t drive so fast. If only he didn’t drive so fast = We are sorry he drives so fast.

20 ตัวอย่างเพิ่มเติม แบบที่ 1 - If you have really mislaid the document you had better inform the police. - The dog won’t attack you if you sit quite still. แบบที่ 2 - Why did he ask if he knew already? - If I were you I should say nothing about it. แบบที่ 3 - But for my lifebelt I should have been drowned. - We might have had lobster for lunch if the cat hadn’t stolen it.

21 คำที่แสดงเงื่อนไข if = ถ้า สมมุติว่า unless = นอกจากว่า ถ้าหากว่าไม่ on condition that = ถ้าหากว่า โดยมีเงื่อนไขว่า as(or so) long as = ถ้าหากว่า ตราบใดก็ provided (that) = ถ้าหากว่า providing (that) = ถ้าหากว่า suppose (that) = ถ้าสมมุติว่า supposing (that) = ถ้าสมมุติว่า in the event that = ถ้าหากว่า เผื่อว่า in case that = เผื่อว่า

22 If (ถ้า สมมุติว่า) ใช้ในประโยคเงื่อนไข (Condition) วางไว้หน้าประโยคหรือกลางประโยคก็ได้ ตัวอย่าง If he works hard , he will pass the examination. He will pass the examination if he works hard. If she went to the party , she would meet her friends. She would meet her friends if she went to the party. If I had sent this letter , they would have received it. They would have received this letter if I had sent it.

23 unless = if…not (นอกจากว่ามถ้าหากว่าไม่) วางไว้หน้าประโยคหรือกลางประโยคก็ได้ ตัวอย่าง He won’t let you go out unless you finish that work He won’t let you go out if you don’t finish that work She won’t go to the seaside unless the weather is fine She won’t go to the seaside if the weather is not fine

24 on condition that , as (or so) long as , provided(that) , providing(that) , (ถ้าหากว่า, โดยมีเงื่อนไขว่า, ตราบใดที่) วางไว้กลางประโยค ตัวอย่าง on coundition that I will help you as long as you obey me He will go to Phuket provided(that) he can afford the time providing(that)

25 suppose(that ) , supposing(that) = (ถ้า, สมมุติว่า) มีความหมายเช่นเดียวกับ if วางไว้หน้าประโยค
ตัวอย่าง 1. Suppose (that) he is rich , he will go abroad. 2. Supposing (that) she saved money all year , she would have enough money for her vacation.

26 in the event (that) , in case (that) = (ถ้าหากว่า, เผื่อว่า) วางไว้หน้าประโยคหรือกลางประโยคก็ได้
ตัวอย่าง 1. In the event (that) the weather is fine , they will play badminton. 2. In case (that) a few members come , the conference will be postponed.

27 Exercise 1. If I can find a cheap room__________a fortnight. a. I stay b. I would stay c. I will stay d. I stayed

28 2. If the pain __________you’ d better take another pill. a. return b
2. If the pain __________you’ d better take another pill. a. return b. returns c. returned d. Would have retured

29 3. If you had shut the door, the hens__________into the house. a
3. If you had shut the door, the hens__________into the house. a. will not get b. Would not get c. would not have got d. Would have not got

30 4. The Customs officer will not keep you long_______ you are dishonest a. if b. Unless c. for d. Or

31 5. My friend acts as if he _________ English perfectly. a. know b
5. My friend acts as if he _________ English perfectly. a. know b. Knows c. knew d. Had known

32 6. If I __________a bird, I would be very happy. a. would be b. Were c
6. If I __________a bird, I would be very happy. a. would be b. Were c. can do d. Would have been

33 7. Do you mind_______________. a. If I smoke b. That I smoke c
7. Do you mind_______________? a. If I smoke b. That I smoke c. If I am smoking d. Whether I smoke

34 8. If anybody____________ question, please ask me after class. a. has b. Have c. have the d. has a

35 9. If you are tired, go and__________ for a while. a. to rest b. Rest c. resting d. Rested

36 10. ____________ and we’ll finish the work. a. Please give us tools b
10. ____________ and we’ll finish the work. a. Please give us tools b. Give us tools c. You can give us tools d. If you gave tools to us

37 เฉลย 1.c 2.b 3.c 4.b 5.c 6.b 7.a 8.d 9.b 10.b

38 11. Had the government transferred television stations to the Mass Media Organization of Thailand , the workers protested. a.Would have b.Could have c.Should have d.had

39 12. We in such a great mess now if we
it before. a.wouldn’t have been ………..have know b.wouldn’t be ………… had know c.won’t have been ………….have know d.Won’t be ……….knew

40 13. “ I’m sorry that I am late , It took more time to
get here than I expected. ” “ You sooner , if you the early bus before the rush hour. ” a.can arrive – had taken b.could arrive – would have taken c.Would have arrive – had taken d.had arrive – would have taken

41 14. you in my position , what would you do ?
a.Unless b.Had c.If d.Were

42 15. If it fine yesterday , we’d have reached our destination by now.
a. were b. was c. had been d. has been

43 16. If I had not come here last week , I
out all the truth about him. a.should not find b.found c.did not find d.should not have found

44 17. Had we had a helicopter , we their lives.
a.might save b.may saved c.might have saved d.might be saved

45 18. If he the man guilty , he would send
him to prison. a.has found b.found c.find d.was finding

46 19. If he here yesterday , I’d have given
him this letter. a.were b.have come c.had come d.would come

47 20. If you ill , send for me at once.
a.are b.were c.was d.had been

48 21. on time , they would have seen the entire show.
a.Should they arrive b.Had they arrived c.Have they arrived d.If had they arrived

49 22. If I were still a poor student , I would not go on holiday as often as I .
a.was b.do c.go d.would

50 23. Do you mind if I the window?
a.opening b.will open c.opened d.open

51 24. If I you , I wouldn’t return to call.
a.was b.be c.am d.were

52 25. If it rain tomorrow , we’ll have a picnic.
a.didn’t b.wouldn’t c.doesn’t d.won’t

53 26. We would have been in time if we five minutes earlier.
a.had stared b.started c.have started d.were stared

54 27. If you to know what everyone thinks about the government , the man in the street.
a.will ask b.ask c.have asked d.asking

55 28. If everybody the traffic rules , the road will be .
a.Obeys………more safe b.Obeys………more safer c.Obey……….much more safer d.Obeys………much safer

56 29. Don’t eat that apple , it is ripe.
a.since b.unless c.as if d.in case

57 30. We had heard nothing of what happened she told us.
a.because b.until c.otherwise d.but that

58 31. She will go to Rayong , her expenses are paid .
a.inasmuch as b.provided that c.or else d.for

59 False

60 True


ดาวน์โหลด ppt CONDITIONAL SENTENCES

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google