งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนาคารมูลฝอยเคลื่อนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนาคารมูลฝอยเคลื่อนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธนาคารมูลฝอยเคลื่อนที่
การแปรรูปกระดาษ

2 ธนาคารมูลฝอยเคลื่อนที่Recycle Bank Mobile รับฝาก ขยะรีไซเคิล ขยะพิษ
1 รับฝาก ขยะรีไซเคิล ขยะพิษ รับฝากมูลฝอยถึงบ้าน สมาชิกจำนวน 1,345 คน

3 ธนาคารมูลฝอยเคลื่อนที่ Recycle Bank Mobile (ต่อ)
รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม เทศบาลได้ร่วมกับชุมชน และโรงเรียนในเขตเทศบาลดำเนินการ รณรงค์ให้ประชาชนและนักเรียนคัดแยกขยะเพื่อนำไปฝากเป็นแต้มสะสมแลกสิ่งของหรือเปลี่ยนค่าเป็นเงิน

4 ธนาคารมูลฝอยเคลื่อนที่ Recycle Bank Mobile (ต่อ)
วัตถุประสงค์ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ เศรษฐกิจ : ลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน เนื่องจากสามารถนำขยะแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของที่จำเป็นหรือเงินได้ สังคม : ประชาชนได้เรียนรู้ถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เกิดจิตสำนึกในการจัดการขยะ สิ่งแวดล้อม : ลดปริมาณขยะที่จะต้องกำจัดลงประมาณ 200ตัน/ปี และลดการเกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 256ตัน/ปี

5 "กระบวนการมีส่วนร่วม ช่วยกันคนละไม้คนละมือ สู่การลดขยะ"
ธนาคารมูลฝอยเคลื่อนที่ Recycle Bank Mobile (ต่อ) "กระบวนการมีส่วนร่วม ช่วยกันคนละไม้คนละมือ สู่การลดขยะ" ชุมชน โรงเรียน สำนักงาน ประเภทกิจกรรม ลดปริมาณขยะโดยการรีไซเคิล ภาค/ส่วนที่เกี่ยวข้อง ชุมชน/สำนักงาน/โรงเรียน

6 ธนาคารมูลฝอยเคลื่อนที่ Recycle Bank Mobile (ต่อ)
ปีที่เริ่มดำเนินโครงการ 2544 สถานภาพของโครงการ กำลังดำเนินโครงการ แหล่งงบประมาณ เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ เปิดบริการ 136 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบัน เปิดบริการเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงเท่านั้น

7 รถเคลื่อนที่ มอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง พาหนะรับฝากขยะ
ธนาคารมูลฝอยเคลื่อนที่ Recycle Bank Mobile (ต่อ) รถเคลื่อนที่ มอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง พาหนะรับฝากขยะ

8 การแปรรูปกระดาษPaper Recycling
2 กระถางเพาะชำ ซองเอกสาร จัดนิทรรศการ ฯลฯ

9 การแปรรูปกระดาษ Paper Recycling(ต่อ)
รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม เทศบาลได้ดำเนินการนำกระดาษสำนักงาน โรงเรียน และธนาคารมูลฝอยที่ไม่สามารถส่งจำหน่ายได้ จำนวนประมาณเดือนละ 200 กิโลกรัม มาบดในเครื่องบดผสมน้ำเปล่าจนกระทั่งกระดาษเปื่อยยุ่ย นำเยื่อกระดาษที่ได้ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ตามกระบวนการแผ่นกระดาษรีไซเคิล เช่น ซองจดหมาย ซองใส่เอกสาร กล่องใส่ของ กระถางต้นไม้

10 การแปรรูปกระดาษ Paper Recycling(ต่อ)
วัตถุประสงค์ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ เศรษฐกิจ : ลดค่าใช้จ่ายของเทศบาลในการจัดซื้อกระดาษแผ่นโปสเตอร์ ซองเอกสาร ประมาณเดือนละ 6,000 บาท สิ่งแวดล้อม : ลดปริมาณกระดาษที่ต้องนำไปฝังกลบ ได้จำนวน 2.4 ตัน/ปี

11 การแปรรูปกระดาษ Paper Recycling(ต่อ)
ขั้นตอนการแปรรูปกระถางเพาะชำต้นไม้ 1 นำกระดาษใส่เครื่องบด ปล่อยเนื้อกระดาษลงใส่ภาชนะ

12 การแปรรูปกระดาษ Paper Recycling(ต่อ)
ขั้นตอนการแปรรูปกระถางเพาะชำต้นไม้(ต่อ) 2 ตักช้อนเอาแต่เนื้อกระดาษ 3 ผสมปูนขาว หรือกาบกล้วย หรือแป้งมัน ตามอัตราส่วน

13 การแปรรูปกระดาษ Paper Recycling(ต่อ)
ขั้นตอนการแปรรูปกระถางเพาะชำต้นไม้(ต่อ) นำใส่แม่พิมพ์ เครื่องอัด และผึ่งให้แห้ง เป็นกระถางสำหรับเพาะชำต้นไม้ต่อไป 4

14 การแปรรูปกระดาษ Paper Recycling(ต่อ)
ขั้นตอนการแปรรูปกระดาษ 1 นำกระดาษใส่เครื่องบด ปล่อยเนื้อกระดาษใส่อ่างน้ำ

15 การแปรรูปกระดาษ Paper Recycling(ต่อ)
ขั้นตอนการแปรรูปกระดาษ(ต่อ) 2 เติมสีที่ต้องการ (หากไม่ต้องการสีธรรมชาติ) นำตะแกรงช้อนเยื่อกระดาษ และส่ายเยื่อกระดาษให้เต็มแผ่นตะแกรง เกลี่ยให้สม่ำเสมอ

16 การแปรรูปกระดาษ Paper Recycling(ต่อ)
ขั้นตอนการแปรรูปกระดาษ(ต่อ) 3 นำตะแกรงไปผึ่งจนแห้ง จะได้แผ่นกระดาษตามสี แบบที่ต้องการ

17 การแปรรูปกระดาษ Paper Recycling(ต่อ)
ขั้นตอนการแปรรูปกระดาษ(ต่อ) นำกระดาษที่ได้ไปพับเป็นซองใส่เอกสาร ซองจดหมาย ตัดตกแต่ง ป้ายนิเทศ หรือนำไปวาดภาพระบายสี ตัด ปะรูปภาพ ในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ต่อไป 4

18 Slides by หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง
Slides by หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง


ดาวน์โหลด ppt ธนาคารมูลฝอยเคลื่อนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google