งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O การประเมินมาตรฐาน คุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) มูลฝอย นางศรีอรุณ สุขเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O การประเมินมาตรฐาน คุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) มูลฝอย นางศรีอรุณ สุขเจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O การประเมินมาตรฐาน คุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) มูลฝอย นางศรีอรุณ สุขเจริญ สำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม

2 ประเภทของ มูลฝอย ทั่วไป อันตราย ติดเชื้อ ถุงดำ ถุงสีเทา หน่วยงานท้องถิ่น เก็บขนไปกำจัด

3 หลักการจัดการมูลฝอย แหล่งกำเนิด : คัดแยก / แยกทิ้งมูลฝอย ให้ถูกประเภท อปท. เก็บขน ไปกำจัดให้ถูกวิธี ขยะมูลฝอยนำกลับมา ใช้ประโยชน์ ขยะมูล ฝอย ที่ย่อย สลายได้ ขยะมูลฝอยที่ขาย ได้ หรือขยะรีไซเคิล - ขยะมูลฝอยที่ ใช้ประโยชน์ ไม่ได้ - หมัก ทำปุ๋ย และ ก๊าซ ชีวภา พ - เศษ กระดาษ - เศษ แก้ว - เศษ โลหะ - เศษ พลาสติก อปท. ( เทศบาล หรือ อบต.) นำไป กำจัด หรือขุด หลุมฝัง ลด ปริมาณ การบำบัด หรือกำจัด ให้น้อย ที่สุด 3

4 4  มูลฝอยทั่วไป  มูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยอันตราย การประเมินมาตรฐาน คุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA)

5 L/O/G/O จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O การประเมินมาตรฐาน คุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) มูลฝอย นางศรีอรุณ สุขเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google