งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม คณะกรรมการ สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 4 มีนาคม 2556 วิทยาลัยการอาชีพสอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม คณะกรรมการ สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 4 มีนาคม 2556 วิทยาลัยการอาชีพสอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม คณะกรรมการ สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 4 มีนาคม 2556 วิทยาลัยการอาชีพสอง

2  ประเภทเงินที่สถานศึกษาใช้ในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2555 ที่ประเภทเงินรายรับรายจ่าย 1 งบดำเนินการ 4,584,50 0 2 งบเงินอุดหนุน 5,293,76 0 3 งบเงินบำรุง การศึกษา 2,868,46 4 2,327,46 4 4 งบอื่นๆ 1,028,00 0 รวม 13,774, 724 13,233, 724 Song Industrial and Community Education College

3  งบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2555 ที่รายการครุภัณฑ์งบประมา ณ 1 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยี ทางด้านการสื่อสาร 6,260,0 00 2 ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดลองอุปกรณ์ไฮ ดรอลิกส์แบบเคลื่อนที่พร้อมสื่อ เทคโนโลยีการควบคุมและการขับเคลื่อน 3,000,0 00 3 ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ( เครื่องยนต์ ใหม่ ) พร้อมโปรแกรมออกแบบยานยนต์ 2,500,0 00 4 ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล ( เครื่องยนต์ใหม่ ) พร้อมโปรแกรมออกแบบยานยนต์ 2,500,0 00 รวม 14,260,000 Song Industrial and Community Education College

4  สิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2555 ที่รายการสิ่งปลูกสร้างงบประมา ณ 1 อาคารโรงฝึกงานจั่วคู่ 6,000, 000 2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษา 1 รายการ 1,850, 000 รวม 9,850,000 ที่รายการงบประมา ณ 1 งบจากวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อจัดทำเครื่องออกกำลัง จำนวน 5 เครื่อง 366,0 00 Song Industrial and Community Education College  งบสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

5 Song Industrial and Community Education College

6  มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา Song Industrial and Community Education College โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center)

7  มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา Song Industrial and Community Education College โครงการศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษา

8  มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ ( ด้านคุณภาพ ผู้เรียน ) Song Industrial and Community Education College โครงการบรรพชา - อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ

9  มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ ( ด้านคุณภาพ สถานศึกษา ) Song Industrial and Community Education College การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ 2555

10  มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ ( ด้านคุณภาพ การเรียนการสอน ) Song Industrial and Community Education College การเข้าร่วมประกวดและแข่งขันทักษะ สิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์

11  มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ ( ด้านคุณภาพ ครู ) Song Industrial and Community Education College การอบรมและศึกษาดูงานของคณะครู

12  มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการ บริหารจัดการ Song Industrial and Community Education College การนำระบบ ICT มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ

13  มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการ อาชีวศึกษา Song Industrial and Community Education College ควมร่วมมือกับสถานประกอบการในการฝึกงาน

14  มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการ อาชีวศึกษา Song Industrial and Community Education College โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

15  จำนวนนักเรียนนักศึกษา Song Industrial and Community Education College ที่แผนกวิชาปวช. ปวส. รวม 1 แผนกวิชาช่างยนต์ 15369222 2 แผนกวิชาไฟฟ้า กำลัง 9642138 3 แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ 350 4 แผนกวิชา พาณิชยการ 6241103 5 แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ 522173 รวม 398173571

16  มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการ อาชีวศึกษา Song Industrial and Community Education College ที่ประเภทบุคลากรจำนว น 1 ผู้บริหาร 2 2 ข้าราชการครู 9 3 พนักงานราชการ 10 4 ครูพิเศษสอน 18 5 พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักการภาร โรง 17 รวม 56

17  การแข่งขันทักษะประกอบและตรวจ ซ่อมเครื่องขยายเสียง  ระดับ อศจ. แพร่ รางวัลเหรียญทอง จำนวน 2 ทีม  ระดับ ภาคเหนือ ได้ลำดับที่ 8 จากจำนวน 38 ทีม Song Industrial and Community Education College

18  หุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา ทีม Song Robot วิทยาลัยการอาชีพสอง  ได้เข้ารอบ 40 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา ระดับชาติ  เครื่องกดปั้มขนม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ อศจ. แพร่  ได้รับรางวัลชมเชย ระดับ ภาคเหนือ  อุปกรณ์ประกอบลานสตาร์ทเครื่องยนต์เล็ก  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ อศจ. แพร่  ได้รับรางวัลชมเชย ระดับ ภาคเหนือ Song Industrial and Community Education College

19  จำนวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. Song Industrial and Community Education College ที่แผนกวิชาผู้สำเร็จ การศึกษา มีงาน ทำ เรียน ต่อ 1 แผนกวิชาช่าง ยนต์ 37035 2 แผนกวิชาไฟฟ้า กำลัง 140 3 แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ 100 4 แผนกวิชา พาณิชยการ 210 5 แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ 16213 รวม 98293

20  จำนวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวส. Song Industrial and Community Education College ที่แผนกวิชาผู้สำเร็จ การศึกษา มีงาน ทำ เรียน ต่อ 1 แผนกวิชาช่าง ยนต์ 2583 2 แผนกวิชาไฟฟ้า กำลัง 1940 3 แผนกวิชา พาณิชยการ 1281 4 แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ 924 รวม 65228

21  วิสัยทัศน์ (Vision) “ แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต ผลิตคนดี สู่สังคมอาเซียน ” Song Industrial and Community Education College

22  พันธกิจ (Mission) 1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานการศึกษา อาชีวศึกษา สอดคล้องความต้องการของ ตลาดแรงงาน และบริการชุมชน 2. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพและ คุณธรรม จริยธรรม 3. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพสู่ระดับมัธยม ชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนา องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานวิจัย และ เทคโนโลยีเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียน การสอนด้านอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่องและมั่นคง Song Industrial and Community Education College

23  ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2556 ที่ประเภทเงินรายรับรายจ่ายหมายเหตุ 1 งบประมาณ ดำเนินการ สาธารณูปโภค ระยะสั้น 2,926, 600 387,40 0 704,50 0 2,440,000 810,000 704,500 -422,600 2 งบอุดหนุน ( ชดเชย บกศ ) 2,436, 500 2,436,500+8 05,184 ( 3,241,744 ) ค่าจ้างครู + บุคลากร 3 งบโครงการเรียน ฟรี 15 ปี 426,50 0 จำนวน 61 โครงการ ( งบ บกศ 2 โครงการ ) 4 งบเงินบำรุง การศึกษา 1,809, 400 237,270 จำนวน 9 โครงการ

24  จำนวนนักเรียนนักศึกษามีจำนวน ลดลง  ขาดแคลนครูและบุคลากร  ปัญหาด้านยาเสพติด Song Industrial and Community Education College


ดาวน์โหลด ppt การประชุม คณะกรรมการ สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 4 มีนาคม 2556 วิทยาลัยการอาชีพสอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google