งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบริหารงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอโดย นายธงชัย ทองอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบริหารงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอโดย นายธงชัย ทองอยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบริหารงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอโดย นายธงชัย ทองอยู่

2 การศึกษา  วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ค.อ.ม.(ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

3 ประวัติการทำงานและประสบการณ์  ผู้ช่วยเลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา (2554 – ปัจจุบัน)  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (2555 – ปัจจุบัน)  อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2547 – ปัจจุบัน)  อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส.เทคโนโลยีราชมงคล  หุ้นส่วนและวิศวกร หจก.พลิ้วคอมพิวเตอร์และธุรกิจ  วิศวกร ประจำบริษัทเอกชน  อาจารย์ดีเด่น มรภ.พระนคร ประจำปี 2554

4 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 – 2557  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะทางภาษา การ สื่อสาร การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณธรรมและ สร้างสรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงกลไกการบริหาร จัดการให้มีความคล่องตัว รองรับการดำเนินงานทุกภารกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการการใช้ทรัพยากร แบบองค์รวมเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

5 วิสัยทัศน์ นำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สามารถให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6 แนวทางการบริหารงาน 1.พัฒนาศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 2.ยกระดับการให้บริการของห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 3.พัฒนาการให้บริการด้านเทคโนโลยีการศึกษา 4.เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน

7 พัฒนาศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ ครอบคลุม ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ เพิ่มความเร็ว ให้บริการได้ครอบคลุมทั้งแบบมีสายและไร้สาย สร้างความเชื่อมั่นในระบบให้กับผู้ใช้งาน นำระบบ smart card เข้ามาใช้  จัดหาซอฟต์แวร์ที่มีความจำเป็นอย่างพอเพียง

8 พัฒนาศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ต่อ )  พัฒนาระบบ intranet เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารสำหรับบุคลากร  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสายงาน IT  ประสานความร่วมมือกับ สกอ. (Uninet) และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่ มีความเชี่ยวชาญ  ให้บริการคำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ สารสนเทศ

9 พัฒนาระบบ MIS ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  คัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถให้เข้ามาดูแลระบบงาน  ติดตามและสนับสนุนการใช้งานของผู้บริหารและผู้ใช้งานอย่าง ใกล้ชิด  พัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารและ ผู้ใช้งาน  พัฒนาระบบงานให้เป็น web-based MIS  พัฒนาต่อยอดระบบ MIS สู่ระบบการตัดสินใจของผู้บริหาร (DSS)

10 ยกระดับการให้บริการของห้องสมุด ให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้  พัฒนาสู่การเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)  ปรับวิธีการบริการให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรห้องสมุด และ สารสนเทศด้วยวิธีการที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว  จัดหาฐานข้อมูลวารสารวิจัยออนไลน์ที่หลากหลาย และครอบคลุม  จัดหาและให้บริการ e-book และ e-content ต่าง ๆ  ประสานความร่วมมือกับ สกอ. (ThaiLis) วช. สกว. และ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

11 การพัฒนาการให้บริการด้านเทคโนโลยีการศึกษา  พัฒนาการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์  พัฒนาระบบและวิธีการผลิตสื่อโสตทัศน์ และสื่อคอมพิวเตอร์  จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน และมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน  จัดทำห้องเรียนดิจิตอล และถ่ายทอดการเรียนการสอนผ่านทาง ระบบอินเทอร์เน็ต  จัดทำห้องประชุมทางไกล สำหรับการสอบวิทยานิพนธ์

12 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน  จัดทำห้องเรียนทางไกลแบบสองทาง เพื่อเปิดการเรียนการสอน ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในอาเซียน  สนับสนุนศูนย์ภาษาฯ ในการจัดทำ จัดหาบทเรียนภาษาต่างประเทศ การทดสอบความรู้ด้านภาษาทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์  จัดทำฐานข้อมูลรวบรวมความรู้ต่าง ๆ ของอาเซียนและประเทศ สมาชิก  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในอาเซียน


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบริหารงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอโดย นายธงชัย ทองอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google