งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบริหารงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบริหารงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบริหารงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำเสนอโดย นายธงชัย ทองอยู่

2 การศึกษา วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ค.อ.ม.(ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

3 ประวัติการทำงานและประสบการณ์
ผู้ช่วยเลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา (2554 – ปัจจุบัน) ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (2555 – ปัจจุบัน) อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2547 – ปัจจุบัน) อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส.เทคโนโลยีราชมงคล หุ้นส่วนและวิศวกร หจก.พลิ้วคอมพิวเตอร์และธุรกิจ วิศวกร ประจำบริษัทเอกชน อาจารย์ดีเด่น มรภ.พระนคร ประจำปี 2554

4 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 – 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะทางภาษา การสื่อสาร การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณธรรมและสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว รองรับการดำเนินงานทุกภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการการใช้ทรัพยากรแบบองค์รวมเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

5 วิสัยทัศน์ นำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สู่การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สามารถให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6 แนวทางการบริหารงาน พัฒนาศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ยกระดับการให้บริการของห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ พัฒนาการให้บริการด้านเทคโนโลยีการศึกษา เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน

7 พัฒนาศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุม ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ เพิ่มความเร็ว ให้บริการได้ครอบคลุมทั้งแบบมีสายและไร้สาย สร้างความเชื่อมั่นในระบบให้กับผู้ใช้งาน นำระบบ smart card เข้ามาใช้ จัดหาซอฟต์แวร์ที่มีความจำเป็นอย่างพอเพียง

8 พัฒนาศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)
พัฒนาระบบ intranet เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารสำหรับบุคลากร พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสายงาน IT ประสานความร่วมมือกับ สกอ. (Uninet) และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ ให้บริการคำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

9 พัฒนาระบบ MIS ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถให้เข้ามาดูแลระบบงาน ติดตามและสนับสนุนการใช้งานของผู้บริหารและผู้ใช้งานอย่างใกล้ชิด พัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารและผู้ใช้งาน พัฒนาระบบงานให้เป็น web-based MIS พัฒนาต่อยอดระบบ MIS สู่ระบบการตัดสินใจของผู้บริหาร (DSS)

10 ยกระดับการให้บริการของห้องสมุด ให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
พัฒนาสู่การเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ปรับวิธีการบริการให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรห้องสมุด และสารสนเทศด้วยวิธีการที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว จัดหาฐานข้อมูลวารสารวิจัยออนไลน์ที่หลากหลาย และครอบคลุม จัดหาและให้บริการ e-book และ e-content ต่าง ๆ ประสานความร่วมมือกับ สกอ. (ThaiLis) วช. สกว. และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

11 การพัฒนาการให้บริการด้านเทคโนโลยีการศึกษา
พัฒนาการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ พัฒนาระบบและวิธีการผลิตสื่อโสตทัศน์ และสื่อคอมพิวเตอร์ จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน จัดทำห้องเรียนดิจิตอล และถ่ายทอดการเรียนการสอนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต จัดทำห้องประชุมทางไกล สำหรับการสอบวิทยานิพนธ์

12 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน
จัดทำห้องเรียนทางไกลแบบสองทาง เพื่อเปิดการเรียนการสอนร่วมกันกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในอาเซียน สนับสนุนศูนย์ภาษาฯ ในการจัดทำ จัดหาบทเรียนภาษาต่างประเทศ การทดสอบความรู้ด้านภาษาทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ จัดทำฐานข้อมูลรวบรวมความรู้ต่าง ๆ ของอาเซียนและประเทศสมาชิก สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในอาเซียน


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบริหารงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google