งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกู้ยืมเงิน โดย นายพิพัฒน์พงศ์ จิตต์เทพ. ความหมาย การกู้ยืมเงินเป็นสัญญาอย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดจาก บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เรียกว่า “ ผู้กู้ ” ซึ่งมีความ ต้องการจะใช้เงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกู้ยืมเงิน โดย นายพิพัฒน์พงศ์ จิตต์เทพ. ความหมาย การกู้ยืมเงินเป็นสัญญาอย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดจาก บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เรียกว่า “ ผู้กู้ ” ซึ่งมีความ ต้องการจะใช้เงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกู้ยืมเงิน โดย นายพิพัฒน์พงศ์ จิตต์เทพ

2 ความหมาย การกู้ยืมเงินเป็นสัญญาอย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดจาก บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เรียกว่า “ ผู้กู้ ” ซึ่งมีความ ต้องการจะใช้เงิน ไปขอกู้ยืมจากบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า “ ผู้ให้กู้ ” และผู้กู้ตกลงจะใช้คืนภายใน เวลาที่ได้ตกลงกัน การกู้ยืมจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ มีการส่งมอบ เงิน ที่ยืมให้แก่ผู้ที่ยืม

3 ตัวอย่าง นายไก่ ต้องการจะซื้อรถราคา 500,000 บาท แต่นายไก่ไม่มีเงิน นายไก่จึงไปขอยืมเงินจาก นายเป็ด โดยตกลงจะใช้คืนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่ วันที่กู้ยืม ดังนั้น เมื่อครบกำหนด 1 ปีแล้ว นายไก่ ( ผู้กู้ ) ต้อง ใช้เงินคืนให้แก่นายเป็ด

4 การกู้ยืมเงิน เกินกว่า 2,000 บาท จะต้องมี หลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือ และลงลายมือ ชื่อ ผู้ยืม ตัวอย่าง ข้าพเจ้านายขาว ได้กู้ยืมเงินจากนายส้ม เป็นจำนวน ๓, ๐๐๐ บาท ( สามพันบาท ถ้วน ) เมื่อ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๐ มีกำหนด ใช้คืนภายใน ๑ ปี ดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี.... ลงชื่อ ขาว ผู้กู้

5 ดอกเบี้ย กฎหมายได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดที่ ผู้ให้กู้ สามารถเรียกได้ ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี คือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ถ้าเรียกเก็บความกว่านั้น ถือว่ามีความผิด ดอกเบี้ยทั้งหมดจะตกเป็นโมฆะ แต่ผู้กู้ยัง จะต้องชำระเงินต้นคืน

6 อายุความ การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญากู้ จะต้อง กระทำภายในกำหนดอายุความ ซึ่งกฎหมาย กำหนดไว้ว่าจะต้องฟ้องภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ ถึงกำหนดชำระเงินคืน ตัวอย่าง เขียว กู้ยืมเงิน ขาว เมื่อ 19 มิถุนายน 2558 จำนวน 20,000 บาท เป็นเวลา 1 ปี ดังนั้นหนี้รายนี้ถึงกำหนดในวันที่ 19 มิถุนายน 2559 ผู้ให้กู้ต้องฟ้องเรียกเงินที่กู้ยืมคืน ภายใน 19 มิถุนายน 2569

7 ข้อควรระมัดระวังในการกู้ยืม (1) อย่าได้ลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเป็นอัน ขาด (2) อย่าได้นำโฉนดไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็น ประกัน (3) จะต้องนับเงินให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา (4) ผู้ยืมจะต้องเขียนจำนวนเงินเป็นตัวหนังสือ ด้วย (5) สัญญาที่กู้ต้องทำอย่างน้อย 2 ฉบับ โดยให้ผู้ กู้ยึดถือไว้ฉบับหนึ่ง และให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้อีก ฉบับหนึ่ง (6) ในสัญญากู้ควรมีพยานฝ่ายผู้กู้ลงลายมือชื่อ เป็นพยานอย่างน้อย 1 คน

8 ข้อปฏิบัติในการชำระเงิน (1) รับใบเสร็จเงินหรือหนังสือที่มีข้อความว่าได้ ชำระเงินที่กู้มาแล้วทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และมีลายเซ็นผู้ให้กู้กำกับไว้ด้วย (2) รับหนังสือสัญญากู้เงินที่ได้ทำไว้แก่ผู้ให้กู้คืน มาในกรณีที่ชำระเงินครบตามจำนวนเงินที่กู้ (3) มีการบันทึกลงในสัญญาก็ว่าได้นำเงินมา ชำระแล้วเท่าไรและให้ผู้ให้กู้เซ็นชื่อกำกับไว้ ผู้ให้กู้ต้องเซ็นชื่อกำกับไว้ทุกครั้งที่มีการชำระ เงินจึงจะอ้างยันได้ว่าได้ชำระเงินไปแล้ว


ดาวน์โหลด ppt การกู้ยืมเงิน โดย นายพิพัฒน์พงศ์ จิตต์เทพ. ความหมาย การกู้ยืมเงินเป็นสัญญาอย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดจาก บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เรียกว่า “ ผู้กู้ ” ซึ่งมีความ ต้องการจะใช้เงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google