งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายพิพัฒน์พงศ์ จิตต์เทพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายพิพัฒน์พงศ์ จิตต์เทพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายพิพัฒน์พงศ์ จิตต์เทพ
การกู้ยืมเงิน โดย นายพิพัฒน์พงศ์ จิตต์เทพ

2 ความหมาย การกู้ยืมเงินเป็นสัญญาอย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เรียกว่า “ผู้กู้” ซึ่งมีความต้องการจะใช้เงิน ไปขอกู้ยืมจากบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า “ผู้ให้กู้” และผู้กู้ตกลงจะใช้คืนภายในเวลาที่ได้ตกลงกัน การกู้ยืมจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ มีการส่งมอบเงิน ที่ยืมให้แก่ผู้ที่ยืม

3 ตัวอย่าง นายไก่ ต้องการจะซื้อรถราคา 500,000 บาท แต่นายไก่ไม่มีเงิน นายไก่จึงไปขอยืมเงินจากนายเป็ด โดยตกลงจะใช้คืนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กู้ยืม ดังนั้น เมื่อครบกำหนด 1 ปีแล้ว นายไก่ (ผู้กู้) ต้องใช้เงินคืนให้แก่นายเป็ด

4 การกู้ยืมเงิน เกินกว่า 2,000 บาท จะต้องมีหลักฐานการกู้ยืมเงิน เป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อ ผู้ยืม
ตัวอย่าง ข้าพเจ้านายขาว ได้กู้ยืมเงินจากนายส้มเป็นจำนวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) เมื่อ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๐ มีกำหนดใช้คืน ภายใน ๑ ปี ดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี  ลงชื่อ ขาว ผู้กู้

5 ดอกเบี้ย กฎหมายได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดที่ผู้ให้กู้ สามารถเรียกได้ ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี คือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ถ้าเรียกเก็บความกว่านั้น ถือว่ามีความผิด ดอกเบี้ยทั้งหมดจะตก เป็นโมฆะ แต่ผู้กู้ยังจะต้องชำระเงินต้นคืน

6 อายุความ การฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญากู้ จะต้องกระทำภายในกำหนดอายุ ความ ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ว่าจะต้องฟ้องภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ถึง กำหนดชำระเงินคืน ตัวอย่าง เขียว กู้ยืมเงิน ขาว เมื่อ 19 มิถุนายน 2558 จำนวน 20,000 บาท เป็นเวลา 1 ปี ดังนั้นหนี้รายนี้ถึงกำหนดในวันที่ 19 มิถุนายน 2559 ผู้ให้กู้ต้องฟ้องเรียกเงินที่กู้ยืมคืน ภายใน 19 มิถุนายน 2569

7 ข้อควรระมัดระวังในการกู้ยืม
(1) อย่าได้ลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเป็นอันขาด (2) อย่าได้นำโฉนดไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกัน (3) จะต้องนับเงินให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา (4) ผู้ยืมจะต้องเขียนจำนวนเงินเป็นตัวหนังสือด้วย (5) สัญญาที่กู้ต้องทำอย่างน้อย 2 ฉบับ โดยให้ผู้กู้ยึดถือไว้ฉบับหนึ่ง และ ให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้อีกฉบับหนึ่ง (6) ในสัญญากู้ควรมีพยานฝ่ายผู้กู้ลงลายมือชื่อเป็นพยานอย่างน้อย 1 คน

8 ข้อปฏิบัติในการชำระเงิน
(1) รับใบเสร็จเงินหรือหนังสือที่มีข้อความว่าได้ชำระเงินที่กู้มาแล้ว ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนและมีลายเซ็นผู้ให้กู้กำกับไว้ด้วย (2) รับหนังสือสัญญากู้เงินที่ได้ทำไว้แก่ผู้ให้กู้คืนมาในกรณีที่ชำระเงิน ครบตามจำนวนเงินที่กู้ (3) มีการบันทึกลงในสัญญาก็ว่าได้นำเงินมาชำระแล้วเท่าไรและให้ผู้ให้กู้ เซ็นชื่อกำกับไว้ ผู้ให้กู้ต้องเซ็นชื่อกำกับไว้ทุกครั้งที่มีการชำระเงินจึงจะ อ้างยันได้ว่าได้ชำระเงินไปแล้ว


ดาวน์โหลด ppt โดย นายพิพัฒน์พงศ์ จิตต์เทพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google