งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง แบบ บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ. ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง แบบ บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ. ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง แบบ บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ. ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2550 พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 กรกฎาคม พ. ศ. 2552

2 สาระสำคัญ ** ยกเลิก - ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง แบบบัตรประจำตัว พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมัน เชื้อเพลิง พ. ศ. 2542 ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ. ศ. 2546 - ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง แบบบัตรประจำตัว พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมัน เชื้อเพลิง พ. ศ. 2542 ( ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ. ศ. 2548

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ ต้องตรวจสอบ 1. รูปถ่ายที่ติดบัตรประจำตัว พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ใช้รูปถ่าย ที่ ถ่ายไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นคำ ขอมีบัตรประจำตัวพนักงาน เจ้าหน้าที่ขนาด 2.5 เซนติเมตร คูณ 3 เซนติเมตรหน้าตรงไม่สวม หมวก 2. บัตรประจำตัวพนักงาน เจ้าหน้าที่ ให้มีอายุตามที่กำหนด ไว้ในบัตร แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับ แต่วันออกบัตร

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ ต้องตรวจสอบ 3. บัตรประจำตัวพนักงาน เจ้าหน้าที่ซึ่งออกตาม พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมัน เชื้อเพลิง พ. ศ. 2542 หรือบัตร นายตรวจตามประกาศของคณะ ปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ. ศ. 2514 ก่อนวันที่ ประกาศนี้ใช้บังคับให้คงใช้ต่อไป จนกว่าจะหมดอายุแต่ทั้งนี้ต้องไม่ เกิน 1 ปี นับแต่ประกาศนี้มีผล บังคับ 4. แบบบัตรประจำตัวพนักงาน เจ้าหน้าที่ ท้ายประกาศกระทรวง พลังงาน

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง แบบ บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ. ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google