งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายทองคำ ทองเจือ โรงเรียนบ้านเชิงดอย ( ดอยสะเก็ด ) อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายทองคำ ทองเจือ โรงเรียนบ้านเชิงดอย ( ดอยสะเก็ด ) อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายทองคำ ทองเจือ โรงเรียนบ้านเชิงดอย ( ดอยสะเก็ด ) อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

2 เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถแจก แจงประโยชน์และความรับผิดชอบใน การกู้ยืมเงิน หลังจากได้จากให้ คำจำกัดความของคำศัพท์ด้าน สินเชื่อพื้นฐานแล้ว เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมฝึกการคำนวณ ดอกเบี้ยคงต้น ( ดอกเบี้ยแบบธรรมดา ) และดอกเบี้ยทบต้น

3 ในการทำธุรกิจ ผู้ประกอบการ ก็ต้องเคยได้ พบเจอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ “ ดอกเบี้ย ” มา ด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งดอกเบี้ยถือเป็นกลไกสำคัญที่ ควบคุมระบบการเงินมาตั้งแต่อดีตนับตั้งแต่ที่ ผู้คนเริ่มติดต่อซื้อขายสินค้าและบริการระหว่าง กันโดยใช้เหรียญและธนบัตรเป็นสื่อกลาง ทดแทนมูลค่า เพียงแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะยัง ไม่ได้บัญญัติคำว่าดอกเบี้ยขึ้นมาเท่านั้นเอง โดยในปัจจุบันเรื่องของดอกเบี้ยมี ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจค่อนข้างมาก และถูกจัดเป็นเครื่องมือที่ใช้บริหารในทุกๆเรื่อง ที่มีส่วนคาบเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน สาระ ความรู้ในเรื่องของดอกเบี้ยจึงเป็นสิ่งที่ ผู้ประกอบการทุกๆคนควรรู้เอาไว้

4 ตามความหมายทางเศรษฐศาสตร์ สามารถตีความว่าดอกเบี้ย คือ เงินที่จะได้ เพิ่มขึ้นในลักษณะของค่าตอบแทนที่ผู้ปล่อยกู้ ได้จากผู้ขอกู้ ซึ่งในทางกลับกันผู้ขอกู้ก็จำเป็น จะต้องจ่ายเงินในส่วนนี้ ( ดอกเบี้ย ) กับผู้ให้กู้ นอกเหนือจากในส่วนของเงินต้นที่กู้มาด้วย ซึ่ง จำนวนค่าตอบแทนในลักษณะของดอกเบี้ยจะ มีการคิดในรูปแบบร้อยละเป็นหลัก เช่น ร้อยละ 3, ร้อยละ 5, ร้อยละ 20 ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ข้อตกลงที่ทั้ง 2 ฝ่ายยินยอมร่วมกันก่อนจะทำ สัญญา แต่จะต้องไม่เกินที่กฎหมายระบุไว้มิ เช่นนั้นจะมีความผิด ซึ่งอัตราดอกเบี้ยอย่าง เป็นทางการจะถูกกำหนดจาก คณะกรรมการนโยบายการเงิน ( กนง.) ในการ กำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

5 สินเชื่อ / เงินกู้ : เงินที่กู้ยืมมาเพื่อ ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ใช้ในกรณีฉุกเฉิน หรือเพื่อ ธุรกิจ ดอกเบี้ย : ค่ากู้ยืมเงินโดยคำนวณ เป็นอัตราร้อยละ ที่แน่นอน เงินต้น : จำนวนเงินที่กู้ยืม

6 หลักประกัน : สิ่งมีค่าใด ๆ ที่ผู้ขอกู้ ใช้ค้ำประกัน ในกรณีที่ไม่สามารถจ่าย เงินกู้คืนได้ ผู้ค้ำประกัน : บุคคลที่สัญญาว่าจะ จ่ายเงินกู้คืนแทน ในกรณีที่ผู้ขอกู้ไม่ สามารถจ่ายได้ ระยะเวลากู้ : ระยะเวลาที่ผู้ขอกู้ จะต้องจ่ายเงินกู้คืน

7 “ โต้งเก็บเงินเพื่อจะซื้อสมาร์ท โฟนรุ่นที่ดีที่สุดที่เขาจะซื้อได้ ที่งาน เบสท์บายมีการลดราคาครั้งใหญ่แต่ เขายังต้องการเงินอีก 4,000 บาท เขา คิดจะขอยืมเงินจากเชาวน์เพื่อนของ เขา ซึ่งคิดดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี และสามารถจ่ายคืนได้ภายใน 1 ปี ”

8 สูตรในการคำนวณ คือ I = P x r x t P คือ เงินต้นหรือเงินกู้ r คือ อัตราดอกเบี้ย t คือ เวลา

9 I = P x r x t I = 4,000 บาท x 8% x 1 I = 4,000 บาท x 0.08 x 1 I = 320 บาท

10 “ โต้งเก็บเงินเพื่อจะซื้อสมาร์ทโฟน รุ่นที่ดีที่สุดที่เขาจะซื้อได้ ที่งาน เบสท์บายมีการลดราคาครั้งใหญ่ แต่เขายังต้องการเงินอีก 4,000 บาท เขาคิดจะขอยืมเงินจากเชาวน์ เพื่อนของเขา ซึ่งคิดดอกเบี้ยร้อย ละ 8 ต่อปี และสามารถจ่ายคืนได้ ภายใน 6 เดือน ”

11 สูตรในการคำนวณ คือ จำนวนเงินกู้ x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวัน 365

12 4,000 x 8% x 180 365 4,000 บาท คือ จำนวนเงินกู้ 8% คือ อัตราดอกเบี้ยต่อปี 180 คือ จำนวนวันใน 6 เดือน (30 วัน / เดือน x 6 เดือน ) = 58,400.00 บาท 365 ตอบ 157.81 บาท ( จากเดิม 1 ปี =320 บาท )

13 1. เชาว์ต้องการซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ แต่เขาต้องการ เงินอีก 10,000 บาท เขาจึงกู้เงินจากธนาคารใน อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี จ่ายคืนภายใน 2 ปี เขา จะต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยเท่าใด ใช้สูตร เงินต้น x ดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวันใน หนึ่งปี จำนวนวันในหนึ่งปี 10,000 x 5% x 365 365 = 182,500.00 บาท 365 = 500 x 2 ปี = 1,000 บาท + 10,000 รวมเป็นเงิน 11,000 บาท

14 กรณีของโต้ง ( สมาร์ทโฟน ) “ ถ้าหากโต้งไม่สามารถ จ่ายเงินคืนได้หลังจากหนึ่งปี ผ่านไปแล้ว ดอกเบี้ยจะเป็น เท่าไร ?” “ ถ้าหากโต้งไม่สามารถ จ่ายเงินคืนได้หลังจากหนึ่งปี ผ่านไปแล้ว ดอกเบี้ยจะเป็น เท่าไร ?”

15 จำนวนใหม่ x ดอกเบี้ยต่อเดือน = จำนวนเงินกู้ ใหม่ 1 ปี = 4,000 บาท + 320 บาท จำนวนเงินกู้ใหม่หลังจาก 1 ปี = 4,320 บาท โดย 4,000 บาท คือ จำนวนเงินกู้เดิม 320 บาท คือ อัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี 15 % คือ ดอกเบี้ยทบต้นในปีที่ สอง หรือ ดอกเบี้ยทบต้น 1.25 % ต่อเดือน (15% หาร 12 เดือน )

16

17

18

19 กิจกรรม RCA ( สะท้อน – เชื่อมโยง – ปรับใช้ ) สะท้อน 1. ข้อดีของการกู้เงินคืออะไร 2. ข้อเสียของการกู้เงินคืออะไร เชื่อมโยง 1. คุณเคยกู้เงินนอกระบบไหม 2. คุณเคยเห็นการกู้เงินนอกระบบไหม ปรับใช้ 1. คุณจะกู้เงินแบบไหนดี 2. จากสถาบันการเงินไหน

20


ดาวน์โหลด ppt นายทองคำ ทองเจือ โรงเรียนบ้านเชิงดอย ( ดอยสะเก็ด ) อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google