งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 15 อาหาร 2 นว.8 ว. บังอร บุญชู นว.6 ว. มโนวิช เรืองดิษฐ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 15 อาหาร 2 นว.8 ว. บังอร บุญชู นว.6 ว. มโนวิช เรืองดิษฐ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 15 อาหาร 2 นว.8 ว. บังอร บุญชู นว.6 ว. มโนวิช เรืองดิษฐ์

2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อระดม ความคิดเห็นกลุ่ม 15 1. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 2. บริษัท แคดเบอรี่ อาดัมส์ ( ประเทศไทย ) 3. บริษัท บริสตอล - ไมเยอร์ส สควิบบ์ไทย 4. บริษัท ยูไนเต็ด แอนนลิสต์ แอนด์ เอ็นจิ เนียริ่ง 5. บริษัท วังน้อย เบฟเวอเรจ 6. บริษัท กรีนสปอต จำกัด 7. บริษัท โอสถสภา จำกัด

3 รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อระดม ความคิดเห็นกลุ่ม 15 8 สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 9 สำนักงานศึกษากรุงเทพมหานคร 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 11 มหาวิทยาลัยสยาม 12 ประชาชนทั่วไป

4 1. การให้บริการของวศ. มีข้อดี / ข้อเสีย อย่างไร ควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อย่างไร 1.1 ค่าธรรมเนียมทดสอบ ราคาของรายการทดสอบปกติมีความเหมาะสม แต่ราคารายการทดสอบด่วนพิเศษยัง ค่อนข้าง แพง ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม รับรายการด่วนพิเศษให้มากขึ้น ควรมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการทดสอบให้ มีความชัดเจน 1.2 ความรวดเร็วในการบริการ ความรวดเร็วเมื่อเทียบกับหน่วยงานราชการ อื่นๆจะถือว่ารวดเร็วที่สุดแต่ค่อนข้างช้าเมื่อ เทียบกับหน่วยงานเอกชน

5 1. การให้บริการของวศ. มีข้อดี / ข้อเสีย อย่างไร ควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อย่างไร ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ต้องการให้ระบุระยะเวลาการรับผลการทดสอบ เนื่องจาก ทางบริษัทมีแผนการตลาด การ โฆษณา ที่กำหนดไว้แล้ว ต้องการให้มีบริการรับตัวอย่างที่บริษัทหรือ Line การผลิต ต้องการให้มีการแจ้งผลการทดสอบผ่านระบบ Network

6 1. การให้บริการของวศ. มีข้อดี / ข้อเสีย อย่างไร ควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อย่างไร 1.3 ความถูกต้องของผลการทดสอบ ผลการการทดสอบร้อยละ 90 มีความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือมีมากที่สุด

7 2. ท่านเลือกใช้บริการของ วศ. เพราะ ความน่าเชื่อถือของ วศ. ความถูกต้องและแม่นยำของผลการทดสอบ มีจำนวนรายการทดสอบมากกว่าหน่วยงานอื่น ผลการทดสอบเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่ ทำหน้าที่เป็น Regulator ของประเทศ เช่น อย. สมอ. เป็นต้น

8 3. โปรดเสนอแนวทางการดำเนินการการ ให้บริการของ วศ. ที่คาดว่จะเกิดประโยชน์ สูงสุด และตรงกับความต้องการของท่าน มีการทำงานแบบครบวงจรเช่น งานบริการ ทดสอบและงานด้านการรับรองระบบงานเช่น ระบบ GMP HACCP เป็นต้น มีการเปิดบ้าน (Open house) ให้ลูกค้าเข้าเยี่ยม ชม มีการเข้าเยี่ยมชมลูกค้าเพื่อทำการ ประชาสัมพันธ์โดยตรง หรือเชิญบริษัทมาพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพิ่มรายการทดสอบความชำนาญในด้านจุล ชีววิทยา ให้คำแนะนำวิธีการทดสอบรวมถึงข้อมูลข่าวสาร ใหม่ๆ

9 3. โปรดเสนอแนวทางการดำเนินการการ ให้บริการของ วศ. ที่คาดว่จะเกิดประโยชน์ สูงสุด และตรงกับความต้องการของท่าน สร้างระบบเครือข่ายของสมาชิกผู้เข้ารับบริการ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งทำ หน้าที่เป็นตัวกลางในการกระจายข้อมูลแก่ สมาชิก ให้ข้อมูลรายชื่อหน่วยงานที่สามารถทดสอบ รายการที่ วศ. ไม่สามารถทดสอบได้ เพิ่มช่องทางในการให้บริการทดสอบในกรณีที่ ลูกค้ามีวิธีทดสอบให้ เป็นที่ปรึกษาด้านระบบงานที่เป็นที่ต้องการของ โรงงานอุตสาหกรรมเช่น GMP และ HACCP

10 4. ท่านมีปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และต้องการให้ วศ. ช่วยเหลือด้าน ใด ให้วศ. มีการแลกเปลี่ยนความรู้และทำกิจกรรม ทางวิชาการร่วมกันกับลูกค้าเช่น การดูงาน การ อบรม การสัมมนา ให้ความช่วยเหลือในรายการทดสอบที่ จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในการทดสอบสูง ให้บริการงานทดสอบในบางรายการทดสอบที่ ลูกค้ามีความต้องการเช่นวิตามินเค ( เนเธอ แลนด์ ) sialic acid ( ออสเตรเลีย ) โอลิโกแซค คาไรด์ ( เบลเยียม ) นิวคลีโอไทด์ ( เดนมาร์ก ) ทอ รีน คอลลาเจน โค เอนไซม์คิวเทน

11 5. ท่านสนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับ วศ. หรือไม่ ทุกบริษัทมีความสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นเครือข่าย กับ วศ. ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม วศ. ควรมีการบริการเชิงรุกทั้งลูกค้าภายใน และภายนอกประเทศให้มากยิ่งขึ้น วศ. ควรจัดให้มีการเปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นขึ้นทุกๆปี วศ. ปรับตัวและคาดการณ์สถานการใน อนาคต เช่นถ้าห้องปฏิบัติการทดสอบใน โรงงานอุตสาหกรรมได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO/IEC17025 งานทดสอบที่ส่ง ให้วศ. อาจจะมีปริมาณลดลง แต่ วศ. ก็ ยังคงเป็น Lab อ้างอิงให้กับบริษัทเอกชน


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 15 อาหาร 2 นว.8 ว. บังอร บุญชู นว.6 ว. มโนวิช เรืองดิษฐ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google