งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหาร เรื่องราวร้องทุกข์ เขตสุขภาพ โดย พญ. ธิดา ยุคันตว รานันท์ โดย พญ. ธิดา ยุคันตว รานันท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา ) รพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหาร เรื่องราวร้องทุกข์ เขตสุขภาพ โดย พญ. ธิดา ยุคันตว รานันท์ โดย พญ. ธิดา ยุคันตว รานันท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา ) รพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหาร เรื่องราวร้องทุกข์ เขตสุขภาพ โดย พญ. ธิดา ยุคันตว รานันท์ โดย พญ. ธิดา ยุคันตว รานันท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา ) รพ. ยโสธร คณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและฟ้องร้อง บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

2 ช่องทางการ ร้องทุกข์

3 แนวคิดในการ พัฒนาระบบ

4 การดำเนินงานของศูนย์ บริหารเรื่องราวร้องทุกข์ PCT ที่ เกี่ยวข้อง

5

6 ศูนย์บริหารเรื่องราวร้องทุกข์ “ คณะกรรมการบริหารเรื่องราวร้องทุกข์ ” ศูนย์บริหารความเสี่ยง “ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ” อ้างถึงหนังสือกระทรวง เลขที่ สธ 0201.045.1/ ว 828 ลงวันที่ 26 ก. ย. 56

7 คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง ประธาน : ผอ. / รองแพทย์ฯ กรรมการ : กรรมการ : หัวหน้าศูนย์บริหาร เรื่องราวร้องทุกข์ เลขา : ผู้จัดการความเสี่ยง ( หัวหน้าศูนย์ความเสี่ยง ) คณะกรรมการบริหารเรื่องราวร้องทุกข์ ประธาน : ผอ. / รองแพทย์ฯ กรรมการ : นักสันติวิธี / นักเจรจาไกล่เกลี่ย กรรมการ : ผู้ชำนาญการ ด้านกฎหมายการแพทย์ กรรมการ : นิติกรฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เลขา : หัวหน้าศูนย์บริหารเรื่องราวร้องทุกข์ การประสานงานและทำงานร่วมกัน ระหว่าง ศูนย์บริหารความเสี่ยง & ศูนย์ บริหารเรื่องราวร้องทุกข์

8 “ คณะกรรมการบริหาร เรื่องราวร้องทุกข์ ” ระดับเขตสุขภาพ ประธาน : ท่านผู้ตรวจฯ / ท่านสาธารณสุขนิเทศ กรรมการ : คณะอนุกรรมการพัฒนา ฯ กรรมการ : สสจ. / ผอ. รพศ. / ผอ. รพท. เลขานุการ : Chief Operating Officer เขต ผู้ช่วยเลขา : ประธาน คณะอนุกรรมการพัฒนาฯ ผู้ช่วยเลขา : เจ้าหน้าที่ประจำ สำนักงานเขต

9 การดำเนินงานของศูนย์ บริหารเรื่องราวร้องทุกข์ PCT ที่ เกี่ยวข้อง

10 รับ เรื่อง ประสาน ( จัดการ ) รายงาน ( ตอบสนอง ) รวบรวมข้อมูล ( พัฒนางาน เพื่อ ความปลอดภัยของผู้ป่วย ) บทบาทหน้าที่ ศูนย์บริหาร เรื่องราวร้องทุกข์

11 แบบฟอร์มแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

12 โปรแกรมบันทึกเรื่องราวร้องทุกข์ www.yasohospital.org

13 ประโยชน์จากการใช้งาน โปรแกรม บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ProgramProgram บันทึกสรุปเหตุการณ์เรื่องราวร้องทุกข์ องค์ความรู้ / แหล่ง รวมกรณีศึกษา ทำเนียบนักสันติวิธี / นักกฎหมายการแพทย์

14 1. สามารถตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์ได้ ภายใน 3 วัน มากกว่า 80 % 2. สามารถยุติเรื่องราวร้องทุกข์ได้ใน ระยะเวลา 30 วัน มากกว่า 80 % 3. ยุติเรื่องร้องทุกข์ได้โดยไม่มีการ ฟ้องร้องเป็นคดี มากกว่า 90 % 4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ ดำเนินงาน มากกว่า 80% 5. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ ดำเนินงาน มากกว่า 80% KPI ในการกำกับ ติดตาม KPI ในการกำกับ ติดตาม

15 KPI 1 ตอบสนอง ภายใน 3 วัน KPI 1 ตอบสนอง ภายใน 3 วัน วันที่รับแจ้ง - วันที่ มอบหมาย

16 KPI 2 ยุติเรื่อง ภายใน 30 วัน KPI 2 ยุติเรื่อง ภายใน 30 วัน วันที่รับแจ้ง - วันที่ยุติ เรื่อง

17 KPI 3 ยุติเรื่องโดย ไม่ฟ้องร้อง KPI 3 ยุติเรื่องโดย ไม่ฟ้องร้อง

18 KPI 4 ผู้รับบริการ พึงพอใจ KPI 4 ผู้รับบริการ พึงพอใจ

19 KPI 5 ผู้ให้บริการที่ เกี่ยวข้องพึงพอใจ KPI 5 ผู้ให้บริการที่ เกี่ยวข้องพึงพอใจ

20 การจัดทำ ทำเนียบบุคลากร 3 ประเภท การพัฒนาศักยภาพ บุคลากร 1. นักสันติวิธี / นักเจรจาไกล่เกลี่ย หมายถึง บุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร การเจรจาไกล่เกลี่ยที่จัด โดย ศูนย์สันติวิธี กระทรวง สาธารณสุข อย่างน้อย ระดับต้น

21 การจัดทำ ทำเนียบบุคลากร 3 ประเภท การพัฒนาศักยภาพ บุคลากร 2. ผู้ชำนาญการด้านกฎหมายการแพทย์ หมายถึง นิติกรที่ชำนาญการด้านกฎหมาย ทางการแพทย์ หรือ บุคคลกรทางการแพทย์ ที่จบนิติศาสตร์บัณฑิต และยินดีปฏิบัติงานด้าน กฎหมายทางการแพทย์

22 การจัดทำ ทำเนียบบุคลากร 3 ประเภท การพัฒนาศักยภาพ บุคลากร 3. นิติกรฝ่ายบริหารทั่วไป

23 การมีโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจนและมี เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวก ในการดำเนินงาน นำไปสู่กระบวนการในการ ตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้ง สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการและผู้ ให้บริการ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การบริหาร เรื่องราวร้องทุกข์ เขตสุขภาพ โดย พญ. ธิดา ยุคันตว รานันท์ โดย พญ. ธิดา ยุคันตว รานันท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา ) รพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google