งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information & Knowledge Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information & Knowledge Management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information & Knowledge Management
Management of Information Technology Information & Knowledge Management

2 หัวข้อ การจัดการสารสนเทศและความรู้ ระบบสารสนเทศ
Management of Information Technology หัวข้อ ระบบสารสนเทศ ความรู้ การจัดการ การจัดการสารสนเทศ, ความรู้ องค์ประกอบ, หน้าที่ การจัดการสารสนเทศและความรู้ องค์ประกอบ และ หน้าที่ ประเภทและการประยุกต์ใช้ ประเภท, การประยุกต์ใช้งาน

3 322 471 Management of Infor. Tech.
ความสำคัญของสารสนเทศ Alvin Toffler, 1980 1. ยุคเกษตรกรรม (Agricultural Age) ยุคอุตสาหกรรม (Industrial Age) ยุคสารสนเทศ (Information Age) * ฐานข้อมูล (Database Systems) * ฐานความรู้และนวัตกรรม (Knowledge-Base & Innovation) * การประมวลผลคราวด์และสังคมออนไลน์ (Cloud Computing & Social Media) * โลกของอินเทอร์เน็ต (Internet of Things : IoT)

4 รัฐธรรมนูญ กฎหมาย - พรบ
เศรษฐกิจ ยุคใหม่ - Global Economy - Information-based Service Economy - e-Commerce & Network ข้อมูล สารสนเทศ องค์การ- การบริหาร เทคโนโลยี สารสนเทศ - Modern Organization - Modern Management - Good Governance - Internet of Things - Cloud Computing & Social Media - Big Data & Analytics รัฐธรรมนูญ กฎหมาย - พรบ - Digital Economy Agenda - (ร่าง) พรบ-พรฎ ใหม่ 10+3 ฉบับ - การปรับโครงสร้างหน่วยงาน องค์กรที่รับผิดชอบ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2545). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

5 322 471 Management of Infor. Tech.
การประมวลผลข้อมูล (Data Processing) Process : compute, sort, search, merge, extract, report, etc.

6 สารสนเทศ (Information)
ระบบสารสนเทศด้านแผนและประเมินผล-ความสำคัญ สารสนเทศ (Information) อธิบายความหมายจากภาพ ท่านคิดว่า “สารสนเทศ” จะสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือ สำหรับการวางแผนและประเมินผล ได้หรือไม่? (ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย) 6

7 322 471 Management of Infor. Tech.
องค์ประกอบระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ใช้คอมพิวเตอร์ People Hardware Database MIS Software People Procedures ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2545). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

8 การใช้สารสนเทศ ในแต่ละระดับ
Laudon & Laudon, (1998) อธิบาย การใช้สารสนเทศในแต่ละระดับ ของผู้ใช้สารสนเทศในแต่ละกลุ่ม ทำไม? ต้องมีสารสนเทศเป็นหลายระดับ (Keyword ที่ต้องการจากผู้ฟังคือ Infor. Needs, Infor. Behavior, Functions)

9 ระบบสารสนเทศ (Information Systems)
ระบบสารสนเทศด้านแผนและประเมินผล-ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ (Information Systems) องค์ประกอบ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล คน เครือข่าย กระบวนการ คำถาม – ระบบ คือ อะไร? คำถาม – ทำไม? จึงต้องทำให้เป็นระบบ คำถาม – ถ้าไม่ใช้คอมพิวเตอร์ จะเป็นระบบหรือไม่? 9

10

11 ประเภทของระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศด้านแผนและประเมินผล-ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ประเภทของระบบสารสนเทศ อธิบายประเภทของระบบสารสนเทศ จากรูปภาพ คำถาม – ระบบสารสนเทศของหน่วยงานท่าน จัดอยู่ในรูปแบบใด? คำถาม - หากต้องการอยากจะได้ตามรูปภาพ จะทำอย่างไร? โดยใคร? คำถาม - ไม่ต้องตั้งเป็นโครงการ หรือ ขอเบิกจ่ายงบประมาณมากๆ ได้หรือไม่? (ขอให้ทุกท่านจดจำคำพูดของท่านในวันนี้ให้ดีๆ ครับ) 11

12 การจัดการระบบสารสนเทศ (Information Management)
ระบบสารสนเทศด้านแผนและประเมินผล-ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี การจัดการระบบสารสนเทศ (Information Management) การจัดการระบบสารสนเทศ Choo, C.W. (1995) ความต้องการสารสนเทศ (Information Needs) การแสวงหาสารสนเทศ (Information Acquisition) การจัดระบบ จัดเก็บสารสนเทศ (Information Organization & Storage) การผลิตและบริการสารสนเทศ (Information Production & Services) การกระจาย เผยแพร่สารสนเทศ (Information Distribution) การใช้สารสนเทศ (Information Use) หัวใจหลักของการบรรยายในวันนี้ มีเพียงสไลด์เดียวตามภาพนี้ อธิบายทีละข้อ อย่างชัดเจน อ้างอิงหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 12

13 องค์การ เทคโนโลยี การจัดการ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2545).

14 322 471 Management of Infor. Tech.
การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ Software Development Life Cycle: SDLC

15 322 471 Management of Infor. Tech.
สารสนเทศที่ดี เนื้อหา (Content) - Completeness - Relevance - Accuracy - Reliability - Verifiability รูปแบบ (Format) - Clarify - Level of Detail - Presentation - Media - Flexibility - Economy เวลา (Time) - Timely - Up-to-date - Time Period กระบวนการ (Process) - Accessibility - Participation - Connectivity ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2545). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

16 ความรู้ด้านเทคนิคในการทำงาน (Know-How) / ประสบการณ์ / ความคิด
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล สารสนเทศและความรู้ ทิพาวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2553). ความรู้ (Knowledge) สารสนเทศที่มีการนำวิจารณญาณ ความคิดและปัญญาของมนุษย์ มาวิเคราะห์ เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหา ข้อมูล (Data) ข้อเท็จจริง / ข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้ประมวลผล ไม่มีความหมายต่อผู้ใช้ ประมวลผลข้อมูล (Data Processing) -การจัดกลุ่ม -การเรียงลำดับ -การจัดระบบข้อมูล -การใช้ค่าสถิติต่างๆ -การคำนวณตามสูตร สารสนเทศ (Information) ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว มีความหมายต่อผู้ใช้ อธิบาย “ความสัมพันธ์” ว่ามีความสำคัญอย่างไร? ความสัมพันธ์ กลายเป็น วัฎจักร (Cycle) ได้หรือไม่? ลองเปรียบเทียบกับ สไลด์ “กระบวนการ” จัดทำแผนว่า เกี่ยวข้องกันหรือไม่?

17

18 322 471 Management of Infor. Tech.
ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2545).

19 322 471 Management of Infor. Tech.
ความรู้ (Knowledge) คุณลักษณะของความรู้ - ไม่เป็นไปตามกฎลดน้อย-ถอยลง (Diminishing of Return) - ขยายตัว ไม่หยุดนิ่ง (Extend & Dynamic) - คุณค่าไม่แน่นอน (Flexibility Values) - ขึ้นอยู่กับบริบทเฉพาะ เวลาและสถานที่ (Depend on Context, Time, Place) - อสมมาตรของความรู้ (Asymmetry of Knowledge) รูปแบบของความรู้ - Tacit Knowledge or Implicit Knowledge - Explicit Knowledge ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2553). องค์การแห่งความรู้: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

20

21

22 322 471 Management of Infor. Tech.
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) กระบวนการในการสร้าง ประมวล เผยแพร่และใช้ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินงาน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2545).

23 322 471 Management of Infor. Tech.
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

24 322 471 Management of Infor. Tech.
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

25 322 471 Management of Infor. Tech.
ตัวแบบ (Model)

26 322 471 Management of Infor. Tech.
กระบวนการจัดการความรู้

27 322 471 Management of Infor. Tech.
กระบวนการจัดการความรู้

28 322 471 Management of Infor. Tech.
กระบวนการจัดการความรู้ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2553). องค์การแห่งความรู้: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

29

30

31

32 322 471 Management of Infor. Tech.
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organisation) ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2553). องค์การแห่งความรู้: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

33 322 471 Management of Infor. Tech.
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organisation) ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2553). องค์การแห่งความรู้: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

34 องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้

35 322 471 Management of Infor. Tech.
ปัจจัย (Factors) ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2553). องค์การแห่งความรู้: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

36 322 471 Management of Infor. Tech.
IM vs. KM

37 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2553)
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2553). องค์การแห่งความรู้: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

38 Thank you! Contact Address: Apisak Pattanachak Tel: 089 863 0064

39 322 471 Management of Infor. Tech.
อินเทอร์เน็ต (Internet) องค์ประกอบ -

40 322 471 Management of Infor. Tech.
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) องค์ประกอบ - ข้อมูล เทคโนโลยี - Data


ดาวน์โหลด ppt Information & Knowledge Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google