งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

322 471 Management of Information Technology Information & Knowledge Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "322 471 Management of Information Technology Information & Knowledge Management."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 322 471 Management of Information Technology Information & Knowledge Management

2 ระบบ สารสนเท ศ ความรู้ การจัดการ การจัดการสารสนเทศ, ความรู้ องค์ประกอบ, หน้าที่ การจัดการสารสนเทศและความรู้ องค์ประกอบ และ หน้าที่ ประเภทและการ ประยุกต์ใช้ หัวข้อ 322 471 Management of Information Technology ประเภท, การประยุกต์ใช้งาน

3 ความสำคัญของสารสนเทศ Alvin Toffler, 1980 1. ยุคเกษตรกรรม (Agricultural Age) 2. ยุคอุตสาหกรรม (Industrial Age) 3. ยุคสารสนเทศ (Information Age) 322 471 Management of Infor. Tech. * ฐานข้อมูล (Database Systems) * ฐานความรู้และนวัตกรรม (Knowledge-Base & Innovation) * การประมวลผลคราวด์และสังคมออนไลน์ (Cloud Computing & Social Media) * โลกของอินเทอร์เน็ต (Internet of Things : IoT)

4 เศรษฐกิจ ยุคใหม่ องค์การ - การ บริหาร เทคโนโลยี สารสนเทศ รัฐธรรมนูญ กฎหมาย - พรบ ข้อมูล สารสนเท ศ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2545). ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ - Global Economy - Information-based Service Economy - e-Commerce & Network - Modern Organization - Modern Management - Good Governance - Digital Economy Agenda - ( ร่าง ) พรบ - พรฎ ใหม่ 10+3 ฉบับ - การปรับโครงสร้างหน่วยงาน องค์กรที่รับผิดชอบ - Internet of Things - Cloud Computing & Social Media - Big Data & Analytics

5 การประมวลผลข้อมูล (Data Processing) 322 471 Management of Infor. Tech. http://www.expertsmind.com/learning/transaction-processing-systems-assignment-help- 7342872690.aspx Process : compute, sort, search, merge, extract, report, etc.

6 สารสนเทศ (Information) 6 http://spreadgoodpractice.blogspot.com/2010/12/model-2-data-information-knowledge.html ระบบสารสนเทศด้านแผนและประเมินผล - ความสำคัญ

7 องค์ประกอบระบบ สารสนเทศ 322 471 Management of Infor. Tech. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ใช้คอมพิวเตอร์ MIS People Hardware Software Database People Procedures ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2545). ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ

8 Laudon & Laudon, (1998) การใช้ สารสนเทศ ในแต่ละระดับ

9 ระบบสารสนเทศ (Information Systems) 9 องค์ประกอบ – ฮาร์ดแวร์ – ซอฟต์แวร์ – ข้อมูล – คน – เครือข่าย – กระบวนการ ระบบสารสนเทศด้านแผนและประเมินผล - ระบบ สารสนเทศและเทคโนโลยี

10

11 ประเภทของระบบสารสนเทศ 11 ระบบสารสนเทศด้านแผนและประเมินผล - ระบบ สารสนเทศและเทคโนโลยี

12  การจัดการระบบสารสนเทศ  การจัดการระบบสารสนเทศ Choo, C.W. (1995) – ความต้องการสารสนเทศ (Information Needs) – การแสวงหาสารสนเทศ (Information Acquisition) – การจัดระบบ จัดเก็บสารสนเทศ (Information Organization & Storage) – การผลิตและบริการสารสนเทศ (Information Production & Services) – การกระจาย เผยแพร่สารสนเทศ (Information Distribution) – การใช้สารสนเทศ (Information Use) การจัดการระบบสารสนเทศ (Information Management) 12 ระบบสารสนเทศด้านแผนและประเมินผล - ระบบ สารสนเทศและเทคโนโลยี

13 องค์ก าร เทคโน โลยี การ จัดการ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2545).

14 การพัฒนาระบบ ซอฟต์แวร์ Software Development Life Cycle: SDLC 322 471 Management of Infor. Tech.

15 สารสนเทศที่ดี 322 471 Management of Infor. Tech. เนื้อหา เนื้อหา (Content) - Completeness - Relevance - Accuracy - Reliability - Verifiability รูปแบบ รูปแบบ (Format) - Clarify - Level of Detail - Presentation - Media - Flexibility - Economy เวลา เวลา (Time) - Timely - Up-to-date - Time Period กระบวนการ กระบวนการ (Process) - Accessibility - Participation - Connectivity ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2545). ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ

16 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล สารสนเทศและความรู้ ทิพาวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2553). ข้อมูล (Data) ข้อเท็จจริ ง / ข้อมูล ดิบที่ยัง ไม่ได้ ประมวลผ ล ไม่มี ความหมา ยต่อผู้ใช้ ประมวลผล ข้อมูล (Data Processing ) - การจัด กลุ่ม - การ เรียงลำดับ - การ จัดระบบ ข้อมูล - การใช้ ค่าสถิติ ต่างๆ - การ คำนวณตาม สูตร สารสนเท ศ (Inform ation) ข้อมูลที่ ผ่านการ ประมวลผ ลแล้ว มี ความหมา ยต่อผู้ใช้ ความรู้ (Knowledge) สารสนเทศที่มี การนำ วิจารณญาณ ความคิดและ ปัญญาของมนุษย์ มาวิเคราะห์ เพื่อ ช่วยในการ ทำงานหรือ แก้ปัญหา ความรู้ด้าน เทคนิคใน การทำงาน (Know- How) / ประสบการ ณ์ / ความคิด

17

18 ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ 322 471 Management of Infor. Tech. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2545).

19 ความรู้ (Knowledge) คุณลักษณะของความรู้ - ไม่เป็นไปตามกฎลดน้อย - ถอยลง (Diminishing of Return) - ขยายตัว ไม่หยุดนิ่ง (Extend & Dynamic) - คุณค่าไม่แน่นอน (Flexibility Values) - ขึ้นอยู่กับบริบทเฉพาะ เวลาและสถานที่ (Depend on Context, Time, Place) - อสมมาตรของความรู้ (Asymmetry of Knowledge) รูปแบบของความรู้ - Tacit Knowledge or Implicit Knowledge - Explicit Knowledge 322 471 Management of Infor. Tech. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2553). องค์การแห่ง ความรู้ : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

20

21

22 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) กระบวนการในการสร้าง ประมวล เผยแพร่และใช้ความรู้ เพื่อ เพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินงาน 322 471 Management of Infor. Tech. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2545).

23 322 471 Management of Infor. Tech. การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

24 322 471 Management of Infor. Tech. การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

25 ตัวแบบ (Model) 322 471 Management of Infor. Tech.

26 กระบวนการจัดการ ความรู้ 322 471 Management of Infor. Tech.

27 กระบวนการจัดการ ความรู้ 322 471 Management of Infor. Tech.

28 กระบวนการจัดการ ความรู้ 322 471 Management of Infor. Tech. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2553). องค์การแห่ง ความรู้ : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

29

30

31

32 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organisation) 322 471 Management of Infor. Tech. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2553). องค์การแห่ง ความรู้ : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

33 322 471 Management of Infor. Tech. องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organisation) ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2553). องค์การแห่ง ความรู้ : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

34 องค์ประกอบขององค์กรแห่ง การเรียนรู้

35 ปัจจัย (Factors) 322 471 Management of Infor. Tech. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2553). องค์การแห่ง ความรู้ : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

36 IM vs. KM 322 471 Management of Infor. Tech.

37 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2553). องค์การแห่ง ความรู้ : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

38 Thank you! Contact Address: Apisak Pattanachak Tel: 089 863 0064 Email: aj.apisak@outlook.co.th www.cs.kku.ac.th

39 อินเทอร์เน็ต (Internet) องค์ประกอบ - 322 471 Management of Infor. Tech.

40 ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) องค์ประกอบ - ข้อมูล เทคโนโลยี - Data 322 471 Management of Infor. Tech.


ดาวน์โหลด ppt 322 471 Management of Information Technology Information & Knowledge Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google