งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการพัฒนาระบบ สารสนเทศ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งประเทศไทย 2010 ระยะ ที่ 1 ระยะ ที่ 2 ระยะ ที่ 3 ระยะ ที่ 4 ทุกหน่วยงานมี WEBSITE การโต้ตอบทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการพัฒนาระบบ สารสนเทศ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งประเทศไทย 2010 ระยะ ที่ 1 ระยะ ที่ 2 ระยะ ที่ 3 ระยะ ที่ 4 ทุกหน่วยงานมี WEBSITE การโต้ตอบทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แนวทางการพัฒนาระบบ สารสนเทศ

3 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งประเทศไทย 2010 ระยะ ที่ 1 ระยะ ที่ 2 ระยะ ที่ 3 ระยะ ที่ 4 ทุกหน่วยงานมี WEBSITE การโต้ตอบทาง E- mail แบบฟอร์มอัตโนมัติ หน่วยงานเชื่อมโยงกันได้ อย่างสมบูรณ์

4 เป้าหมาย Front Office ( ระบบ บริการ ) Back Office ( ระบบ บริหาร ) - ระบบสารบรรณ - งานพัสดุ - งานบุคลากร - งานการเงินและ บัญชี - งานงบประมาณ

5 ยุทธศาสตร์ - การวางแผนงานและ งบประมาณ - การจัดและปรับองค์กร - การพัฒนาบุคลากร ภาครัฐ - การพัฒนาบริหารภาครัฐ - การพัฒนาระบบ

6 การวางแผนงานและ งบประมาณ จัดทำแผนแม่บทฯ จัดทำแผนปฏิบัติการ กำกับติดตาม ประเมินผล สัดส่วนงบประมาณ

7 การจัดและปรับองค์กร หน่วยงานด้าน IT

8 การพัฒนาบุคลากร พัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆ เพิ่มมาตรฐานบุคลากรด้าน IT

9 การพัฒนาการบริหาร หน่วยงานรับผิดชอบ Back Office กำหนดมาตรฐานกลาง Software ประยุกต์

10 การพัฒนาระบบ พัฒนาเองโดยหน่วยงาน ซื้อระบบงานสำเร็จรูป จ้างพัฒนา

11 ปัจจัยความสำเร็จ แผนงาน โครงสร้างพื้นฐานระบบ บุคลากร งบประมาณ กฎ ระเบียบ

12 เป้าหมายของกรม ชลประทาน 1. มีเทคโนโลยีอย่างทั่วถึง ปี 2547 2. มีระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุน ภาระกิจได้อย่างสมบูรณ์ ปี 2546 3. มีบุคลากรทุกระดับที่มีความรู้ ด้าน IT ในปี 2546 4. มีระบบเครือข่ายที่สมบูรณ์ ใน กลางปี 2546

13


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการพัฒนาระบบ สารสนเทศ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งประเทศไทย 2010 ระยะ ที่ 1 ระยะ ที่ 2 ระยะ ที่ 3 ระยะ ที่ 4 ทุกหน่วยงานมี WEBSITE การโต้ตอบทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google