งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยี สารสนเทศ และการ สื่อสาร. เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การนำความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์มา ประยุกต์ในการพัฒนา เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ วิธีการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยี สารสนเทศ และการ สื่อสาร. เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การนำความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์มา ประยุกต์ในการพัฒนา เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ วิธีการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยี สารสนเทศ และการ สื่อสาร

2 เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การนำความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์มา ประยุกต์ในการพัฒนา เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ วิธีการ หรือ กระบวนการ เพื่อช่วยใน การทำงานหรือ แก้ปัญหาต่าง ๆ

3 สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่าน การ ประมวลผล และสามารถ นำไปใช้ ประโยชน์ได้

4 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการ สารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล การประมวลผล ข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล และการ แสดงผล เทคโนโลยีสารสนเทศยัง รวมถึงเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดระบบการ ให้บริการ การใช้ การดูแลรักษา ข้อมูลด้วย

5 ลักษณะสำคัญ ของเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร 1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการ เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถนำไปประยุกต์ในด้านต่างๆ 3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วย ทำให้การบริการสะดวกขึ้น 4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วย ให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ 5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วย ประหยัดค่าใช้จ่าย 1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการ เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถนำไปประยุกต์ในด้านต่างๆ 3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วย ทำให้การบริการสะดวกขึ้น 4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วย ให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ 5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วย ประหยัดค่าใช้จ่าย

6 แบบฝึกหัด 1. อธิบายความหมายของ เทคโนโลยี 2. อธิบายความหมายของ สารสนเทศ 3. อธิบายความหมายของ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร 4. ยกตัวอย่างลักษณะสำคัญของ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร มา 3 ข้อ พร้อม อธิบาย 1. อธิบายความหมายของ เทคโนโลยี 2. อธิบายความหมายของ สารสนเทศ 3. อธิบายความหมายของ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร 4. ยกตัวอย่างลักษณะสำคัญของ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร มา 3 ข้อ พร้อม อธิบาย


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยี สารสนเทศ และการ สื่อสาร. เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การนำความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์มา ประยุกต์ในการพัฒนา เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ วิธีการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google