งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอต้อนรับ ทีมคณาจารย์ มสธ. ที่ เข้มแข็ง “ ร่วมรับรู้ ร่วมเข้าใจ ร่วมแก้ไข พัฒนาการเรียนการสอน ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอต้อนรับ ทีมคณาจารย์ มสธ. ที่ เข้มแข็ง “ ร่วมรับรู้ ร่วมเข้าใจ ร่วมแก้ไข พัฒนาการเรียนการสอน ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอต้อนรับ ทีมคณาจารย์ มสธ. ที่ เข้มแข็ง “ ร่วมรับรู้ ร่วมเข้าใจ ร่วมแก้ไข พัฒนาการเรียนการสอน ”

2 การพัฒนา ประสิทธิภาพ การเรียนการสอน ระดับ บัณฑิตศึกษา ( ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร รมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์

3 รศ. ดร. วิทยาธร ท่อ แก้ว ประธานหลักสูตร นิเทศศาสตร์ปรัชญาดุษฎี บัณฑิต

4 สภาพการณ์ ด้านนักศึกษา  นักศึกษาทำงานด้วย เรียนด้วย  นักศึกษาไม่ใช่หัว กะทิ / ได้โอกาส  นักศึกษาส่วนใหญ่ เป็นม้าตีนต้น  นักศึกษาอ่าน / ค้นคว้าน้อย  นักศึกษาเป็นบ้าหอบ ฟาง

5 สภาพการณ์ ด้านนักศึกษา  นักศึกษารู้สึกไม่ ใกล้ชิดสถาบัน  นักศึกษาไม่เคยชินกับ วิธีการเรียน  นักศึกษามีพื้นฐาน จิตใจ / สังคมดี  นักศึกษาขาด แรงจูงใจเป็นระยะ  นักศึกษาพร้อมสู้ถ้ามี ที่ปรึกษาคู่ใจ

6 สภาพการณ์ ด้านผู้สอน  ดูแลนักศึกษาได้จำกัด  มีความถนัดเฉพาะ  ทำงานแบบอิสระไม่ บังคับ  งานการสอนในชั้น เรียนมีน้อย  บางคนมีภาระงาน หลายด้าน

7 “ ร่วมรับรู้ ร่วมเข้าใจ ร่วมแก้ไข พัฒนาการเรียนการสอน ”

8 พัฒนาการเรียน การสอน “ การลด ”  ลด : ความแตกต่าง ระหว่างกัน  ลด : ทัศนคติเชิงลบ  ลด : อุปสรรคที่ ทำลายสิ่งจูงใจ  ลด : ค่าใช้จ่ายของ นักศึกษา  ลด : การสอนแบบหา ปลามาป้อน

9 พัฒนาการเรียน การสอน “ การลด ”  ลด : ความไม่ทุ่มเท ไม่ จริงจัง  ลด : ความไม่มีวินัย  ลด : การเอาใจเอาแต่ ใจตนเอง  ลด : การเรียนรู้แบบ พึงพา  ลด : การกดดันอย่าง ไร้เหตุผล

10 พัฒนาการเรียน การสอน “ การเพิ่ม ”  เพิ่ม : การปรับ ฐานความรู้  เพิ่ม : การเตรียมตัว สอบชุดวิชา  เพิ่ม : การเตรียมตัว สอบคิวอี  เพิ่ม : การเตรียมทำ ดุษฎีนิพนธ์  เพิ่ม : การฝึกการเป็น วิทยากร

11 การเรียนการสอน “ การเพิ่ม ”  เพิ่ม : การทำโครงการ ภาคสนาม  เพิ่ม : การติดตามงาน ดุษฎีนิพนธ์  เพิ่ม : การสื่อสาร ระหว่างกัน  เพิ่ม : การ ความสัมพันธ์  เพิ่ม : การทำงาน ร่วมกันเป็นทีม

12 พัฒนาการสื่อสาร ระหว่างกัน “ ใช้ line ช่องทางการ ติดตามงาน ”  line: ทำให้ใกล้ชิดกัน มากขึ้น  line: สะดวกติดตามตัว  line: เกิดกระบวนการ กลุ่ม  line: เกิดความ กระตือรือร้น  line: สื่อสารข้อมูลได้ รวดเร็ว

13 มสธ. ยุคใหม่ ต้องพัฒนารองรับความ เปลี่ยนแปลง  พัฒนาระบบงาน สนับสนุน  พัฒนานวัตกรรมการ เรียนการสอน  พัฒนาบริการที่ ประทับใจ  พัฒนาคณาจารย์สู่ ความเป็นหนึ่ง  บัณฑิตคุณภาพคือ ผลที่ต้องการ

14 สรุป - ท. ม. ส. พ. บ. ร.  ท. ทุ่มเทสุด ความสามารถ  ม. มุ่งหมายเพื่อนักศึกษา สำเร็จ  ส. สร้างสรรค์ สร้าง สัมพันธ์ สื่อสาร  พ. เพิ่มคุณค่า คุณภาพ คุณความดี  บ. บริการเหนือความ คาดหมาย  ร. รวมพลังขับเคลื่อน อย่างมีทิศทาง

15 จงดูแลตัวเอง ด้วย ปัญญา

16 จงดูแลนักศึกษา ด้วย หัวใจ

17 จงดูแล มสธ. ด้วย ปัญญาและ หัวใจ

18 ปริญญาเอกสำคัญ การเรียนรู้สำคัญกว่า การได้ใช้สิ่งที่เรียนรู้ สำคัญที่สุด


ดาวน์โหลด ppt ขอต้อนรับ ทีมคณาจารย์ มสธ. ที่ เข้มแข็ง “ ร่วมรับรู้ ร่วมเข้าใจ ร่วมแก้ไข พัฒนาการเรียนการสอน ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google