งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ. ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ. การจัดกลุ่ม คุณภาพกลุ่มสาระ การเรียนรู้ของ โรงเรียน ด้วยผลการสอบ ระดับชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ. ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ. การจัดกลุ่ม คุณภาพกลุ่มสาระ การเรียนรู้ของ โรงเรียน ด้วยผลการสอบ ระดับชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รศ. ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ. การจัดกลุ่ม คุณภาพกลุ่มสาระ การเรียนรู้ของ โรงเรียน ด้วยผลการสอบ ระดับชาติ

3

4 วิทย์ คณิต อังกฤษ สังคมศึกษา ภาพรวม ร. ร. ภาษาไทย สุขศึกษา การงาน ศิลปะ

5 แปลความหมาย 1) กลุ่มสาระที่มีคุณภาพดีมาก คือ ภาษาไทย การงาน สุขศึกษา และศิลปะ ( ค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่ากลางประเทศ และ สัมประสิทธิ์การกระจายน้อยกว่า 20 %) 2) กลุ่มสาระที่มีคุณภาพระดับดี คือ สังคม ศึกษา และภาพรวมของโรงเรียน ( ค่าเฉลี่ย สูงกว่าค่ากลางประเทศ และสัมประสิทธิ์ การกระจายอยู่ระหว่าง 20-30 %) 3) กลุ่มสาระที่มีคุณภาพปานกลาง คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ( ค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่ากลาง ประเทศ แต่มีการกระจายมากกว่าร้อยละ 30)

6 หลังจากเห็นกราฟ แล้ว ให้พิจารณาว่า เราระเร่งรัด คุณภาพโรงเรียน แต่ละกลุ่มอย่างไร

7 คำถามเพื่อวิพากษ์ผลการ ประเมิน 1) ศักยภาพพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียน แห่งนี้เป็นอย่างไร เป็นเด็กเก่ง ปาน กลาง หรือว่าอ่อน มีโอกาสคัดเลือก หรือไม่ เพียงใด 2) กลุ่มสาระของเรามีคุณภาพระดับใด ทำไม่จึงเป็นเช่นนั้น ( วิเคราะห์สาเหตุ เชิงลึก ที่เป็นไปได้ดี ) 3) กำหนดเป้าหมายว่า ในปี 2551 จะเพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ให้ได้กี่ % 4) คิดกิจกรรม / แนวทางการพัฒนา ทั้งที่ เป็นโครงการกลาง ๆ ของกลุ่มสาระ และการพัฒนานวัตกรรมของครูแต่ละ คน แต่ละวิชา

8 ผลลัพธ์ของการวิพากษ์และ วางแผน คือ ได้แผนงานโครงการ หรือ รายการนวัตกรรมที่จะพัฒนา ในโอกาสต่อไป


ดาวน์โหลด ppt รศ. ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ. การจัดกลุ่ม คุณภาพกลุ่มสาระ การเรียนรู้ของ โรงเรียน ด้วยผลการสอบ ระดับชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google