งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ประชาสัมพันธ์รายงาน การประเมินผลการจัดสวัสดิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ประชาสัมพันธ์รายงาน การประเมินผลการจัดสวัสดิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ประชาสัมพันธ์รายงาน การประเมินผลการจัดสวัสดิการ

2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ. ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ. ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๕ วรรคสาม กำหนดสิทธิสมาชิกสวัสดิการ

3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พ. ศ. ๒๕๔๗ ข้อ๒๕ วรรคสาม กำหนดว่า “ ให้คณะกรรมการสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์รายงาน การประเมินผลการจัดสวัสดิการ ประจำปีที่ล่วงมาแล้วซึ่งแสดงงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุนที่ ผู้สอบบัญชีรับรองถูกต้องภายใน สามสิบวัน นับแต่ วันที่ผู้สอบบัญชี รับรอง ให้สมาชิกทราบโดยทั่วกันตามที่ คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ กำหนด ”

4 ๓. ข้อเท็จจริง

5 ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีฯ พ. ศ. ๒๕๔๗ จึงได้มีข้อกำหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์รายงานการ ประเมินผลเพื่อให้สมาชิก สวัสดิการทราบทั่วกัน ๓. ข้อเท็จจริง ( ต่อ )

6 ให้คณะกรรมการสวัสดิการประชาสัมพันธ์รายงาน การประเมินผลการจัดสวัสดิการให้สมาชิกทราบทั่วกัน ตามข้อ ( ๑ )( ๒ ) หรืออาจดำเนินการตามข้อ ( ๓ )( ๔ ) เพิ่มเติมได้ ( ๑ ) จัดทำการประชาสัมพันธ์ รายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการ ในลักษณะเดียวกับการแจ้งเวียนกฎ ระเบียบของทางราชการ

7 ( ๒ ) จัดเก็บเอกสารรายงานการ ประเมินผลฯไว้ที่กรรมการและ เลขานุการของคณะกรรมการ สวัสดิการ ตามที่กำหนดไว้ใน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ เพื่อให้ สมาชิกได้ตรวจดู

8 ( ๓ ) จัดทำเว็บไซด์ของ ส่วนราชการเพื่อ การประชาสัมพันธ์รายงานการ ประเมินผลการจัดสวัสดิการเป็น เวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือนนับแต่วัน เริ่มทำการประชาสัมพันธ์

9 ( ๔ ) ให้มีเอกสารรายงาน การประเมินผลฯ เผยแพร่ แก่ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ สมาชิกประจำปี


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ประชาสัมพันธ์รายงาน การประเมินผลการจัดสวัสดิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google