งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยงาน เจ้าของ โครงการ กบ อ. 1. ขั้นตอนการอนุมัติและ ดำเนินโครงการ กย อ. กน อช. กลั่นกรอง รายละเอีย ดและ เสนอ กน อช. เสนอ ครม. อนุมัติ 12 3 4 อนุมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยงาน เจ้าของ โครงการ กบ อ. 1. ขั้นตอนการอนุมัติและ ดำเนินโครงการ กย อ. กน อช. กลั่นกรอง รายละเอีย ดและ เสนอ กน อช. เสนอ ครม. อนุมัติ 12 3 4 อนุมัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยงาน เจ้าของ โครงการ กบ อ. 1. ขั้นตอนการอนุมัติและ ดำเนินโครงการ กย อ. กน อช. กลั่นกรอง รายละเอีย ดและ เสนอ กน อช. เสนอ ครม. อนุมัติ 12 3 4 อนุมัติ โครงการ วงเงินกู้ และ ให้ กบอ. แจ้งเจ้าของ คก. หน่วยงาน เจ้าของ โครงการ ส่งแผนการ ปฏิบัติงาน / แผนการใช้จ่าย เงินกู้ และ ขอรับการจัดสรร เงิน ( ข้อ 15 (1)) กรมบัญชีกลา ง 6.1 เห็นชอบแผนการ ปฏิบัติงาน / แผนการใช้ จ่ายเงินกู้ 6.2 จัดสรรเงินตามที่ ได้รับอนุมัติ ( ข้อ 15 (1)) จัดซื้อจัดจ้าง ทำ PO และทำ สัญญา สำนักงาน บริหารหนี้ สาธารณะ 56 4 8 สำนัก งบประมาณ ส่งแผนการ ปฏิบัติงาน / แผนการใช้จ่าย เงินกู้ 12 เดือน ( ข้อ 15 (2)) เบิกจ่ายเงินกู้ 9 7 ขั้นตอนการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคต ประเทศ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2555 คณะรัฐมนตรี อนุมัติ คณะรัฐมนตรี อนุมัติ เสนอครม. อนุมัติ เสนอ โครงการ และ รายละเอียด ( นอป.01, นอป.02, นอป.03) พร้อม เอกสาร อิเล็กทรอนิก ส์จำนวน 2 ชุด กรณีตามแนว กนอช. เสนอ ครม. อนุมัติ สำนักงบประมาณ๑๘/๐๙/๕๙ ๑๘/๐๙/๕๙ ๑๘/๐๙/๕๙ ๑๘/๐๙/๕๙ ๑๘/๐๙/๕๙

2 ขั้นตอนการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคต ประเทศ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2555 สำนักงบประมาณ๑๘/๐๙/๕๙ ๑๘/๐๙/๕๙ ๑๘/๐๙/๕๙ ๑๘/๐๙/๕๙ ๑๘/๐๙/๕๙

3 ขั้นตอนการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคต ประเทศ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2555 สำนักงบประมาณ๑๘/๐๙/๕๙ ๑๘/๐๙/๕๙ ๑๘/๐๙/๕๙ ๑๘/๐๙/๕๙ ๑๘/๐๙/๕๙


ดาวน์โหลด ppt หน่วยงาน เจ้าของ โครงการ กบ อ. 1. ขั้นตอนการอนุมัติและ ดำเนินโครงการ กย อ. กน อช. กลั่นกรอง รายละเอีย ดและ เสนอ กน อช. เสนอ ครม. อนุมัติ 12 3 4 อนุมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google