งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยงาน เจ้าของ โครงการ กบ อ. 1. ขั้นตอนการอนุมัติและ ดำเนินโครงการ กย อ. กน อช. กลั่นกรอง รายละเอีย ดและ เสนอ กน อช. เสนอ ครม. อนุมัติ 12 3 4 อนุมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยงาน เจ้าของ โครงการ กบ อ. 1. ขั้นตอนการอนุมัติและ ดำเนินโครงการ กย อ. กน อช. กลั่นกรอง รายละเอีย ดและ เสนอ กน อช. เสนอ ครม. อนุมัติ 12 3 4 อนุมัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยงาน เจ้าของ โครงการ กบ อ. 1. ขั้นตอนการอนุมัติและ ดำเนินโครงการ กย อ. กน อช. กลั่นกรอง รายละเอีย ดและ เสนอ กน อช. เสนอ ครม. อนุมัติ อนุมัติ โครงการ วงเงินกู้ และ ให้ กบอ. แจ้งเจ้าของ คก. หน่วยงาน เจ้าของ โครงการ ส่งแผนการ ปฏิบัติงาน / แผนการใช้จ่าย เงินกู้ และ ขอรับการจัดสรร เงิน ( ข้อ 15 (1)) กรมบัญชีกลา ง 6.1 เห็นชอบแผนการ ปฏิบัติงาน / แผนการใช้ จ่ายเงินกู้ 6.2 จัดสรรเงินตามที่ ได้รับอนุมัติ ( ข้อ 15 (1)) จัดซื้อจัดจ้าง ทำ PO และทำ สัญญา สำนักงาน บริหารหนี้ สาธารณะ สำนัก งบประมาณ ส่งแผนการ ปฏิบัติงาน / แผนการใช้จ่าย เงินกู้ 12 เดือน ( ข้อ 15 (2)) เบิกจ่ายเงินกู้ 9 7 ขั้นตอนการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคต ประเทศ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ คณะรัฐมนตรี อนุมัติ คณะรัฐมนตรี อนุมัติ เสนอครม. อนุมัติ เสนอ โครงการ และ รายละเอียด ( นอป.01, นอป.02, นอป.03) พร้อม เอกสาร อิเล็กทรอนิก ส์จำนวน 2 ชุด กรณีตามแนว กนอช. เสนอ ครม. อนุมัติ สำนักงบประมาณ๑๘/๐๙/๕๙ ๑๘/๐๙/๕๙ ๑๘/๐๙/๕๙ ๑๘/๐๙/๕๙ ๑๘/๐๙/๕๙

2 ขั้นตอนการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคต ประเทศ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ สำนักงบประมาณ๑๘/๐๙/๕๙ ๑๘/๐๙/๕๙ ๑๘/๐๙/๕๙ ๑๘/๐๙/๕๙ ๑๘/๐๙/๕๙

3 ขั้นตอนการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคต ประเทศ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ สำนักงบประมาณ๑๘/๐๙/๕๙ ๑๘/๐๙/๕๙ ๑๘/๐๙/๕๙ ๑๘/๐๙/๕๙ ๑๘/๐๙/๕๙


ดาวน์โหลด ppt หน่วยงาน เจ้าของ โครงการ กบ อ. 1. ขั้นตอนการอนุมัติและ ดำเนินโครงการ กย อ. กน อช. กลั่นกรอง รายละเอีย ดและ เสนอ กน อช. เสนอ ครม. อนุมัติ 12 3 4 อนุมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google