งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ช่วยเหลือเพื่อการชดเชย กรณีผู้ให้บริการได้รับความ เสียหาย จากการให้บริการสาธารณสุข ( มาตรา 18 (4))

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ช่วยเหลือเพื่อการชดเชย กรณีผู้ให้บริการได้รับความ เสียหาย จากการให้บริการสาธารณสุข ( มาตรา 18 (4))"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ช่วยเหลือเพื่อการชดเชย กรณีผู้ให้บริการได้รับความ เสียหาย จากการให้บริการสาธารณสุข ( มาตรา 18 (4))

2 มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ ประชาชนเข้าถึงได้ด้วยความ มั่นใจ และผู้ให้บริการมี ความสุข ภายใต้ วิสัยทัศน์

3 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตร ข้าราชการของผู้ให้บริการ 2. เอกสารแสดงสิทธิในการรับบริการ สาธารณสุขของ ผู้รับบริการ 3. เวชระเบียนของผู้รับบริการและของ ผู้ให้บริการในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับความเสียหาย 4. ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้แก่ผู้ให้ บริการ ( ถ้ามี ) 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดง รายละเอียดข้อมูลที่อาจเป็น ประโยชน์ในการประกอบการ พิจารณา เอกสาร หลักฐาน

4 1. ชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหาย ตำแหน่ง หน้าที่ความ รับผิดชอบ 2. ความเสียหายที่ได้รับ 3. ชื่อหน่วยบริการที่ผู้ให้บริการสังกัดใน ขณะที่ได้รับความเสียหาย 4. วัน เวลา และพฤติการณ์ที่เกิดความ เสียหาย 5. วันที่ทราบความเสียหาย 6. ชื่อผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับความ เสียหาย และสิทธิในการ รักษาของผู้รับบริการ 7. สถานที่ติดต่อ สาระสำคัญ ของคำร้อง

5 สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด สถานที่ยื่นคำ ร้อง

6 โดยคณะอนุกรรมการพิจารณา วินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ เพื่อการชดเชย เขตพื้นที่ ผู้พิจารณาจ่ายเงิน ช่วยเหลือ

7 1. เลขาธิการ สปสช. แต่งตั้งจาก บุคคลที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถ เหมาะสม จำนวน 5-7 คน 2. การพิจารณาวินิจฉัยให้คำนึงถึง ประเภท และความ รุนแรงของความเสียหายด้วย 3. พิจารณาวินิจฉัย ไม่เกิน 30 วันนับ แต่วันที่ได้รับคำร้อง คณะอนุกรรมการฯ

8 1. ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหาย จะต้องเป็น ผู้ให้บริการของหน่วยงานตาม พรบ. หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ พ. ศ. 2545 2. เป็นความเสียหายที่เกิดจากการ ให้บริการสาธารณสุข 3. เป็นการให้บริการสาธารณสุข แก่ผู้รับบริการใน ระบบหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ 4. ผู้ให้บริการหรือทายาทยื่นคำ ร้องภายใน 1 ปี นับ จากวันที่ทราบความเสียหาย เกณฑ์การ พิจารณา

9 1. กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง ที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต และมี ผลกระทบรุนแรงต่อ การดำรงชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือได้ตั้งแต่ 240,000 บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท 2. กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มี ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือได้ตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 240,000 บาท 3. กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือได้ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราเงินช่วยเหลือมีสิทธิ ได้รับ ตามประเภทความเสียหาย

10 กรณีที่ผู้ให้บริการที่ได้รับความ เสียหาย หรือทายาท ไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัยของ คณะอนุกรรมการให้มีสิทธิยื่น อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการที่ เลขาธิการแต่งตั้ง โดยยื่นที่ สำนักงานสาขา ภายใน 30 วัน นับ แต่วันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย สิทธิการอุทธรณ์

11 จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ไม่ เกิน 2 เท่าของอัตราฯ ด้วยความ เห็นชอบของคณะกรรมการ ( จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ) ในพื้นที่เสี่ยงภัย

12


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ช่วยเหลือเพื่อการชดเชย กรณีผู้ให้บริการได้รับความ เสียหาย จากการให้บริการสาธารณสุข ( มาตรา 18 (4))

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google