งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ. ศ.2537 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 มิถุนายน 2537.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ. ศ.2537 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 มิถุนายน 2537."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ. ศ.2537 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 มิถุนายน 2537

2 สาระสำคัญ กำหนดการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงิน ทดแทน สิทธิของลูกจ้างในการได้รับการ รักษาพยาบาล และค่าทดแทนประเภทต่างๆ ตามการประสบอันตราย การเจ็บป่วยจาก การทำงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 มิถุนายน 2537

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. บททั่วไป กำหนดเวลาการจ่ายเงินสมทบ กำหนดเวลาแจ้งรายการต่างๆ ต่อกองทุน กำหนดเวลาการยื่นคำร้องประเภทต่างๆ ต่อกองทุน กรณีการเกิดหนี้จากการไม่ ชำระเงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม 2. เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย จากการทำงาน นายจัางจัดให้ลูกจ้างได้รับ การรักษาพยาบาลทันที กำหนดการจ่าย ค่าทดแทนเป็นรายเดือนกรณีลูกจ้าง ประสบอันตราย เจ็บป่วยไม่สามารถทำงาน ติดต่อกันเกิน 3 วัน กรณีสูญเสียอวัยวะ บางส่วนของร่างกาย กรณีทุพพลภาพ และกรณีลูกจ้างเสียชีวิต

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 3. จัดให้มีกองทุนเงินทดแทนในสำนักงาน ประกันสังคมเพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนแก่ ลูกจ้างแทนนายจ้าง 4. แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน และคณะกรรมการการแพทย์ ที่มีอำนาจ และหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด 5. กำหนดประเภทและขนาดของกิจการและ ท้องที่ที่นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบ 6. เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือ สูญหาย นายจ้างต้องยื่นหนังสือแจ้งต่อ ราชการภายใน 15 วันที่นายจ้างทราบเรื่อง 7. กำหนดอำนาจ หน้าที่ ของพนักงาน เจ้าหน้าที่ 8. การส่งหนังสือถึงนายจ้าง 9. บทกำหนดโทษกรณีไม่ปฏิบัติตาม

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ. ศ.2537 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 มิถุนายน 2537.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google