งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PPA 1106 สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PPA 1106 สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PPA 1106 สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ
วิวัฒนาการการปกครองระบอบประชาธิปไตย อังกฤษ สหรัฐฯ และฝรั่งเศส ตอนที่ 5 อาจารย์ ดร. ณัฐพล ใจจริง

2 สังคมแห่งชนชั้นในฝรั่งเศส

3 มองเตสกิเออ(Montesquieu , 1689 - 1775)
เขาเป็นชาวฝรั่งเศส หนังสือที่มีชื่อเสียง คือ เจตนารมย์แห่งกฎหมาย (The Spirit of the Law) เสนอ แนวคิดการแบ่งแยกอำนาจ (separation of power) เสนอให้แบ่งแยกอำนาจของรัฐออกเป็น 3 ส่วน คือ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหารและอำนาจตุลาการ มิให้รวมอยู่ในองค์กรเดียวกัน

4 รุสโซ (Jean Jacques Rousseau , 1712 -1778)
เขาเป็นชาวฝรั่งเศส หนังสือที่มี ชื่อเสียง คือ สัญญาประชาคม (The Social Contract) “ มนุษย์เกิดมามีเสรีภาพ แต่ทุก แห่งหนเขาถูกล่ามโซ่เอาไว้” “มนุษย์มีเสรีภาพในการเลือก หามิฉะนั้น ก็ไม่แตกต่างจาก สัตว์”

5 รุสโซ (Jean Jacques Rousseau , 1712 -1778)
เสรีภาพของสังคมจะมีได้ก็ต่อเมื่อ สมาชิกสามารถกำหนดกติกาที่สร้างขึ้นจากทุกคน กติกา จึงสะท้อน “เจตจำนงทั่วไป”(General Will)ของคนทั้งสังคม เสนอให้มีประชาธิปไตยทรงตรง(direct democracy) พลเมืองทุกคนมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยไม่ผ่านผู้แทน

6 พระเจ้าหลุยส์ ที่ 16

7 เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ
การปฏิวัติฝรั่งเศส 1789 คำขวัญในการปฏิวัติฝรั่งเศส : เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ ฐานันดรที่ 3 กองทัพประชาชนชาวฝรั่งเศสในโค่นล้ม ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชฝรั่งเศส

8 การทำลายคุกบาสติล

9 การทำลายสังคมแห่งชนชั้นในฝรั่งเศสหลัง 1789

10 การปฏิวัติฝรั่งเศส

11 การประหารชีวิตพระเจ้าหลุยที่ 16 และพระนางมารี อังตัวเนต

12 การปฏิวัติฝรั่งเศส 1789

13 การปฏิวัติฝรั่งเศส 1789


ดาวน์โหลด ppt PPA 1106 สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google