งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มีชื่อเป็นทางการว่า " เนการาบรูไนดารุสซาลาม “ เมือง " บันดาร์เสรีเบกาวัน " เป็นเมืองหลวง มีพื้นที่ประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตร ปกครอง ด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มีชื่อเป็นทางการว่า " เนการาบรูไนดารุสซาลาม “ เมือง " บันดาร์เสรีเบกาวัน " เป็นเมืองหลวง มีพื้นที่ประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตร ปกครอง ด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 มีชื่อเป็นทางการว่า " เนการาบรูไนดารุสซาลาม “ เมือง " บันดาร์เสรีเบกาวัน " เป็นเมืองหลวง มีพื้นที่ประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตร ปกครอง ด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราช โดยมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีประชากร 381,371 คน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2550) ศาสนา โดยประชากรเกือบ 70% นับถือศาสนา อิสลาม ภาษา ใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษาราชการ

4 เมืองหลวง คือ กรุงพนมเปญ มีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 14 ล้านคน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2550) ศาสนา นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ภาษา ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการ แต่ก็มี หลายคนที่พูดภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และ เวียดนามได้

5 เมืองหลวง คือ จาการ์ตา พื้นที่ โดยมีพื้นที่ 1,919,440 ตารางกิโลเมตร มีประชากร มากถึง 240 ล้านคน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2553) ศาสนา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ภาษา Bahasa Indonesia เป็นภาษาราชการ

6 เมืองหลวง คือ เวียงจันทน์ ปกครอง ด้วยระบอบสังคมนิยม ประชากร 6.4 ล้านคน ภาษา ลาวเป็นภาษาหลัก ศาสนา นับถือศาสนาพุทธ พื้นที่ ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย คือ 236,800 ตารางกิโลเมตร

7 เมืองหลวง คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มีพื้นที่ 329,758 ตารางกิโลเมตร ประชากร 26.24 ล้านคน ศาสนา นับถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำ ชาติ ภาษา Bahasa Melayu เป็นภาษาราชการ

8 เมืองหลวง คือ กรุงมะนิลา พื้นที่ดิน 298.170 ตารางกิโลเมตร ประชากร 92 ล้านคน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2553) ศาสนา นับถือศาสนาคริสต์ ภาษา ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาตากาลอก เป็น ภาษาราชการ

9 เมืองหลวง คือ กรุงสิงคโปร์ พื้นที่ราว 699 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น ประชากร 4.48 ล้านคน ภาษา ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ ปกครอง ปัจจุบันใช้การปกครองแบบสาธารณรัฐ ( ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว )

10 เมืองหลวง คือกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 513,115.02 ตารางกิโลเมตร ประชากร 65.4 ล้านคน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2553) ศาสนา ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ภาษา ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ ปกครอง ด้วยระบอบประชาธิปไตย โดยมี พระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุขของประเทศ

11 เมืองหลวง คือ กรุงฮานอย พื้นที่ 331,689 ตารางกิโลเมตร ประชากร ประมาณ 88 ล้านคน ศาสนา ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 นับถือศาสนาพุทธนิกาย มหายาน ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์ ปกครอง ด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์

12 เมืองหลวง คือ เนปิดอว พื้นที่ ประมาณ 678,500 ตารางกิโลเมตร ประชากร 48 ล้านคน ศาสนา นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท หรือหินยาน ภาษา ใช้ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ


ดาวน์โหลด ppt มีชื่อเป็นทางการว่า " เนการาบรูไนดารุสซาลาม “ เมือง " บันดาร์เสรีเบกาวัน " เป็นเมืองหลวง มีพื้นที่ประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตร ปกครอง ด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google