งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๕ เรื่องเด่นในร่างรัฐธรรมนูญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๕ เรื่องเด่นในร่างรัฐธรรมนูญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๕ เรื่องเด่นในร่างรัฐธรรมนูญ
๕ เรื่องเด่นในร่างรัฐธรรมนูญ โดย ร้อยตรี อานุภาพ ศรีลาชัย

2 ๑.คุ้มครองสิทธิประชาชนรอบด้าน ไม่ต้องร้องขอ

3 รธน. ไ ท ย ที่ ผ่ า น ๆ ม า เ ป็ น ยั ง ไ ง ??
รธน. ไ ท ย ที่ ผ่ า น ๆ ม า เ ป็ น ยั ง ไ ง ??

4 เฉพาะสิทธิเสรีภาพที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ จึงได้รับความคุ้มครอง
ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน การจำกัดสิทธิเสรีภาพต้องเป็นไปตามกฎหมาย สิทธิเสรีภาพของเรา ... ใช้ซะ!

5 อะไรที่ไม่ได้ห้ามไว้ ใน รธน. หรือกฎหมาย ทำได้หมด และได้รับการคุ้มครอง
แบบเก่า ๆ ร่าง รธน ใหม่ เฉพาะสิทธิเสรีภาพ ที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ จึงได้รับความคุ้มครอง อะไรที่ไม่ได้ห้ามไว้ ใน รธน. หรือกฎหมาย ทำได้หมด และได้รับการคุ้มครอง

6 กำหนดกรอบการใช้สิทธิเสรีภาพ
แบบเก่า ๆ ร่าง รธน ใหม่ กำหนดกรอบการใช้สิทธิเสรีภาพ 1. ต้องไม่กระทบความมั่นคงปลอดภัยของชาติ 2. ต้องไม่กระทบความสงบเรียบร้อย 3. ต้องไม่กระทบสิทธิเสรีภาพของคนอื่น สิทธิเสรีภาพของเรา ... ใช้ซะ! .. คนอื่นก็ต้องอดทนบ้าง ..

7 ๒. ทุกเสียงมีค่า กาบัตรเดียว

8 เดิมบัตร 2 ใบ สส เขต สส บัญชีรายชื่อ

9 ปัญหา สส เขต 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000 50,000 คะแนนทิ้งไปหมด ชนะ 50,000 > 20,000 ???

10 การเลือกตั้ง สส ตามร่างรัฐธรรมนูญใหม่
กาบัตรเดียว เลือก สส เขต เอาคะแนนนิยม ที่แต่ละพรรค ได้ทั่วประเทศมารวมกัน เพื่อหาอัตราส่วน สส ทั้งหมดที่แต่ละพรรคพึงมี พรรคไหนได้ สส เขต น้อยกว่าจำนวนที่พึงมี ก็จะได้ สส บัญชีรายชื่อ เติมจนครบ - ถ้าได้มากกว่าแล้วก็ไม่ได้เพิ่ม

11 ๓. ตัดสิทธิคนโกง ยกระดับการเมือง

12 .. รัฐบาลโปร่งใส .. ทำอะไรมีเหตุผล ..
เป้าหมาย .. รัฐบาลโปร่งใส .. ทำอะไรมีเหตุผล .. .. ทำเพื่อคนทั้งชาติ .. คนสะอาดที่ต้องการ .. .. ล้างผลาญคนโกง ..

13 ล้างผลาญคนโกง 1 3 ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ต้องถูกสอบสวนดำเนินคดี
ต้องถูกฟ้องศาล ทรัพย์สินที่ได้มาและที่ได้มาแทน ให้ริบและตกเป็นของแผ่นดิน (กองมรดกต้องรับผิดชอบด้วย) 2 ต้องพ้นจากตำแหน่ง ต้องถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองใด ๆ ตลอดชีวิต

14 กกต สตง สส ประชาชนและชุมชน คนตรวจสอบ สว ผตก ปปช

15 ๔. ทุกคนมีส่วนร่วมได้จริง
สร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็ง - เป็นเรี่ยวแรงพัฒนาชาติ

16 จัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับรัฐและ อปท. ในการอนุรักษ์+จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ ก่อนทำโครงการที่มีผลกระทบรุนแรง การดำเนินโครงการที่มีผลกระทบรุนแรง ต่อชุมชนต้องมีการทำ EHIA ก่อน

17 มีส่วนร่วมในการ พัฒนาประเทศ การจัดทำบริการสาธารณะ
การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การต่อต้านการทุจริต การตัดสินใจทางการเมือง และการอื่นที่มีผลกระทบต่อชุมชน

18 จัดระบบสวัสดิการชุมชน

19 1. เข้าชื่อเสนอแนะหน่วยงานของรัฐให้กระทำการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
2. มีส่วนร่วมในการพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นด้วย

20 ๕ ประชาชนรู้ล่วงหน้าว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรี

21 คณะรัฐมนตรี ๑. ที่มานายกรัฐมนตรี
ในการเลือกตั้งทั่วไป พรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกิน ๓ รายชื่อ เพื่อให้ ก.ต.ต. ประกาศรายชื่อให้ประชาชนทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ในการลงคะแนนเลือก ส.ส. (มาตรา ๘๘) คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

22 ๑. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นรัฐมนตรี (มาตรา ๑๐๐)
เมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ ในการแต่งตั้งบุคคลในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอเป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ (มาตรา ๑๕๙) ๑. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นรัฐมนตรี (มาตรา ๑๐๐) ๒. ต้องเลือกจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองซึ่งมี ส.ส.ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ของ ส.ส. ทั้งหมด (๒๕ คน) ๓. การเสนอชื่อต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ ส.ส.ทั้งหมด ๔. มติเห็นชอบต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน ส.ส.ทั้งหมด คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙


ดาวน์โหลด ppt ๕ เรื่องเด่นในร่างรัฐธรรมนูญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google