งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PPA 1106 สถาบันการเมืองและ รัฐธรรมนูญ วิวัฒนาการการปกครองระบอบประชาธิปไตย อังกฤษ สหรัฐฯ และฝรั่งเศส ตอนที่ 2 อาจารย์ ดร. ณัฐพล ใจจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PPA 1106 สถาบันการเมืองและ รัฐธรรมนูญ วิวัฒนาการการปกครองระบอบประชาธิปไตย อังกฤษ สหรัฐฯ และฝรั่งเศส ตอนที่ 2 อาจารย์ ดร. ณัฐพล ใจจริง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PPA 1106 สถาบันการเมืองและ รัฐธรรมนูญ วิวัฒนาการการปกครองระบอบประชาธิปไตย อังกฤษ สหรัฐฯ และฝรั่งเศส ตอนที่ 2 อาจารย์ ดร. ณัฐพล ใจจริง

2 กำเนิดกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ (Petition of rights) 1628 ขุนนางได้เรียกร้องกฎหมายเกี่ยวกับ สิทธิ (Petition of rights) ต่อพระจ้าชาร์ลที่ 1 (King Charles I) สาระสำคัญ คือ ให้ กษัตริย์เคารพสิทธิของสามัญชน ห้าม จับกุมบุคคลโดยไม่มี ห้ามประกาศกฎ อัยการศึกในเวลาสงบ ห้ามเก็บภาษีโดย รัฐสภาไม่ยินยอม

3 กำเนิดกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ (Petition of rights) ทรงปกครองแบบ Divine Right of Kings King Charles I

4 สงครามกลางเมืองอังกฤษ 1642- 1651 กษัตริย์ ไม่ยินยอม ให้มีกฎหมายเกี่ยวกับ สิทธิ (Petition of rights) ทำให้เกิดสงคราม ระหว่าง กองทัพฝ่ายกษัตริย์ และกองทัพ ฝ่ายรัฐสภา ผลการต่อสู้ กองทัพพระเจ้าชาร์ลพ่ายแพ้ ถูกจับประหารชีวิต

5 โอลิเวอร์ ครอมเวลล์ (Oliver Cromwell) โอลิเวอร์ ครอม เวลล์ เป็นผู้นำทาง การทหารและทางการ เมืองที่เป็นที่รู้จักกันดี ในการเกี่ยวข้องกับ เปลี่ยนระบบการ ปกครองของอังกฤษ เป็นแบบสาธารณรัฐ เมื่อพระเจ้าชาร์ลพ่าย แพ้ เขาได้เป็น ใน ฐานะ ผู้พิทีกษ์ (Lord Protector) แห่ง อังกฤษ

6 จอห์น ล็อก (John Lock, 1632 - 1704) เขาเป็นชาวอังกฤษ เสนอ สิทธิตามธรรมชาติ (natural right) ซึ่งคือสิทธิในร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน มนุษย์มีขันติธรรม (toleration)

7 John Locke 1632-1704 เสนอแนวคิดเรื่อง สัญญา ประชาคม Social Contract สังคมเกิดขึ้นมาจากข้อตกลง ข้อมนุษย์ ที่มารวมตัวด้วย ความสมัครใจ รัฐบาลมี อำนาจจากความยินยอมของ ประชาชน รัฐบาลมีหน้าที่ พิทักษ์สิทธิพื้นฐานของ มนุษย์ ในสิทธิในชีวิต ใน เสรีภาพ และในทรัพย์สิน หากรัฐบาลไม่ทำตาม ประชาชนมีสิทธิเปลี่ยนแปลง รัฐบาลได้ ข้อเสนอของ Locke มีผลใน อังกฤษอย่างมาก

8 The Glorious Revolution 1688 ต่อมากษัตริย์อังกฤษ พระเจ้าเจมส์ที่ 2 King James II ใช้อำนาจ บังคับประชาชนในทาง ศาสนา เกิดความ ขัดแย้งทางนิกาย James II of England

9 การขับไล่ James II of England และ อัญเชิญกษัตริย์แลราชินีองค์ใหม่ ทรงราชแทน King William and Queen Marry


ดาวน์โหลด ppt PPA 1106 สถาบันการเมืองและ รัฐธรรมนูญ วิวัฒนาการการปกครองระบอบประชาธิปไตย อังกฤษ สหรัฐฯ และฝรั่งเศส ตอนที่ 2 อาจารย์ ดร. ณัฐพล ใจจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google