งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PPA 1106 สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PPA 1106 สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PPA 1106 สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ
วิวัฒนาการการปกครองระบอบประชาธิปไตย อังกฤษ สหรัฐฯ และฝรั่งเศส ตอนที่ 2 อาจารย์ ดร. ณัฐพล ใจจริง

2 กำเนิดกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ(Petition of rights)
1628 ขุนนางได้เรียกร้องกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ (Petition of rights) ต่อพระจ้าชาร์ลที่ 1 (King Charles I) สาระสำคัญ คือ ให้กษัตริย์เคารพสิทธิของสามัญชน ห้ามจับกุม บุคคลโดยไม่มี ห้ามประกาศกฎอัยการศึกในเวลาสงบ ห้ามเก็บ ภาษีโดยรัฐสภาไม่ยินยอม

3 กำเนิดกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ(Petition of rights)
ทรงปกครองแบบ Divine Right of Kings King Charles I

4 สงครามกลางเมืองอังกฤษ 1642-1651
กษัตริย์ ไม่ยินยอม ให้มีกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ(Petition of rights) ทำให้เกิดสงครามระหว่าง กองทัพฝ่ายกษัตริย์ และ กองทัพฝ่ายรัฐสภา ผลการต่อสู้ กองทัพพระเจ้าชาร์ลพ่ายแพ้ ถูกจับประหารชีวิต

5 โอลิเวอร์ ครอมเวลล์ (Oliver Cromwell)
โอลิเวอร์ ครอมเวลล์  เป็นผู้นำ ทางการทหารและทางการเมืองที่ เป็นที่รู้จักกันดีในการเกี่ยวข้องกับ เปลี่ยนระบบการปกครองของ อังกฤษเป็นแบบสาธารณรัฐ เมื่อ พระเจ้าชาร์ลพ่ายแพ้ เขาได้เป็น ในฐานะ ผู้พิทีกษ์ (Lord Protector) แห่งอังกฤษ

6 จอห์น ล็อก (John Lock , 1632 - 1704)
เขาเป็นชาวอังกฤษ เสนอสิทธิตาม ธรรมชาติ(natural right) ซึ่งคือสิทธิในร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน มนุษย์มีขันติธรรม(toleration)

7 John Locke 1632-1704 เสนอแนวคิดเรื่อง สัญญาประชาคม Social Contract
สังคมเกิดขึ้นมาจากข้อตกลงข้อมนุษย์ ที่มา รวมตัวด้วยความสมัครใจ รัฐบาลมีอำนาจ จากความยินยอมของประชาชน รัฐบาลมี หน้าที่พิทักษ์สิทธิพื้นฐานของมนุษย์ ใน สิทธิในชีวิต ในเสรีภาพ และในทรัพย์สิน หากรัฐบาลไม่ทำตาม ประชาชนมีสิทธิ เปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ ข้อเสนอของ Locke มีผลในอังกฤษอย่าง มาก

8 The Glorious Revolution 1688
ต่อมากษัตริย์อังกฤษพระเจ้า เจมส์ที่ 2 King James II ใช้ อำนาจบังคับประชาชนในทาง ศาสนา เกิดความขัดแย้งทาง นิกาย James II of England

9 การขับไล่ James II of England และอัญเชิญกษัตริย์แลราชินีองค์ใหม่ ทรงราชแทน
King William and Queen Marry


ดาวน์โหลด ppt PPA 1106 สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google