งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและ ประมวลผลงานของวุฒิสภา วิทยากรวิทยากร นิติกรนิติกร นายชาญชัย ปัญญากรณ์ วิทยากร ๙ ชช นายณัฐกร อ่วมบำรุง วิทยากร ๘ ว นางสาวยุพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและ ประมวลผลงานของวุฒิสภา วิทยากรวิทยากร นิติกรนิติกร นายชาญชัย ปัญญากรณ์ วิทยากร ๙ ชช นายณัฐกร อ่วมบำรุง วิทยากร ๘ ว นางสาวยุพา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและ ประมวลผลงานของวุฒิสภา วิทยากรวิทยากร นิติกรนิติกร นายชาญชัย ปัญญากรณ์ วิทยากร ๙ ชช นายณัฐกร อ่วมบำรุง วิทยากร ๘ ว นางสาวยุพา แชจอหอ วิทยากร ๖ นางสาวนนทกานต์ จันทร์อ่อน วิทยากร ๕ นางสาวจุฑาลักษณ์ จำปาทอง นิติกร ๖ นายกิตติศักดิ์ อุไรวงศ์ นิติกร ๔ นางสาวทัศนีย์ สุขสมบูรณ์ นิติกร ๔ นายไตรรงค์ โตกระแส นิติกร ๔ นางสาวศุภลักษณ์ เกือกแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ ๔ นางสาวพรพิรุณ วิสุเวช เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๒ เจ้า พนักงา นธุรการ เจ้าหน้า ที่ บันทึก ข้อมูล เจ้าหน้า ที่ บันทึก ข้อมูล คลิกรูปภาพเพื่อชมรายละเอียดค่ะ

2 ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและ ประมวลผลงานของวุฒิสภา E-mail Address : senate1234@hotmail.com เกิดวันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ. ศ. ๒๔๙๖ การศึกษา - น. บ. ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ศศ. ม. สถาบันเทคโนโลยีและสังคม - ประกาศนียบัตรวิทยาลัยการทัพบก รุ่น ๔๑ - ประกาศนียบัตรนักปกครองระดับสูง รุ่น ๔๐ โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๕

3 วิทยากร ๘ ว เกิดวันที่ ๓ เดือน มกราคม พ. ศ. ๒๕๐๙ การศึกษา - กศ. บ., กศ. ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร - หลักสูตรพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารพรรคการเมืองรุ่นที่๕ - หลักสูตรพรรคการเมืองกับการปกครอง ระบบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารพรรคการเมือง รุ่นที่ ๕ สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และหลักสูตรการประเมินผลโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ E-mail Address : natthakhon@hotmail.com

4 วิทยากร ๖ E-mail Address : yupa_aoy@hotmail.com เกิดวันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๑๑ การศึกษา - ศิลปศาสตรบัณฑิต ( การจัดการทั่วไป ) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๖

5 เกิดวันที่ ๕ เดือน เมษายน พ. ศ. ๒๕๑๒ การศึกษา - รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๖ วิทยากร ๕ E-mail Address : notakan_jan@hotmail.com

6 นิติกร ๖ E-mail Address : jutaluk_j@hotmail.com เกิดวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ. ศ. ๒๕๑๗ การศึกษา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( กฎหมายมหาชน ) โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๖

7 นิติกร ๔ E-mail Address : kittisak_top@hotmail.com เกิดวันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ. ศ. ๒๕๑๒ การศึกษา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๖

8 นิติกร ๔ E-mail Address : tassanee_foncy@hotmail.com เกิดวันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๑๗ การศึกษา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๖

9 นิติกร ๔ E-mail Address : rong_law@hotmail.com เกิดวันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ. ศ. ๒๕๑๙ การศึกษา - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๖

10 เจ้าพนักงานธุรการ ๔ E-mail Address : neng_70@hotmail.com เกิดวันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ. ศ. ๒๕๑๗ การศึกษา - ศิลปศาสตรบัณฑิต ( การจัดการทั่วไป ) สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๖

11 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๒ E-mail Address : kita_1743@hotmail.com เกิดวันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๒๑ การศึกษา - บริหารธุรกิจบัณฑิต ( การบัญชี ) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๖


ดาวน์โหลด ppt ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและ ประมวลผลงานของวุฒิสภา วิทยากรวิทยากร นิติกรนิติกร นายชาญชัย ปัญญากรณ์ วิทยากร ๙ ชช นายณัฐกร อ่วมบำรุง วิทยากร ๘ ว นางสาวยุพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google