งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มา : ศ. ดร. ชาญ ณรงค์ พรรุ่งโรจน์. 6 จุดเริ่มต้น ของการประกัน คุณภาพ การประกันคุณภาพ เริ่มต้นที่ความ พยายามของ ผู้บริหาร ครู และ ผู้เข้ารับการอบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มา : ศ. ดร. ชาญ ณรงค์ พรรุ่งโรจน์. 6 จุดเริ่มต้น ของการประกัน คุณภาพ การประกันคุณภาพ เริ่มต้นที่ความ พยายามของ ผู้บริหาร ครู และ ผู้เข้ารับการอบรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่มา : ศ. ดร. ชาญ ณรงค์ พรรุ่งโรจน์

2

3

4

5

6 6 จุดเริ่มต้น ของการประกัน คุณภาพ การประกันคุณภาพ เริ่มต้นที่ความ พยายามของ ผู้บริหาร ครู และ ผู้เข้ารับการอบรม ในการปรับปรุงสิ่งที่ เป็นอยู่ให้ดีขึ้นตามเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกับเกณฑ์ มาตรฐาน โดยถือว่าเป็นภารกิจประจำ ของสายวิทยาการ จนกลายเป็น วัฒนธรรมคุณภาพ (Quality Culture) ของสายวิทยาการ นั้นๆ

7 7 ๕. ๑ บ ทบาทของผู้บริหารกับการ ประกันคุณภาพการฝึกอบรม ๕. ๑. ๑ การเตรียมความพร้อมของบุคล  การสร้างความตระหนักและการทำงานเป็น ทีม  การสร้างเสริมความรู้และทักษะเกี่ยวกับการ ประกันคุณภาพ  การกำหนดความรับผิดชอบ โดยการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ๕. ๑. ๒ ศึกษาข้อมูล

8 8 ๕. ๑. ๓ การเตรียมระบบหรือแนวคิดเกี่ยวกับ ระบบประกันคุณภาพ  การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit)  การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)

9 9 ๕. ๒ การดำเนินงาน ประกันคุณภาพ การฝึกอบรม

10 10 การเตรียมการ 1. การเตรียมความพร้อมของ บุคลากร สร้างความตระหนัก พัฒนาความรู้ ทักษะ 2. แต่งตั้ง คณก. รับผิดชอบ การดำเนินงาน 1. วางแผนการปฏิบัติ (P)  ศึกษามาตรฐาน  กำหนดแนวทางการ ดำเนินงาน  กำหนดระยะเวลา  กำหนดผู้รับผิดชอบ การรายงาน 1. จัดทำรายงานการ ประเมินตนเอง รวบรวมผลการ ดำเนินงานและผลการ ประเมิน วิเคราะห์ตาม มาตรฐาน เขียนรายงาน 2. ดำเนินการตามแผน (D)  ส่งเสริม สนับสนุน  จัดสิ่งอำนวยความ สะดวก  ชี้แนะแนวทางการ ปฏิบัติ  กำกับติดตาม 3. การตรวจสอบประเมินผล (C)  กำหนดกรอบการประเมิน  จัดทำเครื่องมือ  เก็บข้อมูล วิเคราะห์ แปล ความ  ตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพ การประเมิน 4. นำผลการประเมินมา ปรับปรุง (A)  ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  วางแผนในการอบรม ครั้งต่อไป  จัดทำข้อมูล สารสนเทศ

11 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร เป็นเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาของ ทอ. ระดับนายทหารประทวน ระหว่าง ๑๔ - ๑๘ มี. ค. ๕๙ ณ อาคารเรียน วพอ. พอ. 11

12 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา บุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ การศึกษาของ ทอ. ระดับนายทหาร สัญญาบัตร ระหว่าง ๒๕ - ๒๙ เม. ย. ๕๙ ณ อาคารเรียน วพอ. พอ. 12

13 มาตรฐานจำนวนตัวบ่งชี้ ๑ คุณภาพหลักสูตร / โครงการฝึกอบรม๔ ๒ คุณภาพวิทยากร / ผู้สอน๔ ๓ คุณภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรม๔ ๔ การประกันคุณภาพการฝึกอบรม๒ รวม๑๔ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 13 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://www.oea.educate.rtaf.mi.th http://www.oea.educate.rtaf.mi.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผปคศ. กวพ. สบศ. บก. ยศ. ทอ. โทร. ๒ - ๓๓๗๙


ดาวน์โหลด ppt ที่มา : ศ. ดร. ชาญ ณรงค์ พรรุ่งโรจน์. 6 จุดเริ่มต้น ของการประกัน คุณภาพ การประกันคุณภาพ เริ่มต้นที่ความ พยายามของ ผู้บริหาร ครู และ ผู้เข้ารับการอบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google