งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงาน ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงาน ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงาน ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา

2 1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา 7. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้ความเข้าใจและทักษะใน การเขียนรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้ง เชิงปริมาณและคุณภาพได้อย่างมี คุณภาพ

4 หลักการ แนวคิดความสำคัญ นำเสนอข้อมูลสารสนเทศจาก การติดตามตรวจสอบระบบประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา ของ คณะกรรมการติดตามฯ เพื่อให้สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องนำผลการติดตามไปใช้ในการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลต่อคุณภาพการ จัดการศึกษาตามมาตรฐานต่อไป

5 ประโยชน์ของรายงาน ๑. เอกสารสำคัญในการ บริหารงานคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา ๒. เป็นการสรุปบันทึก ข้อมูลสารสนเทศจากการ ติดตามตรวจสอบฯ อย่างเป็น ระบบ ๓. ผู้เกี่ยวข้อง ทราบผลการ ดำเนินงานและสามารถนำผลไป พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษาให้ เข้มแข็งต่อไป

6 องค์ประกอบของรายงานผล การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ ๒ ผลการติดตามตรวจสอบและประเมิน คุณภาพการศึกษา ส่วนที่ ๓ สรุปผลการติดตามตรวจสอบและ ประเมินคุณภาพการศึกษา จุดเด่น จุดที่ควร พัฒนา และข้อเสนอแนะ ส่วนที่ ๔........( เพิ่มเติม )..........

7 องค์ประกอบของรายงานฯ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน (p.145-146) ๑. ข้อมูลทั่วไป ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง e-mail โทรศัพท์เปิดสอนระดับชั้น ๒. ข้อมูลผู้บริหาร ๓. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ๔. ข้อมูลนักเรียน

8 ส่วนที่ ๒ ผลการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา ( ๘ องค์ประกอบ ) (p.147-155) ๑. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา ๒. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา ๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ

9 ส่วนที่ ๒ ( ต่อ ) ๔. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของ สถานศึกษา ๕. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา ๖. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา ๗. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมิน คุณภาพภายใน ๘. จัดให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง

10 ส่วนที่ ๓ สรุปผลและข้อเสนอแนะ (p.156- 157) สรุปผลการติดตาม... เป็นการสรุปผลการ ประเมิน ตาม 8 องค์ประกอบ จุดเด่น..... ควรเป็นวิธีการปฏิบัติที่ดี เป็นแบบอย่าง ผู้อื่นสามารถนำไปปรับใช้ได้ จุดที่ควรพัฒนา..... เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วง อาจส่งผลต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ ข้อเสนอแนะ........ ควรเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการ เติมเต็ม ต่อยอดพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

11 ส่วนที่ ๔...... เพิ่มเติม ได้ ( ผลการประเมินภายใน ตามมาตรฐานการศึกษา ปฐมวัยและมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานของ สถานศึกษา )

12 ภาคผนวก 1. กำหนดการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา 2. แผนภูมิแสดงผลการติดตาม ตรวจสอบ

13 องค์ประกอบ / ประเด็นการตรวจสอบ ระดับ คุณภาพ คะแนน ที่ได้ 1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1.1 ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้...... 33 1.2 พิจารณาสาระสำคัญที่จะกำหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ 11 1.3 กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละ มาตรฐาน 11 1.4 ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 11

14 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ โดยภาพรวม 1. วิธีดำเนินการของสถานศึกษา ( โรงเรียนได้ดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับ การ กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา ) 2. ผลงานที่ปรากฏจากการดำเนินงาน 3. จุดเด่น 4. จุดที่ควรพัฒนา 5. ข้อเสนอแนะ

15 ใบงานที่ ๔. ๒ สรุป Mind Map สะท้อนคิด สรุปองค์ความรู้การเขียน รายงานการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา - แลกเปลี่ยนประสบการณ์ - ฝึกปฏิบัติงานกลุ่ม – เดี่ยว - นำเสนอผลงาน - ประเมินตนเอง ส

16 ใบงานที่ ๔. ๓ สื่อสารผ่านการเขียน การตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานผล การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา - แลกเปลี่ยนประสบการณ์ - ฝึกปฏิบัติงานกลุ่ม – เดี่ยว - นำเสนอผลงาน - ประเมินตนเอง ส


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงาน ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google