งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการขับเคลื่อนผลงานสู่เป้าหมายความเป็นเลิศ ด้านการควบคุมโรค 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาประสิทธิภาพเพื่อความเป็นเลิศด้านการควบคุมโรค ณ โรงแรมกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการขับเคลื่อนผลงานสู่เป้าหมายความเป็นเลิศ ด้านการควบคุมโรค 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาประสิทธิภาพเพื่อความเป็นเลิศด้านการควบคุมโรค ณ โรงแรมกระบี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการขับเคลื่อนผลงานสู่เป้าหมายความเป็นเลิศ ด้านการควบคุมโรค 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาประสิทธิภาพเพื่อความเป็นเลิศด้านการควบคุมโรค ณ โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท อ่าวนาง จ.กระบี่ วันที่ 27 เมษายน 2558 นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค

2 พันธกิจ 1. กำหนดนโยบาย มาตรฐาน กฎหมายและบริหารจัดการบนฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและการจัดการความรู้ 1. กำหนดนโยบาย มาตรฐาน กฎหมายและบริหารจัดการบนฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและการจัดการความรู้ รวมถึงการติดตามกำกับประเมินผล (Regulator) 2. จัดระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในรูปแบบเขตสุขภาพ ดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย ทุกมิติ อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุม ทุกพื้นที่ และมีระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ (Provider) ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างการพัฒนา สุขภาพตามกลุ่มวัย  กลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)/สตรี  กลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14 ปี)  กลุ่มเด็กวัยรุ่น/นักศึกษา (15-21 ปี)  กลุ่มวัยทำงาน  กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ วิสัยทัศน์ ภายในปี 2560 คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ : 1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 80 ปี 2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี 2 สนย. 27 มค.58 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและนว ตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ฯ  นโยบาย/มาตรการทางสุขภาพ ที่ใช้งานวิจัยเป็นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดการแก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ลดอัตราตายโรคหัวใจ มะเร็ง หลอดเลือดสมอง  การเข้าถึงบริการแม่และเด็กฯ  อัตราการรอดชีวิตของผู้บาดเจ็บ จากความไม่สงบ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ เพื่อรองรับประชาคม อาเซียน  พัฒนาระบบบริการของเขต สุขภาพเพื่อรองรับประชาคม อาเซียน ยุทธศาสตร์ที่ 7 เสริมสร้างระบบหลักประกันสุขภาพฯ  DHS  การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการสุขภาพ ลดลง  การรับรองมาตรฐานสถานบริการ  ความพึงพอใจของ ปชช. ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ สนับสนุนการจัดบริการ  อำเภอควบคุมโรคติดต่อสำคัญพื้นที่ได้  คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  แพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกได้มาตรฐาน  ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การป้องกันปราบปรามการ ทุจริตฯ  หน่วยงานในสังกัด สธ. ผ่าน เกณฑ์การประเมินระดับ คุณธรรมฯ  ระบบการตรวจสอบถ่วงดุลภาคี เครือข่ายด้านสาธารณสุข ระบบเฝ้าระวัง บำบัด รักษาฟื้นฟูผู้เสพยา เสพติด  Early remission rate  การรับรองคุณภาพสถานบริการยาเสพ ติด ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างหลักประกันด้านความปลอดภัยจาก ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม  อัตราป่วยโรคจากสิ่งแวดล้อมลดลง ยุทธศาสตร์ที่ 9

3 1.ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและ โครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงการบริการ ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยมีการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และ เป็นระบบที่ยั่งยืน 3.สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต 4.lสร้างเสริมความเข้มแข็งของกลไกนโยบายสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการทำงาน อย่างมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ (กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอื่นๆ หน่วยงานด้านสุขภาพ) ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรสุขภาพ 6. พัฒนาความมั่นคงของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ 7. จัดการโรคติดต่อและภัยคุกคามด้านสุขภาพ 8. สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพโลก (Global health) 9. สนับสนุนการวิจัยสุขภาพอย่างครบวงจร 10. สร้างระบบธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุข นโยบายรมว.กระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน

4 ผังความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมโรค 4.การศึกษาและ เรียนรู้ฯ 5.ยกระดับคุณภาพฯ 8.การพัฒนา และส่งเสริมฯ 9. การรักษาความ มั่นคงฐาน ทรัพยากรฯ 10.การส่งเสริมการ บริหารราชการฯ นโยบาย รัฐบาล ยุทธ ศาสตร์ การ จัดสรร 1.ยุทธศาสตร์ เร่งรัด วางรากฐานฯ 4.ยุทธศาสตร์การศึกษาฯ 5.ยุทธศาสตร์การ จัดการทรัพยากรฯ นโย บาย จัดสรร/ แผน งาน 1.1การเร่งรัดและ ผลักดันการ พัฒนาคนตลอด ช่วงชีวิตฯ 4.3การพัฒนาด้านสาธารณสุข 1.9การเร่งรัดการ ประยุกต์ใช้ งานวิจัยและ พัฒนาไปสู่การ ปฏิบัติ 9.ประชาชนทุก กลุ่มวัยได้รับ การดูแล สุขภาพจาก ปัญหาขยะและ สิ่งแวดล้อม 1.12 การ ป้องกัน ปราบปราม ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ เป้า หมาย การให้ บริการ กระ ทรวง 1.ประชาชนทุก กลุ่มวัยได้รับการ พัฒนาคุณภาพ ชีวิต 6.ประชาชนทุกคนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ ถูกต้อง ได้รับการควบคุมป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค 2. ประชาชนมี สุขภาพดีเข้าถึง บริการและ เทคโนโลยีด้าน สุขภาพที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ อย่างเท่าเทียมโดย ใช้งานวิจัยเป็นฐาน 5.3การบริหาร จัดการขยะและ สิ่งแวดล้อม 5.ประชนชน ได้รับบริการที่ดี มีความพึง พอใจ เชื่อมมั่น และศรัทธาต่อ การบริหาร ราชการฯ ยุทธ ศาส ตร์ 1.เสริมสร้างการ พัฒนาสุขภาพ ตามกลุ่มวัย 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ สนับสนุนการจัดบริการ 2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรมที่ นำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนา สุขภาพ 9. ส่งเสริมและ สนับสนุนการ สร้างหลักประกัน ด้านความ ปลอดภัยทาง สุขภาพจาก ปัญหาขยะและ สิ่งแวดล้อม สำหรับประชาชน ทุกกลุ่มวัย 5. ส่งเสริมการ พัฒนาระบบริ หารจัดการและ ความร่วมมือ เครือข่ายการ ป้องกัน ปราบปรามการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ให้เข้มแข็ง ระดับชาติ ระดับกระทรวง 4

5 1.โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และพระราชดำริ 2.พัฒนาระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 3.ควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 4.วัยเด็ก : ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 5.วัยเรียน : ไข้เลือดออก อาหารเป็นพิษ 6.วัยรุ่น : ขับเคลื่อนงานด้านควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และการบริโภคยาสูบ 7.วัยทำงาน : ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังและอุบัติเหตุ 8.ป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อโรคจากการ ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 9.ป้องกันควบคุมโรคติดต่อเรื้อรัง : เอดส์และ วัณโรค 10.ระบบสุขภาพ อาเซียน ควบคุมโรคใน ประชากรข้ามชาติ 11.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุก ภาคส่วน (Multi-sectoral cooperation) 12.ความมั่นคงด้านวัคซีน 13.แผนและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กรมควบคุมโรค (HRP/HRD/PMS) 14.ระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล 15.พัฒนาวิชาการและการวิจัย 1.โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และพระราชดำริ 2.พัฒนาระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 3.ควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 4.วัยเด็ก : ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 5.วัยเรียน : ไข้เลือดออก อาหารเป็นพิษ 6.วัยรุ่น : ขับเคลื่อนงานด้านควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และการบริโภคยาสูบ 7.วัยทำงาน : ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังและอุบัติเหตุ 8.ป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อโรคจากการ ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 9.ป้องกันควบคุมโรคติดต่อเรื้อรัง : เอดส์และ วัณโรค 10.ระบบสุขภาพ อาเซียน ควบคุมโรคใน ประชากรข้ามชาติ 11.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุก ภาคส่วน (Multi-sectoral cooperation) 12.ความมั่นคงด้านวัคซีน 13.แผนและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กรมควบคุมโรค (HRP/HRD/PMS) 14.ระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล 15.พัฒนาวิชาการและการวิจัย 5 DDC Policy 2015-16 GOAL 15 โครงการ สำคัญ 5 I มี ความสุข สร้างคน สร้างระบบ งาน สำเร็จ 3ส3ส 3ส3ส

6 แผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศ ด้านควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ. 2558-2562 6 DC SYSTEM DC system Building Blocks Excellence Center SRRT Surveillance EOC Occupational Health Agriculture/ Industry Special Setting/Pop Point of entry /Border Health /Migrant Infectious diseases Acute/Chronic Environmental Medicine Regional Disease Control Excellence Center ( Public Health lab) Vaccine Security HMIS HRP/HRD, ITC, IRC Infrastructure, Equipment/Lab Travel Medicine

7 ระบบควบคุมโรคและภัย พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ตรวจจับเร็ว ตอบโต้ทัน ป้องกันได้ ระบบเฝ้าระวัง  บูรณาการระบบเฝ้าระวัง โรค (5 ระบบ 5 มิติ)  พัฒนาเจ้าหน้าที่ทุกระดับ สามารถจัดการระบบเฝ้า ระวังได้ ศักยภาพทีม SRRT  SRRT สามารถดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคได้ ครบวงจร ระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  มีระบบข้อมูล Real time  พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉิน  พัฒนาระบบสนับสนุนการ ปฏิบัติการ มาตรฐานกฎอนามัย ระหว่างประเทศ ตอบโต้ทันตรวจจับเร็ว ช่องทางเข้าออก  ระบบเฝ้าระวังช่อง ทางเข้าออก  ระบบบริหารจัดการ  สมรรถนะ ช่องทางเข้าออก  ระบบเฝ้าระวังช่อง ทางเข้าออก  ระบบบริหารจัดการ  สมรรถนะ สุขภาวะชายแดน  พัฒนาสุขภาวะชายแดนตาม กรอบกฎอนามัยระหว่าง ประเทศ สุขภาวะชายแดน  พัฒนาสุขภาวะชายแดนตาม กรอบกฎอนามัยระหว่าง ประเทศ ประชากรต่างด้าว  พัฒนาระบบมูลประชากรต่าง ด้าว  จัดให้ประชากรต่างด้าวเข้าถึง บริการป้องกันควบคุมโรคขั้น พื้นฐาน ประชากรต่างด้าว  พัฒนาระบบมูลประชากรต่าง ด้าว  จัดให้ประชากรต่างด้าวเข้าถึง บริการป้องกันควบคุมโรคขั้น พื้นฐาน ควบคุมโรคและภัยในพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 7

8 8


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการขับเคลื่อนผลงานสู่เป้าหมายความเป็นเลิศ ด้านการควบคุมโรค 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาประสิทธิภาพเพื่อความเป็นเลิศด้านการควบคุมโรค ณ โรงแรมกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google