งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการขับเคลื่อนผลงานสู่เป้าหมายความเป็นเลิศด้านการควบคุมโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการขับเคลื่อนผลงานสู่เป้าหมายความเป็นเลิศด้านการควบคุมโรค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการขับเคลื่อนผลงานสู่เป้าหมายความเป็นเลิศด้านการควบคุมโรค
นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาประสิทธิภาพเพื่อความเป็นเลิศด้านการควบคุมโรค ณ โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท อ่าวนาง จ.กระบี่ วันที่ 27 เมษายน 2558

2 วิสัยทัศน์ ภายในปี 2560 คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น
ภายในปี คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน พันธกิจ 1. กำหนดนโยบาย มาตรฐาน กฎหมายและบริหารจัดการบนฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและการจัดการความรู้ รวมถึงการติดตามกำกับประเมินผล (Regulator) 2. จัดระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในรูปแบบเขตสุขภาพ ดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย ทุกมิติ อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ (Provider) เป้าประสงค์: 1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 80 ปี 2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและนวตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ฯ เร่งรัดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ลดอัตราตายโรคหัวใจ มะเร็ง หลอดเลือดสมอง การเข้าถึงบริการแม่และเด็กฯ อัตราการรอดชีวิตของผู้บาดเจ็บ จากความไม่สงบ กลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)/สตรี กลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14 ปี) กลุ่มเด็กวัยรุ่น/นักศึกษา (15-21 ปี) กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ พัฒนาระบบบริการของเขต สุขภาพเพื่อรองรับประชาคม อาเซียน หน่วยงานในสังกัด สธ. ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณธรรมฯ ระบบการตรวจสอบถ่วงดุลภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุข นโยบาย/มาตรการทางสุขภาพ ที่ใช้งานวิจัยเป็นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ ระบบเฝ้าระวัง บำบัด รักษาฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด สร้างหลักประกันด้านความปลอดภัยจากปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างระบบหลักประกันสุขภาพฯ อำเภอควบคุมโรคติดต่อสำคัญพื้นที่ได้ คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ แพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกได้มาตรฐาน ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ DHS การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการสุขภาพลดลง การรับรองมาตรฐานสถานบริการ ความพึงพอใจของ ปชช. Early remission rate การรับรองคุณภาพสถานบริการยาเสพติด อัตราป่วยโรคจากสิ่งแวดล้อมลดลง สนย. 27 มค.58

3 นโยบายรมว.กระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
1.ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและ โครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงการบริการ ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยมีการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และ เป็นระบบที่ยั่งยืน 3.สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต 4.lสร้างเสริมความเข้มแข็งของกลไกนโยบายสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการทำงาน อย่างมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ (กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอื่นๆ หน่วยงานด้านสุขภาพ) ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรสุขภาพ 6. พัฒนาความมั่นคงของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ 7. จัดการโรคติดต่อและภัยคุกคามด้านสุขภาพ 8. สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพโลก (Global health) 9. สนับสนุนการวิจัยสุขภาพอย่างครบวงจร 10. สร้างระบบธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุข

4 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมโรค
ผังความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมโรค ระดับชาติ นโยบายรัฐบาล 4.การศึกษาและเรียนรู้ฯ 5.ยกระดับคุณภาพฯ 8.การพัฒนาและส่งเสริมฯ 9. การรักษาความมั่นคงฐานทรัพยากรฯ 10.การส่งเสริมการบริหารราชการฯ ยุทธ ศาสตร์การจัดสรร 1.ยุทธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐานฯ 4.ยุทธศาสตร์การศึกษาฯ 1.ยุทธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐานฯ 5.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรฯ 1.ยุทธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐานฯ 1.1การเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตฯ 4.3การพัฒนาด้านสาธารณสุข 1.9การเร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 5.3การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 1.12 การป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ นโย บายจัดสรร/แผน งาน ระดับกระทรวง เป้า หมายการให้ บริการกระ ทรวง 1.ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6.ประชาชนทุกคนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ได้รับการควบคุมป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค 2. ประชาชนมีสุขภาพดีเข้าถึงบริการและเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียมโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน 9.ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแลสุขภาพจากปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม 5.ประชนชนได้รับบริการที่ดีมีความพึงพอใจ เชื่อมมั่นและศรัทธาต่อการบริหารราชการฯ ยุทธ ศาสตร์ 1.เสริมสร้างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ 2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาพ 9. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน ทุกกลุ่มวัย 5. ส่งเสริมการพัฒนาระบบริหารจัดการและความร่วมมือเครือข่ายการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เข้มแข็ง

5 International standard
DDC Policy 15 โครงการสำคัญ GOAL Information Innovation Intervention International standard Immediate 5 I มีความสุข สร้างคน สร้างระบบ งานสำเร็จ 3ส โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และพระราชดำริ พัฒนาระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล วัยเด็ก : ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ วัยเรียน : ไข้เลือดออก อาหารเป็นพิษ วัยรุ่น : ขับเคลื่อนงานด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการบริโภคยาสูบ วัยทำงาน : ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและอุบัติเหตุ ป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ป้องกันควบคุมโรคติดต่อเรื้อรัง : เอดส์และวัณโรค ระบบสุขภาพ อาเซียน ควบคุมโรคในประชากรข้ามชาติ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน (Multi-sectoral cooperation) ความมั่นคงด้านวัคซีน แผนและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กรมควบคุมโรค (HRP/HRD/PMS) ระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล พัฒนาวิชาการและการวิจัย

6 Infrastructure, Equipment/Lab
แผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศ ด้านควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ Excellence Center DC system Building Blocks DC SYSTEM Surveillance SRRT Special Setting/Pop Point of entry /Border Health /Migrant Vaccine Security Infectious diseases Acute/Chronic Travel Medicine Occupational Health Agriculture/ Industry Environmental Medicine Regional Disease Control Excellence Center ( Public Health lab) EOC HMIS HRP/HRD, ITC, IRC Infrastructure, Equipment/Lab

7 ระบบควบคุมโรคและภัย มาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ
พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ตรวจจับเร็ว ตอบโต้ทัน ป้องกันได้ ศักยภาพทีม SRRT SRRT สามารถดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคได้ ครบวงจร ระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน มีระบบข้อมูล Real time พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติการ ระบบเฝ้าระวัง บูรณาการระบบเฝ้าระวังโรค (5 ระบบ 5 มิติ) พัฒนาเจ้าหน้าที่ทุกระดับ สามารถจัดการระบบเฝ้าระวังได้ มาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ ตรวจจับเร็ว ตอบโต้ทัน ควบคุมโรคและภัยในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ระบบควบคุมโรคและภัย ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 5 ระบบ => CD NCD Env. Occ. Injury HIV/AIDS 5 มิติ => อัตราป่วย/ตาย พฤติกรรมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง เหตุการณ์ผิดปกติ และมาตรการสำคัญ ครอบคลุมถึง ASEAN Migrants ช่องทางเข้าออก ระบบเฝ้าระวังช่องทางเข้าออก ระบบบริหารจัดการ สมรรถนะ ประชากรต่างด้าว พัฒนาระบบมูลประชากรต่างด้าว จัดให้ประชากรต่างด้าวเข้าถึงบริการป้องกันควบคุมโรคขั้นพื้นฐาน สุขภาวะชายแดน พัฒนาสุขภาวะชายแดนตามกรอบกฎอนามัยระหว่างประเทศ

8 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการขับเคลื่อนผลงานสู่เป้าหมายความเป็นเลิศด้านการควบคุมโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google