งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรานอม ประทีปทวี 25/09/591 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรานอม ประทีปทวี 25/09/591 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรานอม ประทีปทวี 25/09/591 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5

2 อย่างน้อย ควรมี 1. ตัวชี้วัด / จุดประสงค์ การเรียนรู้ 2. เนื้อหา / สาระการ เรียนรู้ 3. กิจกรรมการเรียน การสอน 4. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 5. การวัดและ ประเมินผล 6. การบันทึกผลหลัง สอน 25/09/592 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5

3 พิจารณาได้ จาก 1. เนื้อหา / สาระการ เรียนรู้ สอดคล้อง กับจุดประสงค์การ เรียนรู้ / ตัวชี้วัด ( จุดประสงค์การเรียนรู้ ที่ดีควรมีทั้ง ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติหรือ คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ ) 25/09/593 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5

4 พิจารณาได้ จาก 2. กิจกรรมการเรียนการ สอนมีความ หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้อง กับความสามารถของ ผู้เรียน เน้น กระบวนการคิด การลง มือปฏิบัติจริง และการสร้างองค์ ความรู้ด้วยตนเอง กิจกรรมที่กำหนด จะต้องนำไปสู่การ บรรลุตามจุดประสงค์ การเรียนรู้ที่ กำหนด 25/09/594 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5

5 พิจารณาได้ จาก 3. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับ จุดประสงค์การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด และ กิจกรรมการเรียนการ สอน ควรมี ความหลากหลาย สอดคล้องกับ จุดประสงค์ วัย และ ความสามารถ ของนักเรียน และ ผู้เรียนควรมีส่วน ร่วมในการเลือก จัดทำ / จัดหาสื่อ หรือแหล่งการเรียนรู้ 25/09/595 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5

6 พิจารณาได้ จาก 4. การวัดผล / ประเมินผล และเครื่องมือ สอดคล้องกับ จุดประสงค์การเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียน การสอน มีการ กำหนดภาระงาน / ชิ้นงาน วิธีการและ เกณฑ์การวัดผล ประเมินผลที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้งด้าน ความรู้ ทักษะ และ เจตคติ 25/09/596 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5

7 คือ หลังจากทำการ สอนเสร็จแล้วใน แต่ละครั้งจะต้อง บันทึกผลหลัง สอน 25/09/597 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5

8 ประกอบด้วย 3 ส่วน 1. ผลการสอน เขียนบอก รายละเอียดของ ผลการสอนที่เกิดขึ้น ให้ สอดคล้องกับ จุดประสงค์ที่กำหนดไว้ คือ บอกจำนวน ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมด้าน ความรู้ ทักษะ กระบวนการและคุณธรรม ค่านิยม (K A P) โดยบอกในเชิง ปริมาณและ คุณภาพตามเกณฑ์ที่ กำหนด 25/09/598 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5

9 ประกอบด้วย 3 ส่วน 2. ปัญหาอุปสรรค เขียน บอกรายละเอียด ของปัญหาอุปสรรคที่พบ ระหว่างการเรียนการสอน หรือปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ การเรียนการสอนไม่ประสบ ผลสำเร็จตลอดจนข้อค้นพบ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง การเรียนการสอน 25/09/599 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5

10 ประกอบด้วย 3 ส่วน 3. แนวทางแก้ไข เขียน บอกรายละเอียด ของแนวทางแก้ไข ที่ นำมาใช้เมื่อมี ปัญหา และบอกถึง วิธีการ หรือ เครื่องมือที่เลือกใช้ใน การแก้ปัญหา 25/09/5910 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5

11 Classroom observation) 25/09/5911 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5

12 สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างครูกับ ผู้นิเทศ การปรึกษาหารือและ เตรียมแผนการจัดการ เรียนรู้ สร้างข้อตกลงในการ สังเกตการสอน ครูและผู้นิเทศพิจาณา แผนการเรียนรู้ร่วมกัน ขั้นตอน ที่ 1 ขั้น ก่อนการ สังเกต การสอน 25/09/5912 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5

13 เข้าไปสังเกตการสอน แบบเงียบๆ ผู้นิเทศต้องบันทึก พฤติกรรมการเรียนการ สอนอย่างละเอียด บันทึกพฤติกรรมการสอน ของครู ( อาจใช้เทป บันทึกเสียงช่วย ) ต้องสังเกตการสอน ตั้งแต่ต้นจนจบ ในแต่ละ ครั้งของการสังเกตการ สอน ขั้นตอน ที่ 2 ขั้น การ สังเกต การสอน 25/09/5913 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5

14 วิเคราะห์พฤติกรรมการ สอน นำข้อมูลจากการสังเกต การสอนพิจารณาร่วมกัน ครูกับผู้นิเทศนำข้อมูลที่ ได้มาปรับปรุงการเรียนการ สอน ติดตามผลการปฏิบัติการ สอนอย่าง ต่อเนื่อง ขั้นตอน ที่ 3 ขั้น หลังการ สังเกต การสอน 25/09/5914 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5

15 1. การเข้าสังเกตการสอน 2. การจดบันทึก ควรบันทึก 2 ประการ คือ จุดเด่นที่พบจากการสังเกต จุดอ่อนที่ควรปรับปรุง 3. การรายงานและการนัดหมายใน การทำกิจกรรมครั้งต่อไป 4. การประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ ข้อมูลป้อนกลับ 25/09/5915 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5

16 5. การให้ข้อมูลป้อนกลับ 5.1 เป็นข้อมูลเชิงพฤติกรรมที่ สามารถสังเกตได้ 5.2 มีความบริสุทธิ์ปราศจากค่านิยม ส่วนตน 5.3 เป็นข้อมูลที่ได้จากสถานการณ์ จริง คือ เป็นข้อมูล ที่เกิดขึ้นและได้มาจากการ สังเกต 5.4 ผู้นิเทศต้องเปิดโอกาสให้ครูเปิด ใจในการให้ข้อมูล 5.5 มุ่งช่วยเหลือครูเป็นสำคัญ 25/09/5916 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5

17 6. มุ่งหมายเจาะจงที่พฤติกรรมการ สอน 7. มุ่งให้ครูเห็นประโยชน์จากข้อมูล 8. มุ่งอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 9. การตัดสินใจเลือกทางเลือกใหม่ 10. การสรุปข้อมูล ข้อมูลที่ได้ จำเป็นจะต้องสรุป เพื่อ นำไปใช้ 11. การเสนอข้อมูลป้อนกลับ 25/09/5917 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5

18 1. รายงานการประชุมอบรมให้ ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่ต้อง ทำต่อไป 2. ขออนุญาตแต่งตั้ง คณะทำงานร่วมกันเพิ่มเติม ภายในโรงเรียน 3. ตรวจสอบและสนับสนุนการ จัดทำแฟ้มมาตรฐานที่ 7 ของ สพฐ. ให้กับครูในโรงเรียน พร้อมรายงาน สพม.5 ทราบ 25/09/5918 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5

19 4. คัดเลือกครูในโรงเรียนเพื่อรับ รางวัลครูดีเด่น โดย 4.1 ดูจากแผนการจัดการ เรียนรู้ก่อน 4.2 สังเกตการสอนเพื่อตัดสิน 4.3 แบ่งครูออกเป็น 2 กลุ่ม 1) ครูอายุราชการตั้งแต่ 1- 5 ปี 2) ครูอายุราชการ 5 ปีขึ้น ไป 25/09/5919 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5

20 5. ครูผู้นิเทศนำเสนอการ ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ภายในต้นเดือน สิงหาคม 2556 6. รับรางวัลประกาศเกียรติ คุณ เดือน กันยายน 2556 ในงานมหกรรมวิชาการ ของ สพม.5 25/09/5920 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5

21 25/09/5921 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5


ดาวน์โหลด ppt ปรานอม ประทีปทวี 25/09/591 หน้าที่ของครูผู้นิเทศ สพม.5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google