งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ สินค้าเกษตร ( การวางแผนและการบริหาร จัดการ ) รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ และหัวหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ สินค้าเกษตร ( การวางแผนและการบริหาร จัดการ ) รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ และหัวหน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ สินค้าเกษตร ( การวางแผนและการบริหาร จัดการ ) รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ และหัวหน้า กลุ่มวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 การจัดการโซ่อุปทาน ? โซ่อุปทาน (Supply Chain) องค์กร / หน่วยงาน / กิจกรรม จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ

3 โซ่อุปทาน (Supply Chain) โซ่อุปทาน (Supply Chain) หรือ เครือข่ายลอจิ สติกส์ คือ การใช้ระบบของหน่วยงาน คน เทคโนโลยี กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากร มาประยุกต์เข้า ด้วยกัน เพื่อการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการ จากผู้ จัดหาไปยังลูกค้า กิจกรรมของโซ่อุปทาน (Supply Chain) จะแปรสภาพทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ และ วัสดุอื่นๆให้กลายเป็นสินค้าสำเร็จ แล้วส่งไปจนถึง ลูกค้าคนสุดท้าย (ผู้บริโภค หรือ End Customer)

4 ภาพรวมของโลจิสติกส์ทางธุรกิจใน การจัดการซัพพลายเชน Physical Distribution Physical Distribution customers consumers customers Distribution Center CDC Retail Outlets Materials Management วัตถุดิบ Farms Produce Components Suppliers Suppliers ชิ้นส่ว น Manufacturer Wholesaler Regional Distribution Center RDC Distributors Concessionaire

5 Logistics ? การเคลื่อนย้าย วัสดุ (Material) หรือ ข้อมูล (Information) เป็นส่วนหนึ่งของ Supply Chain

6 “ การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)” “การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)” หมาย ถึง การบริหารจัดการกิจกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่ เกี่ยวข้องกัน ตั้งแต่ต้นน้ำ (วัตถุดิบ) จนถึงปลายน้ำ (สินค้า สำเร็จรูปหรือบริการ) ซึ่งมีลักษณะยาวต่อเนื่องกันเหมือนโซ่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิตจนถึงมือ ผู้บริโภค โดยการให้ความสำคัญต่อการสื่อสาร การวิเคราะห์ ข้อมูล และนำไปใช้ร่วมกัน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในการ ดำเนินงานและเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่าง ยั่งยืน” (ที่มา: http://www.logisticsadviser.com/index.php?lay=show&a c=article&Id=538773618)

7

8 เป้าหมายของการจัดการโซ่ อุปทานและโลจิสติกส์ ถู ก เร็ ว ดี

9 การเรียงลำดับส่วนประกอบของโซ่ อุปทาน จากอัปสตรีมไปยังดาวน์สตรีม 1) ผู้จัดจ่ายวัตถุดิบ/ส่วนประกอบ (Raw Material/ component suppliers) 2) ผู้ผลิต (Manufacturers) 3) ผู้ค้าส่ง/ผู้กระจายสินค้า (Wholesalers/distributors) 4) ผู้ค้าปลีก (Retailers) 5) ผู้บริโภค (Customer)

10 บริษัท ส่งผักสดจากไทยไปลอนดอน เงื่อนไข : ผักจากไร่ในไทยไปถึง ซุปเปอร์มาร์เกตในลอนดอน ต้อง ไม่เกิน 60 ชม.

11 รูปแบบการจัดการโซ่อุปทานและโล จิสติกส์ Farm (6.00 am.) Collector (7.00 am.) Transporter รถตู้เย็น (7.00 am.) Factory (8-10 am.) Transporter (3.00 pm.) สุวรรณภูมิ (5.00 pm.) พิธีการ ส่งออก (7.00 pm.) เครื่องออก (11.00 pm.) สนามบิน London (6.00 am.) พิธีการนำเข้า (7-8 am.) Retailer ใน London (9.00 am.)

12 ต้องจัดการอะไรบ้าง ? สิ่งอำนวยความสะดวก (Facility) เช่น อุปกรณ์ การเก็บเกี่ยว แรงงาน รถห้องเย็น คลังสินค้า ที่บรรจุ และ เครื่องบิน เป็นต้น สินค้าคงคลัง (Inventory) เช่น ปริมาณการ เพาะปลูก ปริมาณการเก็บเกี่ยว และคุณภาพของผัก เป็นต้น การขนส่ง (Transportation) เช่น วิธีการขนส่ง รูปแบบการขนส่ง และเส้นทางการขนส่ง เป็นต้น ข้อมูลข่าวสาร (Information) เช่น ข้อมูลการ เพาะปลูก ข้อมูลการส่งออก ตารางการเก็บเกี่ยว ตารางสายการบิน และกฎระเบียบต่างๆ เป็นต้น

13 ระบบโซ่อุปทานจะเกี่ยวข้องกับการจัดการ 6 ด้าน 1. ด้านการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก (Facility management) 2. ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory management) 3. ด้านการจัดการการขนส่ง (Transportation management) 4. ด้านการจัดข้อมูลสารสนเทศ (Information management) 5. ด้านการจัดการแหล่งผลิต (Sourcing management) 6. ด้านการจัดการด้านราคา (Pricing management)

14 ด้านการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก (Facility management) การจัดการสิ่งที่เอื้ออำนวยต่อระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ เช่น ระบบสาธารณูปโภค คลังสินค้า ศูนย์การกระจายสินค้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ และอุปกรณ์ในการขนถ่าย เป็นต้น

15 การจัดการรูปแบบของสินค้าคงคลังทั้งที่เป็นวัตถุดิบหรือสินค้า สำเร็จรูป รวมไปถึงการวางแผนการเพาะปลูก แผนการเก็บเกี่ยว เพื่อให้เหมาะสมทั้งในด้านต้นทุนและความสามารถในการ สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory management)

16 การเลือกวิธีการขนส่ง และการเลือกเส้นทางการขนส่ง ด้านการจัดการการขนส่ง (Transportation management)

17 วิธีการขนส่ง – รถ – เรือ – ท่อ – อากาศ – ระบบราง – อิเลคทรอนิกส์

18 ข้อมูล ข่าวสาร หรือเอกสาร เช่น ข้อมูลการพยากรณ์ความ ต้องการสินค้า และการแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งการจัดการข้อมูลที่ดี ทำให้เกิดการวางแผนการเพาะปลูก การเพาะเลี้ยง การเก็บเกี่ยว การผลิต การจัดการการขนส่งที่มีประสิทธิภาพได้ ด้านการจัดข้อมูลสารสนเทศ (Information management)

19 Logistics Information กลยุทธ์กำลังการผลิต การพยากรณ์สินค้าคงคลัง การสั่งซื้อการกระจายสินค้า การผลิต การขนส่ง การจัดซื้อ

20 อะไรที่จะทำให้เกิดการได้มาซึ่ง Information ? Customer Relationship Management ( CRM) Supplier Relationship Management (SRM) Internal Supply Chain Management (ISCM) Partnership in Supply Chain ( การเป็นพันธมิตรร่วมกันในโซ่อุปทาน )

21 รูปแบบของเครือข่ายการกระจายสินค้าจะมีส่วนช่วยให้การกระจาย ตัวของสินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างรวดเร็วภายใต้ต้นทุนที่ เหมาะสม ด้านการจัดการเครือข่ายการกระจายสินค้า (Distribution network management)

22 ปัจจัยในการพิจารณาการ กระจายสินค้า ความเร็วของการตอบสนอง (Responsiveness) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (Product Variety) อัตราการบริการลูกค้า ( Product Availability) ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ (Order Visibility) ความยาก-ง่ายต่อการได้มาซึ่งสินค้า ( Customer Experience)

23 กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทาน กลยุทธ์ด้านต้นทุน (Efficiency supply chain strategy) – ทำอย่างไรให้ต้นทุนถูกที่สุด กลยุทธ์ด้านการตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า (Responsiveness Supply Chain Strategy) – ทำอย่างไรจึงจะเร็วและสนองความต้องการลูกค้า 2 กลยุทธ์นี้มักไม่ไปด้วยกัน ต้องเลือกอันใด อันหนึ่ง

24 Integrated Logistics Order Processing Inventory Transportation Facility Network Warehousing Material Handling Packaging

25 อุปสรรคสำคัญในการจัดการโซ่ อุปทาน โลกาภิวัตน์ ทำให้ Supply Chain มีความซับซ้อน วงจรชีวิต (Life Cycle) ของผลิตภัณฑ์มีอายุที่สั้นลง ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มีมากขึ้น ความคิดแบบแยกส่วนของผู้ประกอบการใน Supply Chain

26 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิ สติกส์ในอนาคต IT และเทคโนโลยี จะกลายเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการ พัฒนาโซ่อุปทาน การรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรอุตสาหกรรม (Industrial Cluster) ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง จะเป็นสิ่งจำเป็นและ หลีกเลี่ยงได้ยาก การใช้ข้อมูลและฐานข้อมูล (Database) ช่วยในการ ตัดสินใจจะมีมากขึ้น เกิดรูปแบบธุรกิจที่จะเชื่อมต่อระหว่างข้อโซ่ต่างๆมาก ขึ้น เช่น ธุรกิจบริการข้อมูล บริการการขนส่ง เป็นต้น

27 1. สรุป นิยามของ Supply Chain สินค้าเกษตร คือ การเชื่อมโยงของทั้งหมดต่อกันทั้งในส่วนของ วัตถุดิบ สินค้า ข้อมูลและกิจกรรม เพื่อต้องการ ที่จะทำผลิตสินค้า จัดส่งสินค้า และให้บริการ แก่ลูกค้า รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าและการไหล ของเงินสด (Cash Flow)

28 2. การทำ Supply Chain สิ่งที่จะต้องได้ข้อมูล คือ -จะทำกิจกรรม อะไรบ้าง -ทำเมื่อไหร่ -ค่าใช้จ่ายเท่าไร ( 1 ไร่ / 1 ครั้ง ) -เราให้บริการครบหรือยัง -มีการวางแผนธุรกิจ ตรงจุดหรือไม่

29 3. ถ้าจัดทำ Supply Chain จะได้อะไรบ้าง 1) การเคลื่อนไหลของวัตถุดิบและสารสนเทศเป็นไป อย่างราบรื่น 2) ปรับปรุงระดับของสินค้าคงเหลือ 3) เพิ่มความเร็วได้มากขึ้น 4) ขจัดความสิ้นเปลืองหรือความสูญเปล่าต่างๆ ในกระบวนการทางธุรกิจให้หมดไปได้ 5) ลดต้นทุนในกิจกรรมต่างๆ ได้ 6) ปรับปรุงการบริการลูกค้า

30 4. หลักการจัดทำ Supply Chain 1) การคาดคะเนยอดขาย (Sale Forecasting) และกระบวนการสนับสนุนส่งเสริม การตลาด (Market Supporting Management) 2) การจัดการกระบวนการจัดซื้อ (Procurement) จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการกับคู่ค้า 3) การจัดการขนส่งในโซ่อุปทาน (Carriage / Transportation) เป็นการจัดการ เกี่ยวข้องกับความเร็ว 4) การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management) เป็นการจัดการเกี่ยวกับสภาพ คล่องทางการเงิน 5) กระบวนการสนับสนุนผลิต (Manufacturer Supporting Management) เป็นการ จัดการในด้านลดต้นทุน 6) กระบวนการกระจายสินค้า (Distribution Management) เป็นการจัดการเกี่ยวกับ เงื่อนเวลา Speed 7) การจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในโซ่อุปทาน เป็นการจัดการเครือข่าย และข้อมูล 8) กระบวนการ Logistics ในรูปแบบต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ส่งมอบและเคลื่อนย้าย สินค้า (Moving)

31 5. ประโยชน์จาก Supply chain 1. สร้างระบบการบริหารจัดการสินค้า ให้มีระบบ 2. สามารถควบคุมการทำงานได้ง่าย 3. ทำให้เกิดการประหยัดจากการลดต้นทุนได้ 4. ทำให้การบริการลูกค้าเกิดความสะดวก และไม่ตกหล่นการบริการ

32 การ รวบรวม ผลผลิต การ เกษตร การไหลของเงินสด เกษตรกร สมาชิก ข้อมูลสารสนเทศ วัตถุดิบ สินค้า เกษตร การแปร รูป ผลผลิต การเกษ ตร สินค้า คงคลัง ศูนย์ กระจา ย สินค้า คง คลัง ลูกค้า ผู้บริโภค ความพึง พอใจ คุณภาพ ราคา การ จัดส่ง การบริการ ผู้ค้าส่ง ผู้ค้า ปลีก สินค้า คงคลัง กระบวนก ารจัดการ ซัพพลาย เชน สินค้า เกษตร วางแผ น จัดหา คลังสิ นค้า จัดหา การ ผลิต เคลื่อน ย้าย การ ผลิต การคืน ส่งมอบ สินค้า คงคลัง ส่งมอบ การคืน มุมมองห่วงโซ่อุปทานด้าน การเกษตร

33 จำนวนพ่อค้า ขายส่งปลานิล กำจัดศัตรูปลา การจัดระบบ บำบัดน้ำทิ้ง การ จัดเตรี ยม บ่อ ปลา ลักษณะบ่อ ปลา ทำความ สะอาดบ่อปลา จัดระบบน้ำ เข้า สหกรณ์จัดซื้อ ลูกปลาที่ได้ มาตรฐาน สมาชิกปล่อย ลูกปลา เตรียมการ จัดหาเครื่องตี น้ำ การกำจัด วัชพืชริมบ่อ เติมน้ำดีในบ่อ การใช้เครื่องตี น้ำ การให้ เวชภัณฑ์ปลา การให้อาหาร ปลาตาม ขนาดอายุปลา สหกรณ์ได้ ค่าบริการจาก พ่อค้า กิโลกรัม ละ 1 บาท ราคาตามราคา ตลาด สหกรณ์ทำ หน้าที่ในการ จับปลา การเตรียมการ จับปลาของ สมาชิก กระบวน การ เลี้ยง ปลา การ จับ ปลา ขาย การ จำหน่ าย ปลา การ จัดหา พันธุ์ ปลา SUPPLY CHAIN การเลี้ยงปลานิลของ สหกรณ์ประมงพาน จำกัด 1 1 1.1 1.2 1.3 2 2 2.1 2.2 2.3 3 3 4.1 4 4 3.2 3.1 3.5 4.2 5.2 4.3 5 5 3.3 3.4 5.1 1.4 5.3

34 ส่วนของ สมาชิก ส่วนของ สหกรณ์ ส่วนของผู้ค้า และผู้บริโภค ผลผลิต ปลานิล การ บริหาร จัดการ ปลา การทำ การตล าด ผู้บริโภ ค พ่อค้า การ เลี้ยง ปลา ผลลัพธ์ ทาง การเงิน ดูแล รักษาและ การจับ ปลา พื้นที่ดิน จัดทำบ่อ ปลา น้ำ พันธุ์ ปลา ทุน เตรียมการจับ ปลา การจำหน่าย ปลา จัดเรียงลำดับ การปล่อยปลา / จับปลาของ สมาชิก การกำหนดวัน ปล่อยปลา จับ ปลาของสมาชิก การรวบรวมปลา การให้ความรู้ การจำหน่ายอาหาร ปลา การจำหน่าย เวชภัณฑ์ การเจรจาการขาย การ ขายส่ง - ปลีก การจับปลาให้ พ่อค้า การรับ ค่าบริการ ผลลัพธ์ทาง การเงิน การวิเคราะห์หน้าที่ทางธุรกิจในโซ่อุปทานสินค้า ปลานิล ของสหกรณ์ประมงพาน จำกัด การให้เงินกู้ ธุรกิจปลา การ ประชาสัมพันธ์

35

36 กิจกรรมระดมความ คิดเห็น วิธีการ 1. แบ่งกลุ่ม 2. ช่วยกันระดมความคิดภายในเวลา 30 นาที 3. นำเสนอกลุ่มละ 5 นาที 4. เลือก ประธานกลุ่ม / เลขานุการกลุ่ม ประเด็นการสนทนาระดมความคิด 1. สร้าง Supply Chain การบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ 2. วิเคราะห์หน้าที่ทางธุรกิจในโซ่อุปทาน 3. ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำ Supply Chain


ดาวน์โหลด ppt ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ สินค้าเกษตร ( การวางแผนและการบริหาร จัดการ ) รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ และหัวหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google