งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ข้อมูล เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ จังหวัด จังหวัด นราธิวาส 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ข้อมูล เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ จังหวัด จังหวัด นราธิวาส 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ข้อมูล เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ จังหวัด จังหวัด นราธิวาส 1

2 ตัวแบบการจัดทำข้อมูล เขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาด้าน การตลาด และ ช่อง ทางการ จัดจำหน่าย การ บริหาร จัดการ สินค้า (Logistics) พัฒนาความ พร้อมและ สร้างขีด ความสามารถ ของ ผู้ประกอบการ การ พัฒนาระบบ บริหาร จัดการ Generic Value Chain การค้า การส่งออกและการลงทุน 5 โครงสร้าง พื้นฐานทาง การค้าและการ ลงทุน  พัฒนา ฐานข้อมูลการผลิต และการบริโภค  พัฒนา ฐานข้อมูลตลาด และปริมาณการ ส่งออก (Trade & Market Intelligence)  เงินลงทุนและ การเข้าถึงแหล่ง เงินทุน  อัตราการ แลกเปลี่ยนเงิน  การทำ ประกันภัย  กฎระเบียบ ข้อบังคับการ ส่งออก  การพัฒนาระบบ พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E- Commerce)  การพัฒนา ระบบการ สรรหาและสั่งซื้อ สินค้าจากผู้ผลิต (Sourcing System)  การใช้ ประโยชน์จาก ทรัพย์สินทาง ปัญญา  การใช้สิทธิ ประโยชน์ทาง ภาษีจากข้อตกลง ต่างๆ  การพัฒนาขีด ความสามารถของ ผู้ประกอบการ  การเพิ่มศักยภาพ ในการดำเนินธุรกิจ  การยกระดับความ พร้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Readiness)  การส่งเสริม พัฒนาการรวมกลุ่ม ผู้ประกอบการค้า  สร้างและขยาย เครือข่ายการค้า การ ลงทุนทั้งในและ ต่างประเทศ  การจัดตั้ง ศูนย์กระจาย สินค้า  การพัฒนา ประสิทธิภาพ และลดต้นทุน การขนส่งและ กระจายสินค้า  อัตราการ สูญเสียระหว่าง ขนส่ง  การลดต้นทุน ในการบริหาร จัดการและเก็บ รักษาสินค้าคง คลัง  การจัดการ งานด้านศุลกากร ( ส่งออก / นำเข้า )  การพัฒนาช่อง ทางการจัด จำหน่าย  การจัดกิจกรรม ส่งเสริม การขาย  การโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ 2

3 จังหวัด นราธิวา ส “ การค้า ชายแดน ” Value Chain การค้าชายแดน ตัวแบบการจัดทำข้อมูล เขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ 3

4 จังหวัด นราธิวา ส “ การค้า ชายแดน ” 4 ตารางแสดงมูลค่าการค้าชายแดนจังหวัด นราธิวาส ปี 2552 -2556 ปีมูลค่า นำเข้า มูลค่า ส่งออก มูลค่า การค้ารวม 25522,050.021,385.863,435.88 25532,008.581,460.263,468.84 25542,301.371,246.843,548.21 25552,509.781,184.213,693.99 25562,179.39999.383,178.77 รวม 11,049.1 4 6,276.5517,325.6 9

5 5 วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภูมิ จังหวัดนราธิวาส มีการค้าชายแดน ระหว่างไทย – มาเลเซียโดยมีช่องทางผ่านเข้า – ออก 3 ช่องทาง คือ ด่านศุลกากรสุไหงโก - ลก, ด่านศุลกากรตากใบ และด่านบูเก๊ะตา ( เป็นด่านใช้ ในการสัญจรของประชาชนระหว่าง 2 ประเทศ มากกว่าทำการค้าชายแดน ) ทั้ง 3 ด่าน ถือเป็นจุด เชื่อมโยงการค้าชายแดนระหว่างจังหวัดนราธิวาส กับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยมีมูลค่า การค้าชายแดนเฉลี่ย 5 ปี ( พ. ศ.2552-2556) รวม 3,465.14 ล้านบาท โดยในปี 2556 มีมูลค่า การค้าชายแดนรวม 3,178.77 ล้านบาท จากแผนภูมิแสดงให้เห็นว่าภาพรวม มูลค่าการส่งออกและการนำเข้าของสินค้าต่างๆ ผ่านด่านศุลกากรในปี 2556 ลดลงจากในปี 2555 ร้อยละ 13.94 เนื่องจากมีการนำเข้าลดลงร้อยละ 15.60 การส่งออกลดลงร้อยละ 13.61 โดยสินค้าที่มี นัยสำคัญ ได้แก่ การนำเข้าสินค้าประเภทสินค้าไม้ แปรรูป ( สินค้านำเข้าอันดับ 1) มีสัดส่วน 85.96 ของมูลค่านำเข้าซึ่งมีการนำเข้าลดลงจากปี งบประมาณพ. ศ. 2555 ร้อยละ 53.91

6 สรุปประเด็นสำคัญต่อ ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) โครงการสำคัญ / มาตรการ 1. เพื่อให้มีศูนย์บริการข้อมูลด้าน การนำเข้า - ส่งออกให้แก่ ผู้ประกอบการแบบครบวงจร โครงการจัดตั้งศูนย์บริการนำเข้า - ส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ 2. ส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว ของจังหวัดนราธิวาส โครงการจัดหาที่ดินเพื่อจัดตั้งเป็น เขตปลอดอากร (Free Zone) หรือ Outlet จังหวัด นราธิวา ส “ การค้า ชายแดน ” ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือโครงการสำคัญ (Flagship Project) 6

7 1. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการนำเข้า - ส่งออกแบบ เบ็ดเสร็จ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย 1. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการนำเข้า – ส่งออก สินค้าระหว่างประเทศ กิจกรรม หรือ แนวทางโครงการ 1. ให้บริการด้านเอกสารนำเข้า – ส่งออกแบบครบวงจร เช่น การทำสัญญา การค้าชายแดน เสนอกรอบแนวคิดโครงการสำคัญ (Project Idea) จังหวัด นราธิวา ส “ การค้า ชายแดน ” 7

8 2. โครงการจัดหาที่ดินเพื่อจัดตั้งเป็นเขตปลอด อากร (Free Zone) หรือ Outlet วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาส สำหรับเป็น แหล่งซื้อ – ขาย สินค้า ( ส่งและปลีก ) ราคาถูก ทั้งของคนในประเทศและต่างประเทศ 2. เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศให้มาท่องเที่ยวมากขึ้น กิจกรรม หรือ แนวทางโครงการ 1. จัดหาที่ดินเพื่อจัดตั้งเป็นเขตปลอดอากร (Free Zone) หรือ Outlet โดย จัดซื้อที่ดินซึ่งถูกทิ้งร้างมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ เสนอกรอบแนวคิดโครงการสำคัญ (Project Idea) จังหวัด นราธิวา ส “ การค้า ชายแดน ” 8


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ข้อมูล เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ จังหวัด จังหวัด นราธิวาส 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google