งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางวนิดา ริ้วสุวรรณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางวนิดา ริ้วสุวรรณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางวนิดา ริ้วสุวรรณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

2  การบัญชี หมายความถึง การนำรายการทางการเงินมาจด บันทึก มาจัดหมวดหมู่ ประเมินผลและวิเคราะห์การ ปฏิบัติงาน ตามหลักวิชาการบัญชี จากความหมายของ บัญชีข้างต้น จะเห็นว่าบัญชีจะประกอบด้วย การกระทำดังนี้ 1. การจดบันทึก (recording) คือ การบันทึกรายการ ค้าและเหตุการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นกับกิจการ เช่น การขาย สินค้าหรือบริการ การรับชำระค่าสินค้าหรือบริการ เป็นต้น 2. การจัดหมวดหมู่ (classifying) การนำข้อมูลที่ บันทึกรายการไว้มาจัดหมวดหมู่ เช่น การนำข้อมูลบันทึก รายการเกี่ยวกับหมวดหมู่สินทรัพย์ มาจัดไว้ด้วยกัน การนำ ข้อมูลบันทึกรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายมาจัดไว้ด้วยกัน

3 ๓. การสรุปผล (summarizing) คือ การนำข้อมูล ที่จดบันทึก และจัดหมวดหมู่แล้วมาสรุปผล เพื่อแสดง เหตุการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นในรายงานทางบัญชี เช่น งบกำไรขาดทุน เพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงานในช่วง ระยะเวลาหนึ่ง งบดุลแสดงถึงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง ๔. การวิเคราะห์และตีความ (interpreting) คือ การนำรายงานทางบัญชี (งบการเงิน) มาวิเคราะห์ โดย การเปรียบเทียบรายการที่สำคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบ ระยะเวลาทางบัญชี ในอดีตและการคาดการณ์ที่จะ เกิดขึ้นในอนาคต

4  บัญชีรายวัน ประกอบด้วย 1. บัญชีเงินสด 2. บัญชีธนาคาร แยกเป็นแต่ละเลขที่ บัญชีธนาคาร 3. บัญชีรายวันซื้อ 4. บัญชีรายวันขาย 5. บัญชีรายวันทั่วไป

5  บัญชีแยกประเภท ประกอบด้วย ๑ บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สินและทุน ๒ บัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย ๓ บัญชีแยกประเภทลูกหนี้ ๔ บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้

6  หมวด 1สินทรัพย์ (Assets)  หมวด 2 หนี้สิน (Liabilities)  หมวด 3 ส่วนของเจ้าของ (Owner) – ทุน  หมวด 4รายได้ (Revenue)  หมวด 5ค่าใช้จ่าย (Expense)

7  สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ (ทุน) งบดุล  รายได้ – ค่าใช้จ่าย = กำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุน

8  รายการค้าที่เกิดขึ้น 1 รายการ จะต้องบันทึกบัญชี อย่างน้อย 2 บัญชี คือ ด้านเดบิตด้านหนึ่ง และ ด้านเครดิตอีกด้านหนึ่งในจำนวนเงินที่เท่ากัน  รายการค้าบางรายการต้องบันทึกบัญชี โดยเดบิต หรือเครดิตหลายบัญชีก็ได้ แต่จำนวนเงินรวม ทางด้านเดบิต และด้านเครดิตต้องเท่ากัน รายการ เช่นนี้เรียก Compound Entry

9  วงจรบัญชี หมายถึง ขั้นตอนในการจดบันทึก รายการค้าที่เกิดขึ้นในสมุดบัญชีต่าง ๆ จนถึงการ ตรวจสอบความถูกต้องในการจดบันทึกบัญชี การปิด บัญชี การทำรายงานข้อมูลทางการเงิน

10 1. วิเคราะห์รายการค้าที่เกิดขึ้นแล้ว, บันทึก ในสมุดบัญชีรายวัน 2. ผ่านรายการจากสมุดรายวันไปบัญชี แยกประเภท 3. ทางบทดลองพิสูจน์ ความถูกต้อง 4. ปรับปรุงรายการ ณ วันสิ้นรอบ แล้วผ่าน ไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง 5. งบทดลองหลังปรับปรุง 6. งบการเงิน

11 รายการค้า เอกสารประกอบ สมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท งบทดลอง ก่อนรายการปรับปรุง บันทึก รายการปรับปรุง งบทดลอง หลังรายการปรับปรุง งบการเงิน

12  งบการเงิน (Financial Statement) หมายถึง งบที่กิจการจัดทำ ขึ้นมาเพื่อแสดง ผลการดำเนินงานของกิจการ ตลอดจนฐานะของ กิจการในวันใดวันหนึ่ง ดังนั้น งบการเงินคือผลิตผลของการบัญชี โดยปกติแล้วงบการเงิน ประกอบด้วย  งบดุล (Balance Sheet)  งบกำไรขาดทุน (Income Statement หรือ Profit and Loss Statement)  งบใดงบหนึ่งซึ่งอาจเป็นงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ เจ้าของ (Statement of change in Owner’s Equities) หรือ งบ กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Income Statement)  งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow)  นโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน (Accounting Policy and Note to the Finance Statement)  ในประเทศไทยส่วนใหญ่งบการเงินที่จัดทำขึ้นจะประกอบด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุนและหมายเหตุประกอบงบการเงินเท่านั้น โดยกิจการ จะจัดทำงบการเงินขึ้นมาตามงวดบัญชี (Accounting Period)

13  งบการเงินไม่ใช่งานชิ้นแรกของข้อมูลทาง การเงินที่ได้จากการบัญชี แต่เป็นผลผลิตขั้น สุดท้ายของข้อมูลทางการเงิน การเริ่มต้น ศึกษาการบัญชีจากงบการเงิน เพราะว่างบ การเงินเป็นสื่อกลางที่ชัดเจนในการแสดงให้ เห็นถึงความสามารถในการทำกำไร ตลอดจน ฐานะการเงินของกิจกรรมรวมทั้งการได้มาและ ใช้ไปของเงินสด เพื่อให้เข้าใจถึงส่วนประกอบ และความหมายอย่างชัดเจนจึงควรศึกษา ขั้นตอนการบันทึกบัญชีและการจัดประเภท ของรายการค้าของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

14  งบดุล = งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุน =งบแสดงผลดำเนินงาน (งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย) งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี

15  คือ งบที่แสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใด วันหนึ่งว่ากิจการมีสินทรัพย์ หนี้สินและ ทุน เท่ากับ เท่าไร ข้อมูลดังกล่าวในงบดุลเมื่อนำไปวิเคราะห์งบ การเงินจะชี้ให้เห็นถึงสภาพคล่องของกิจการ

16 คือ งบที่แสดงผลการดำเนินงานของ กิจการ ณ งวดบัญชีหนึ่ง ๆ ว่ากิจการมีรายได้และ ค่าใช้จ่ายเท่าไร ถ้ามีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย ผลต่างที่ได้คือกำไร ในทางตรงกันข้ามหาก ค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ผลต่างที่ได้คือขาดทุน ส่วนประกอบที่มีในงบกำไรขาดทุน ประกอบด้วย งวดบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่าย

17  หมายถึง รายการที่แสดงถึงการได้มา และใช้ ไปของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีโดยจำแนกเป็น  กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

18  งบทดลอง คือ งบแสดงยอดคงเหลือของ บัญชีแยกประเภททุกบัญชีไว้ด้วยกัน เพื่อ ตรวจสอบการลงบัญชี ว่าถูกต้องตามระบบ บัญชีคู่หรือไม่ (เดบิต เท่ากับเครดิต)

19 1. เกณฑ์เงินสด (Cash Basis) บันทึกรายได้ หรือ ค่าใช้จ่ายเมื่อได้รับเงินหรือจ่ายเงินไปจริง 2. เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) หรือเกณฑ์พึงรับพึง จ่ายหรือเกณฑ์สิทธิบันทึกรายได้ หรือค่าใช้จ่ายให้ อยู่ในงวดเวลาต่าง ๆ โดยคำนึงถึงรายได้ที่พึงรับ และค่าใช้จ่ายที่พึงจ่ายไม่คำนึงถึงเงินสดที่ได้รับหรือ จ่าย

20  รายได้รับล่วงหน้า  รายได้ค้างรับ  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  การคิดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  สินค้าคงเหลือ  วัสดุคงเหลือ  การคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร  การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

21  การบันทึกจะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์รายการค้าก่อน  รายการค้า (Business Tranaction) หมายถึง เหตุการณ์ที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยน หรือโอนสิ่งอ้นมี มูลค่าเป็นเงินตรา ระหว่างกิจการกับบุคคลต่าง ๆ  การวิเคราะห์รายการค้าหมายถึง การแยกแยะว่า เหตุการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งนั้น กระทบกระเทือนลักษณะขั้นมูลฐานของการบัญชี การเงิน คือ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย อย่างไร

22 ประเภท ของบัญชี เพิ่มขึ้นลดลงยอด คงเหลือ สินทรัพย์เดบิตเครดิตเดบิต หนี้สิน เครดิตเดบิตเครดิต ทุน เครดิตเดบิตเครดิต รายได้ เครดิตเดบิตเครดิต ค่าใช้จ่าย เดบิตเครดิตเดบิต

23 1. สมุดบันทึกรายการขั้นต้น 2. สมุดบัญชีแยกประเภท

24 1. สมุดรายวันรับเงิน 2. สมุดรายวันจ่ายเงิน 3. สมุดรายวันขาย 4. สมุดรายวันซื้อ 5. สมุดรายวันทั่วไป

25  แบบมาตรฐาน หรือแบบบัญชีรูปตัวที  (T – account)  แบบแสดงยอดคงเหลือ มีลักษณะเป็น ช่องแสดงจำนวนเงิน 3 ช่อง คือเดบิต เครดิต และยอดคงเหลือ

26 1. บัญชีการเงิน (Financial accounting) 2. บัญชีบริหาร (Managerial accounting) 3. บัญชีต้นทุน (Cost accounting) 4. การสอบบัญชี (Auditing) 5. บัญชีคอมพิวเตอร์ (Computerize to accounting)

27  เป็นข้อมูลที่มักจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ ผ่านไปแล้ว ซึ่งจะต้องนำมาบันทึก รายการบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับ ข้อบังคับของกฎหมาย และข้อกำหนด ต่าง ๆ ของประมวลรัษฎากร

28  เป็นการนำเอาข้อมูลจากบัญชีการเงินมาผ่าน กระบวนการของการบัญชีบริหารเพื่อทำให้ได้ ข่าวสารใหม่ที่มีคุณค่าต่อการบริหารงานของ นักบริหารเป็นอย่างมาก เช่นการวิเคราะห์งบ การเงิน การวิเคราะห์ทุนหมุนเวียนของ องค์การเป็นต้น

29  เป็นการบัญชีที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับ ข้อมูล และข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับต้นทุน โดยเฉพาะ ตั้งแต่การเกิดขึ้นของต้นทุนใน แง่มุมต่าง ๆ ตลอดจนการควบคุมต้นทุนให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม

30  เป็นองค์ความรู้ทางการบัญชี ที่มุ่งเน้นไปทางด้าน ตรวจสอบบัญชีใช้ในการพิสูจน์ความน่าเชื่อถือ และ ความถูกต้องของการประมวลผลทางการบัญชีว่างบ การเงินของหน่วยงานมีความถูกต้องและได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชี และหลักการบัญชีที่รับรอง ทั่วไปหรือไม่ จะแสดงให้เห็นถึงเทคนิคการ ตรวจสอบรายการต่าง ๆ อย่างมากมาย เพื่อให้ เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย

31  เป็นองค์ความรู้ว่าด้วยเครื่องมือ หรือ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องทุ่น แรงของการบัญชีทั้ง Hard wore และ Software เพื่อให้นักบัญชีมีความ สะดวก คล่องตัว และง่ายต่อการ ประมวลผลทางการบัญชีแขนงต่าง ๆ

32 1. เอกสารประกอบการระบบ 2. ทางเดินของเอกสาร 3. คำอธิบายการใช้เอกสารและจำนวนสำเนา 4. รหัสบัญชี – ชื่อบัญชี - คำนิยาม 5. การบันทึกรายการทางบัญชี 6. รายงานทางการเงินแบบทั่วไป 7. รายงานทางการเงินแบบเพื่อการบริหาร

33

34 1. บันทึกรายการธุรกิจที่ตีความหมายเป็นตัวเงินใน สมุดรายวันขั้นต้น 2. ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท 3. สรุปยอดหาผลทางด้านเดบิต และเครดิตของแต่ละ บัญชี 4. หาผลต่างของผลรวมทางด้านเดบิต และเครดิต 5. นำผลต่างที่ได้จาก 4 มาจัดทำงบทดลอง โดยนำ ผลต่างที่เหลือทางด้านเดบิต บันทึกในช่องเดบิต ของงบทดลองและนำผลต่างที่เหลือทางด้านเครดิต บันทึกในเครดิตของงบทดลอง

35 6. พิจารณารายการในงบทดลองว่าได้บันทึก รายการบัญชีครบถ้วน 7. ทำการบันทึกการปรับปรุงในสมุดรายวัน 8. ผ่านรายการปรับปรุงไปบัญชีแยกประเภทที่ ต้องปรับปรุง 9. สรุปยอดหาผลทางด้านเดบิต และเครดิต ของแต่ละบัญชีหลังบันทึกปรับปรุง 10. นำผลต่างที่ได้จาก 9 มาจัดทำงบทดลอง หลังปรับปรุงทำเช่นเดียวกับข้อ 5 11. นำรายการค่าใช้จ่ายจัดทำรายงานค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร

36  หากการพิสูจน์ตัวเลขด้วยงบทดลองแล้วยังไม่ เพียงพอต่อการนำข้อมูลไปออกงบการเงิน เนื่องจาก มีรายการที่เกิดขึ้นแล้วของงวด บัญชียังไม่ได้บันทึก เช่น 1. ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ที่ใช้ บริการแล้วยังไม่ได้มาเก็บตามเวลาที่ใช้ 2. สินทรัพย์ที่ใช้ไปแล้วเกิดเสื่อมสภาพ ต้อง นำค่าเสื่อมราคามาบันทึกเป็นรายจ่ายของ งวดที่ได้ประโยชน์

37  ถือว่าประโยชน์ที่ได้รับของงวดใด เป็น รายจ่ายของงวดนั้น  การบันทึกบัญชี  เดบิต บัญชีค่าใช้จ่าย..... ตามประเภทที่เกิด และขณะเดียวกันเกิดภาระหนี้สิน เครดิต บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ตามประเภท

38  ตัวอย่าง ซื้อรถยนต์มาใช้งาน ราคา 500,000 บาท ประมาณว่าใช้งาน 5 ปี หมายความว่ารถคันนี้จะให้ประโยชน์การใช้ งานแก่กิจการ 5 ปี จึงแบ่งค่าของสินทรัพย์ คือค่าของรถยนต์เป็นค่าใช้จ่ายของงวด ดำเนินงาน ที่ได้ใช้ประโยชน์ 5 งวด ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นคือ ค่าเสื่อมราคา

39  เนื่องจากกิจการมีความเสี่ยงที่จะเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งเกิด จากการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ  จำนวนที่คาดว่าจะเก็บไม่ได้ หาได้หลายวิธี ดูจาก ลูกหนี้รายตัว หรืออัตราร้อยละ ของลูกหนี้ที่ค้างชำระ จำนวนที่ประมาณได้นี้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายของงวด เรียกว่า หนี้สงสัยจะสูญ  เนื่องจากลูกหนี้ยังไม่สูญจริง จึงไม่สามารถนำจำนวน ที่ประมาณการไปหักจากบัญชีลูกหนี้แต่จะตั้งความ เสี่ยงที่คำนวณได้ เข้าบัญชีประเภท บัญชีประกอบ Contra Accoun คือบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ นำไปแสดงหักจากลูกหนี้การค้าเมื่อจัดทำงบดุล

40  เป็นกระดาษที่ทำขึ้น เพื่อช่วยให้นักบัญชี ทำงบการเงินได้สะดวก และรวดเร็ว สามารถเสนอผลงานต่อผู้บริหารก่อนจะ บันทึก ในบัญชีแยกประเภทให้เสร็จ เรียบร้อยตามขั้นตอน

41 รหัส บัญชี ชื่อ บัญชี งบทดลอง ก่อนรายการ ปรับปรุง รายการ ปรับปรุง งบทดลอง หลังรายการ ปรับปรุง งบดุลงบกำไร ขาดทุน เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต

42

43 1. สามารถบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ ครบถ้วน ถูกต้อง 2. ลดข้อผิดพลาด 3. เป็นสื่อระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง 4. เอกสารบางเรื่องสามารถใช้เป็น รายละเอียดของบัญชี


ดาวน์โหลด ppt โดย นางวนิดา ริ้วสุวรรณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google