งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ER Diagram 1 Database Management System Chapter 4 E-R Diagram Adisak Intana Lecturer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ER Diagram 1 Database Management System Chapter 4 E-R Diagram Adisak Intana Lecturer."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ER Diagram 1 Database Management System Chapter 4 E-R Diagram Adisak Intana Lecturer

2 ER Diagram 2 แบบจำลองอี - อาร์ แบบจำลองอี - อาร์ (Entity-Relationship model - E- R Model) ถูกคิดค้นและเสนอแนะโดย Prof. Chen การอธิบายภาพรวมข้อมูลและ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแสดงด้วย แผนภาพอี - อาร์ (E-R diagram)

3 ER Diagram 3 องค์ประกอบของแบบจำลอง อี - อาร์  กลุ่มของความสัมพันธ์ กลุ่มของความสัมพันธ์ (relationship type) ประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เราสนใจ (relationship) แต่ละความสัมพันธ์จะมีคุณสมบัติ เฉพาะตัว ที่บ่งบอกถึงกฏเกณฑ์ ข้อกำหนด ความหมาย และรายละเอียดที่เกิดจาก ความสัมพันธ์นั้น ๆ  กลุ่มของสิ่งที่เราสนใจ กลุ่มของสิ่งที่เราสนใจ (entity type) ประกอบด้วยสิ่งที่เราสนใจ ( entity) ได้แก่ คน สัตว์ สิ่งของ แบบฟอร์ม สถานที่ หรือเหตุการณ์ เป็น ต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีคุณสมบัติประจำตัวที่ แตกต่างกัน

4 ER Diagram 4 สัญลักษณ์ที่ใช้ใน แบบจำลองอี - อาร์ แทน สิ่งที่เราสนใจ หรือ เอนทิตี (entity) แทน ความสัมพันธ์ โดยมีเส้นเชื่อม บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่อาจ เป็นไปได้

5 ER Diagram 5 สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบจำลอง อี - อาร์ one-to-one ใช้ one-to-many ใช้ 1M many-to-one ใช้ M1 many-to-many ใช้ NM

6 ER Diagram 6 สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบจำลอง อี - อาร์ นักศึกษา อาจารย์ M 1 เป็นที่ปรึกษา นักศึกษา 1 คนมีอาจารย์ที่ ปรึกษาได้คนเดียว อาจารย์ 1 คนเป็นที่ปรึกษา นักศึกษาได้หลายคน

7 ER Diagram 7 สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบจำลอง อี - อาร์ แทน เอนทิตี้ที่ขึ้นอยู่กับเอนทิตี้อื่น เรียกว่า Week Entity

8 ER Diagram 8 รายวิชา M 1 เวลาเรียน มี รายวิชา 1 รายวิชามีได้หลายเวลา เรียน เวลาเรียนแต่ละช่วงเวลาเรียนจะ ขึ้นอยู่กับเพียงแค่ 1 รายวิชา เวลาเรียนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมี รายวิชา สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบจำลอง อี - อาร์

9 ER Diagram 9 แทน แอตทริบิว (attribute) เช่น ชื่อนักศึกษา นักศึกษา 2222 แทน แอตทริบิวกุญแจ (key attribute) เช่น รหัสนักศึกษา นักศึกษา สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบจำลอง อี - อาร์

10 ER Diagram 10 อายุ แทน แอตทริบิวที่ได้ขึ้นใหม่ (derived attribute) เช่น นักศึกษา วันเกิด (multivalued attribute) เช่น แทน แอตทริบิวที่มีได้หลาย ค่า (multivalued attribute) เช่น วิชาบังคับก่อน รายวิชา สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบจำลอง อี - อาร์

11 ER Diagram 11  ตัวอย่างเช่น นักศึกษาหนึ่งราย : หัส นักศึกษา (ID#) ชื่อ - นามสกุล (SNAME) เพศ (SSEX) อาจารย์หนึ่งราย : รหัส อาจารย์ (T#) ชื่อ - นามสกุล (TNAME) เพศ (TSEX) ตัวอย่างแบบจำลองอี - อาร์

12 ER Diagram 12  ตัวอย่างเช่น รายวิชาหนึ่งรายวิชา : รหัสวิชา (SUBJ#) ชื่อวิชา (SUBJ-NAME) รายวิชาบังคับ ก่อน (PRE- SUBJ#) ตัวอย่างแบบจำลองอี - อาร์

13 ER Diagram 13 ตัวอย่างแบบจำลองอี - อาร์ นักศึกษา รายวิชา N M ลงทะเบียนเรียน ID# SNAMESSEX อาจารย์ เป็นที่ปรึกษา M1 T#T# TNAMETSEX SUBJ# SUBJ-NAME PRE-SUBJ# สอนโดย M N


ดาวน์โหลด ppt ER Diagram 1 Database Management System Chapter 4 E-R Diagram Adisak Intana Lecturer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google