งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ ฐานข้อมูล (Database). ระบบฐานข้อมูล หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศที่ประกอบด้วย รายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันที่ จะนำมาใช้ในระบบต่าง ๆ ร่วมกัน ระบบฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ ฐานข้อมูล (Database). ระบบฐานข้อมูล หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศที่ประกอบด้วย รายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันที่ จะนำมาใช้ในระบบต่าง ๆ ร่วมกัน ระบบฐานข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ ฐานข้อมูล (Database)

2 ระบบฐานข้อมูล หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศที่ประกอบด้วย รายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันที่ จะนำมาใช้ในระบบต่าง ๆ ร่วมกัน ระบบฐานข้อมูล จึงนับว่าเป็นการ จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้ใช้ สามารถจัดการกับข้อมูลได้ในลักษณะ ต่าง ๆ ทั้งการเพิ่ม การแก้ไข การลบ ตลอดจนการเรียกดูข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นการประยุกต์นำเอาระบบ คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการ ฐานข้อมูล

3 ตัวอย่างระบบฐานข้อมูลโรงเรียน ธิดานุเคราะห์ Teacher Student ThidaSchool Subject

4 ตัวอย่างระบบฐานข้อมูลร้านค้า Customers ( ลูกค้า ) Orders ( ใบสั่งซื้อ ) Store Products ( สินค้า ) Categories( ชนิด สินค้า )

5 เอนทิตี้ (Entity) คือ ชื่อของสิ่งใดสิ่ง หนึ่ง ได้แก่ คน สถานที่ สิ่งของ การ กระทำ ซึ่งต้องการจัดก็บข้อมูล เช่น เอนทิตี้ Student, เอนทิตี้ Teacher, เอนทิตี้ Subject StudentTeacher Subject ฐานข้อมูลโรงเรียนธิดา

6 แอตทริบิวต์ (Attribute) คือ คุณสมบัติเฉพาะตัวต่าง ๆ ของเอนทิตี้ เช่น Student IDStudent LastName Name Address Telephone Age Level แอตทริบิวต์ทั้งหมดของเอนทิตี้ Student

7 แบบฝึกหัด ให้นักเรียนสร้างแผนภาพ ER - diagram ของฐานข้อมูล ThidaSchool ซึ่งมีเอนทิตี้ Student, Teacher, Subject ลงใน Microsoft Word และบึนทึกใน studentserver ใน โฟลเดอร์ชื่อว่า 2559_06_06 และ Save file เอกสารชื่อ เป็น เลขที่ _ ชื่อจริง ส่งท้ายคาบ ( คล้าย ๆ slide ที่ 6 )

8 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการสร้าง ER-Diagram

9 ตัวอย่าง ER-Diagram Employee Name Emp_ID Sex Salary ตัวอย่าง Attributes

10 ตัวอย่าง ER-Diagram ตัวอย่าง ความสัมพันธ์ทั้งหมด Employee Emp_ID Emp_name salary Product Product_ID Product_name price TypeProduct TypeName TypeID Telephone shop


ดาวน์โหลด ppt ระบบ ฐานข้อมูล (Database). ระบบฐานข้อมูล หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศที่ประกอบด้วย รายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันที่ จะนำมาใช้ในระบบต่าง ๆ ร่วมกัน ระบบฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google