งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฐมนิเทศ ข้าราชการใหม่ “ หลักสูตรการเป็น ข้าราชการที่ดี ” เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 CHRO ณ 26 พค. 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฐมนิเทศ ข้าราชการใหม่ “ หลักสูตรการเป็น ข้าราชการที่ดี ” เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 CHRO ณ 26 พค. 2559."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฐมนิเทศ ข้าราชการใหม่ “ หลักสูตรการเป็น ข้าราชการที่ดี ” เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ CHRO ณ 26 พค. 2559

2 การปฐมนิเทศก่อนบรรจุแต่งตั้งเป็น ข้าราชการ ( การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ. ศ. ๒๕๕๓ ) เงื่อนไข กฎ กพ. พัฒนา ๓ ประเด็นหลัก ๑. ปฐมนิเทศโดยหน่วยงาน ( ประเมินตนเอง ) ๒. ศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง ( ๔ หมวด ๑๓ ชุด ) ๓. อบรมโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ( ๒ สัปดาห์ ) ๑. ระยะเวลา ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือน ๒. เริ่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ เป็นต้น

3 หลักสูตร “ การเป็น ข้าราชการที่ดี ” ( ๒ สัปดาห์ ) กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการ ๔ หมวดวิชา ๑ กิจกรรมเข้าค่าย ๓ วัน ๒ ศึกษาดูงาน ๒ วัน / ฝึก ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ วัน ๓ ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม ๑๒ - ๑๓ วัน ๔ การบรรยาย / อภิปราย / ประชุม กลุ่ม ๕ ประเมินผล

4 หลักสูตรการเป็น ราชการที่ดี ชุดกิจกรรมที่ ๑ ปรัชญาของการเป็น ข้าราชการ ประโยชน์ของ แผ่นดิน บทบาทหน้าของการ เป็นข้าราชการ ชุดกิจกรรมที่ ๒ การสร้างวินัย สร้าง ทีม ความสามัคคี จรรยาข้าราชการ ชุดกิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกราชการ ชุดกิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาสังคมและ ประเทศชาติ กิจกรรม ประเมินผล ระยะเวลา

5 ลำ ดับ ตำแหน่ง จังหวัด ( อัตรา ) รว ม ร้อย ละ เพชรบู รณ์ พิษณุ โลก สุโข ทัย ตาก อุตรดิ ตถ์ 1. เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานทันต สาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิก แพทย์แผนไทย เจ้าพนักงานสาธารณสุข ( เวชกิจฯ ) นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข รวมเขตสุขภาพที่ อัตรากำลังเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รอบที่ 3 ราย วิชาชีพ และจังหวัด เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2558

6 อัตรากำลังบรรจุรอบตำแหน่งว่าง ( เยียวยา 66%) รายวิชาชีพ และจังหวัด เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ. ศ ลำดั บ ตำแหน่ง จังหวัด ( อัตรา ) รวม ร้อย ละ เพชรบู รณ์ พิษณุโ ลก สุโขทั ย ตาก อุตรดิ ตถ์ 1. พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงาน สาธารณสุข ( เวช กิจฉุกเฉิน ) เจ้าพนักงาน สาธารณสุข รวมเขตสุขภาพที่

7 การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2559 ( กลุ่มบรรจุเป็น ข้าราชการ รอบ 3=5 รุ่น ) รุ่นที่ 1 ผู้จัด : วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พุทธ ชินราช พิษณุโลก วันที่ 25 มค. -3 กพ. 59 ณ โรงแรมสุโขทัยพรเจริญรี สอร์ท จำนวน 149 คน รุ่นที่ 2 ผู้จัด : วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วันที่ 10 กพ. 59 ณ โรงแรมต้นทอง จ. อุตรดิตถ์ จำนวน 150 คน

8 การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2559 ( กลุ่มบรรจุเป็น ข้าราชการ รอบ 3 ) รุ่นที่ 3 ผู้จัด : วิทยาลัยการ สาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก วันที่ 1 – 10 มีค. 59 ณ วสส. พิษณุโลก จำนวน 75 คน รุ่นที่ 4 ผู้จัด : วิทยาลัยการ สาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก วันที่ 20 – 29 เมย. 59 ณ วสส. พิษณุโลก จำนวน 108 คน

9 การอบรม “ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2559 ( กลุ่มบรรจุรอบ 3 + กลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 16 พค. 59 ) รุ่นที่ 5 ผู้จัด : โรงพยาบาล พุทธชินราช พิษณุโลก วันที่ 17 พค. – 26 พค. 59 ณ โรงแรมทรัพยไพรวัลย์รี สอร์ท อ. วังทอง จ. พิษณุโลก จำนวน 238 คน

10 การอบรม “ หลักสูตรการเป็นข้าราชการ ที่ดี ” เขตสุขภาพที่ 2 ( ครั้งต่อไป ) กลุ่มเป้าหมาย วัน เวลา จำนวน ( คน ) 1 กลุ่มพยาบาลวิชาชีพบรรจุ เป็นข้าราชการ 1,15 มิย กลุ่ม จพ. สาธารณสุข ( ด้านเวชกิจฉุกเฉิน ) และ จพ. สาธารณสุข 19 พค กลุ่มแพทย์ จบช้าหลัง 16 พค กค กลุ่ม นวก. และ จพ.( สอบ ภาค ข รอบ 2 ) 3 ตค รวมภาพเขต 2 ร่าง จัดอบรม ตค

11 งบประมาณดำเนินการอบรม “ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ” เขตสุขภาพที่ 2 ( ครั้งต่อไป ) แหล่ง งบประมาณ จำนวนเงิน ค่าใช้จ่าย ( บาท ) จำนวน ( คน ) จำนวน เงินรวม ( บาท ) 1 เขตสุขภาพที่ 2 รายละ 3,000 บาท ต้นสังกัดรายละ 8,500 บาท 1231,045,50 0 รวมภาพเขต 2 11,500 บาท 1231,414,50 0

12 รายชื่อผู้จัดการอบรม “ หลักสูตรการเป็น ข้าราชการที่ดี ” เขตสุขภาพที่ 2 ( เคยจัดการอบรม ) รายชื่อสถาบันจัดการ อบรม จำนวนที่ รองรับ ต่อรุ่น ( คน ) จำนวนรุ่น ที่เคยจัด ( ครั้ง ) ช่วง ระยะเว ลา ดำเนิน การ 1 รพ. พุทธชินราช พิษณุโลก > วพบ. พุทธชินราช พิษณุโลก วพบ. อุตรดิตถ์ 1502 สค. 4 วสส. พิษณุโลก 1002 กย. 5. คณะกรรมการ CHRO > 1502

13 สวั สดี


ดาวน์โหลด ppt การปฐมนิเทศ ข้าราชการใหม่ “ หลักสูตรการเป็น ข้าราชการที่ดี ” เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 CHRO ณ 26 พค. 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google