งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฐมนิเทศ ข้าราชการใหม่ “ หลักสูตรการเป็น ข้าราชการที่ดี ” เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 CHRO ณ 26 พค. 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฐมนิเทศ ข้าราชการใหม่ “ หลักสูตรการเป็น ข้าราชการที่ดี ” เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 CHRO ณ 26 พค. 2559."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฐมนิเทศ ข้าราชการใหม่ “ หลักสูตรการเป็น ข้าราชการที่ดี ” เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 CHRO ณ 26 พค. 2559

2 การปฐมนิเทศก่อนบรรจุแต่งตั้งเป็น ข้าราชการ ( การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ. ศ. ๒๕๕๓ ) เงื่อนไข กฎ กพ. พัฒนา ๓ ประเด็นหลัก ๑. ปฐมนิเทศโดยหน่วยงาน ( ประเมินตนเอง ) ๒. ศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง ( ๔ หมวด ๑๓ ชุด ) ๓. อบรมโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ( ๒ สัปดาห์ ) ๑. ระยะเวลา ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือน ๒. เริ่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ เป็นต้น

3 หลักสูตร “ การเป็น ข้าราชการที่ดี ” ( ๒ สัปดาห์ ) กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการ ๔ หมวดวิชา ๑ กิจกรรมเข้าค่าย ๓ วัน ๒ ศึกษาดูงาน ๒ วัน / ฝึก ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ วัน ๓ ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม ๑๒ - ๑๓ วัน ๔ การบรรยาย / อภิปราย / ประชุม กลุ่ม ๕ ประเมินผล

4 หลักสูตรการเป็น ราชการที่ดี ชุดกิจกรรมที่ ๑ ปรัชญาของการเป็น ข้าราชการ ประโยชน์ของ แผ่นดิน บทบาทหน้าของการ เป็นข้าราชการ ชุดกิจกรรมที่ ๒ การสร้างวินัย สร้าง ทีม ความสามัคคี จรรยาข้าราชการ ชุดกิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกราชการ ชุดกิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาสังคมและ ประเทศชาติ กิจกรรม ประเมินผล ระยะเวลา

5 ลำ ดับ ตำแหน่ง จังหวัด ( อัตรา ) รว ม ร้อย ละ เพชรบู รณ์ พิษณุ โลก สุโข ทัย ตาก อุตรดิ ตถ์ 1. เภสัชกร 212319 1.76 2. พยาบาลวิชาชีพ 738930373763292 57.03 3. นักเทคนิคการแพทย์ 53-131212 2.34 4. นักกายภาพบำบัด -1-2-3 0.59 5. นักรังสีการแพทย์ 111115 0.98 6. เจ้าพนักงานทันต สาธารณสุข 1034552727 5.27 7. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 11105563737 7.23 8. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 5213-11 2.15 9. นักจิตวิทยาคลินิก --1124 0.78 10. แพทย์แผนไทย 1-2-14 0.78 11. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ( เวชกิจฯ ) 521311212 2.34 12. นักวิชาการสาธารณสุข 311117 1.37 13. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 14143737627589 17.38 รวมเขตสุขภาพที่ 2 130130150545489 51 2 100. 00 อัตรากำลังเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รอบที่ 3 ราย วิชาชีพ และจังหวัด เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2558

6 อัตรากำลังบรรจุรอบตำแหน่งว่าง ( เยียวยา 66%) รายวิชาชีพ และจังหวัด เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 ลำดั บ ตำแหน่ง จังหวัด ( อัตรา ) รวม ร้อย ละ เพชรบู รณ์ พิษณุโ ลก สุโขทั ย ตาก อุตรดิ ตถ์ 1. พยาบาลวิชาชีพ 111115 55.5 6 2. เจ้าพนักงาน สาธารณสุข ( เวช กิจฉุกเฉิน ) 100001 11.1 1 3. เจ้าพนักงาน สาธารณสุข 011103 33.3 3 รวมเขตสุขภาพที่ 2222219100. 00

7 การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2559 ( กลุ่มบรรจุเป็น ข้าราชการ รอบ 3=5 รุ่น ) รุ่นที่ 1 ผู้จัด : วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พุทธ ชินราช พิษณุโลก วันที่ 25 มค. -3 กพ. 59 ณ โรงแรมสุโขทัยพรเจริญรี สอร์ท จำนวน 149 คน รุ่นที่ 2 ผู้จัด : วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ วันที่ 10 กพ. 59 ณ โรงแรมต้นทอง จ. อุตรดิตถ์ จำนวน 150 คน

8 การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2559 ( กลุ่มบรรจุเป็น ข้าราชการ รอบ 3 ) รุ่นที่ 3 ผู้จัด : วิทยาลัยการ สาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก วันที่ 1 – 10 มีค. 59 ณ วสส. พิษณุโลก จำนวน 75 คน รุ่นที่ 4 ผู้จัด : วิทยาลัยการ สาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก วันที่ 20 – 29 เมย. 59 ณ วสส. พิษณุโลก จำนวน 108 คน

9 การอบรม “ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2559 ( กลุ่มบรรจุรอบ 3 + กลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 16 พค. 59 ) รุ่นที่ 5 ผู้จัด : โรงพยาบาล พุทธชินราช พิษณุโลก วันที่ 17 พค. – 26 พค. 59 ณ โรงแรมทรัพยไพรวัลย์รี สอร์ท อ. วังทอง จ. พิษณุโลก จำนวน 238 คน

10 การอบรม “ หลักสูตรการเป็นข้าราชการ ที่ดี ” เขตสุขภาพที่ 2 ( ครั้งต่อไป ) กลุ่มเป้าหมาย วัน เวลา จำนวน ( คน ) 1 กลุ่มพยาบาลวิชาชีพบรรจุ เป็นข้าราชการ 1,15 มิย. 2559 82 2 กลุ่ม จพ. สาธารณสุข ( ด้านเวชกิจฉุกเฉิน ) และ จพ. สาธารณสุข 19 พค. 2559 2 3 กลุ่มแพทย์ จบช้าหลัง 16 พค. 2559 1 กค. 2559 8 4 กลุ่ม นวก. และ จพ.( สอบ ภาค ข รอบ 2 ) 3 ตค. 2559 31 รวมภาพเขต 2 ร่าง จัดอบรม ตค. 59 123

11 งบประมาณดำเนินการอบรม “ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ” เขตสุขภาพที่ 2 ( ครั้งต่อไป ) แหล่ง งบประมาณ จำนวนเงิน ค่าใช้จ่าย ( บาท ) จำนวน ( คน ) จำนวน เงินรวม ( บาท ) 1 เขตสุขภาพที่ 2 รายละ 3,000 บาท 123369000 2 ต้นสังกัดรายละ 8,500 บาท 1231,045,50 0 รวมภาพเขต 2 11,500 บาท 1231,414,50 0

12 รายชื่อผู้จัดการอบรม “ หลักสูตรการเป็น ข้าราชการที่ดี ” เขตสุขภาพที่ 2 ( เคยจัดการอบรม ) รายชื่อสถาบันจัดการ อบรม จำนวนที่ รองรับ ต่อรุ่น ( คน ) จำนวนรุ่น ที่เคยจัด ( ครั้ง ) ช่วง ระยะเว ลา ดำเนิน การ 1 รพ. พุทธชินราช พิษณุโลก > 1505 2 วพบ. พุทธชินราช พิษณุโลก 1502 3 วพบ. อุตรดิตถ์ 1502 สค. 4 วสส. พิษณุโลก 1002 กย. 5. คณะกรรมการ CHRO > 1502

13 สวั สดี


ดาวน์โหลด ppt การปฐมนิเทศ ข้าราชการใหม่ “ หลักสูตรการเป็น ข้าราชการที่ดี ” เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 CHRO ณ 26 พค. 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google