งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอุดหนุน งบประมาณ ให้แก่ สถานศึกษาใน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอุดหนุน งบประมาณ ให้แก่ สถานศึกษาใน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอุดหนุน งบประมาณ ให้แก่ สถานศึกษาใน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน

2 หน่วยงานที่ ขอรับ เงินอุดหนุน หน่วยงานที่ ขอรับ เงินอุดหนุน

3 หน่วยงานที่ขอรับ เงินอุดหนุน ได้ แก่ สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

4 ขอบเขตการให้ เงินอุดหนุน ขอบเขตการให้ เงินอุดหนุน

5 1. องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นสามารถ สนับสนุนงบประมาณเงิน อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายใน ลักษณะของการจ้างครู การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน ที่จำเป็น ยกเว้นค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างและไม่

6 เป็นการซ้ำซ้อนกับ งบประมาณที่สถานศึกษา ในสังกัด สพฐ. ได้รับ จัดสรรจากรัฐ 2. การสนับสนุน งบประมาณเงินอุดหนุน ต้องตรงตามความ ต้องการของสถานศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาผู้เรียนเท่านั้น เป็นการซ้ำซ้อนกับ งบประมาณที่สถานศึกษา ในสังกัด สพฐ. ได้รับ จัดสรรจากรัฐ 2. การสนับสนุน งบประมาณเงินอุดหนุน ต้องตรงตามความ ต้องการของสถานศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาผู้เรียนเท่านั้น

7 3. ระยะเวลาการ ขอรับเงินอุดหนุนต้องมี ระยะเวลาเริ่มต้นและ สิ้นสุด ไม่ต่อเนื่องและ ถาวรตลอดไป 4. สถานศึกษาใน สังกัด สพฐ. ที่ขอรับ การสนับสนุน งบประมาณเงินอุดหนุน ต้องผ่านข้อกำหนด รายละเอียดและ หลักเกณฑ์การขอรับ 3. ระยะเวลาการ ขอรับเงินอุดหนุนต้องมี ระยะเวลาเริ่มต้นและ สิ้นสุด ไม่ต่อเนื่องและ ถาวรตลอดไป 4. สถานศึกษาใน สังกัด สพฐ. ที่ขอรับ การสนับสนุน งบประมาณเงินอุดหนุน ต้องผ่านข้อกำหนด รายละเอียดและ หลักเกณฑ์การขอรับ

8 การสนับสนุนงบประมาณ ที่ สพฐ. กำหนด 5. กรณีองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี สถานศึกษาในสังกัด ต้อง นำงบประมาณมา ดำเนินการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาของตนให้ มีประสิทธิภาพก่อน การสนับสนุนงบประมาณ ที่ สพฐ. กำหนด 5. กรณีองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี สถานศึกษาในสังกัด ต้อง นำงบประมาณมา ดำเนินการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาของตนให้ มีประสิทธิภาพก่อน

9 หลักเกณฑ์ การตั้ง งบประมาณ รายจ่าย หมวดเงิน อุดหนุน หลักเกณฑ์ การตั้ง งบประมาณ รายจ่าย หมวดเงิน อุดหนุน

10 1. โครงการ / กิจกรรม ที่ขอรับเงินอุดหนุนต้อง เป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่มีกฎหมายกำหนด แต่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นไม่สามารถ ดำเนินการเองได้

11 2. โครงการ / กิจกรรม ที่ขอรับเงินอุดหนุนต้อง จัดทำเป็นโครงการเฉพาะ ปี โดยระบุระยะเวลา สิ้นสุดการขอรับ งบประมาณเงินอุดหนุน และไม่มีผลผูกพันการ ขอรับเงินอุดหุน ต่อเนื่อง ทุกปีอย่างถาวรตลอดไป กรณีที่เป็นการขอรับเงิน อุดหุนในปีที่ 2 เป็นต้นไป

12 ให้นำผลการดำเนินการ ของโครงการ / กิจกรรม ใน ปีที่ผ่านมาใช้ประกอบการ พิจารณาให้การสนับสนุน เงินอุดหนุนด้วย 3. โครงการ / กิจกรรม ที่ขอรับเงินอุดหนุนต้อง เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน โดยตรง ซึ่งหากไม่ ดำเนินการในโครงการ / กิจกรรมนั้นอาจทำให้เกิด ความ ให้นำผลการดำเนินการ ของโครงการ / กิจกรรม ใน ปีที่ผ่านมาใช้ประกอบการ พิจารณาให้การสนับสนุน เงินอุดหนุนด้วย 3. โครงการ / กิจกรรม ที่ขอรับเงินอุดหนุนต้อง เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน โดยตรง ซึ่งหากไม่ ดำเนินการในโครงการ / กิจกรรมนั้นอาจทำให้เกิด ความ

13 เสียหายแก่ผู้เรียนได้ และ ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับ งบประมาณที่สถานศึกษา ในสังกัด สพฐ. ได้รับ จัดสรรจากรัฐ 4. กรณีที่ให้การ สนับสนุนงบประมาณเงิน อุดหนุน เป็นค่าใช้จ่ายใน ลักษณะของการจ้างครูให้ นำมานับรวม เสียหายแก่ผู้เรียนได้ และ ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับ งบประมาณที่สถานศึกษา ในสังกัด สพฐ. ได้รับ จัดสรรจากรัฐ 4. กรณีที่ให้การ สนับสนุนงบประมาณเงิน อุดหนุน เป็นค่าใช้จ่ายใน ลักษณะของการจ้างครูให้ นำมานับรวม

14 กับการจ้างบุคคลของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่ต้องไม่สูงกว่า ร้อยละ 40 ของเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม มาตรา 35 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบริ หารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2542

15 5. การอุดหนุน งบประมาณให้ สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นคำนึงสถานะ ทางการคลังและภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่เป็น เบื้องต้นก่อนที่พิจารณา ตั้งงบประมาณเป็นเงิน อุดหนุน

16 วิธีดำเนินการ และการ ติดตามผล วิธีดำเนินการ และการ ติดตามผล

17 1. สถานศึกษาใน สังกัด สพฐ. ที่ขอรับเงิน อุดหนุนจะต้องจัดทำ โครงการ ซึ่ง ประกอบด้วย หลักการ และเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย เสนอให้องค์กรปกครอง

18 ส่วนท้องถิ่นพิจารณา ก่อนการจัดทำ แผนพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ของทุกปี โดยโครงการ ดังกล่าวต้องผ่านความ เห็นชอบจาก คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเขต พื้นที่การศึกษา

19 2. ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นส่งโครงการ ดังกล่าวให้ คณะกรรมการการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นพิจารณาตาม ขอบเขตและหลักเกณฑ์ ข้างต้น รวมทั้งให้ พิจารณาประเมินความ เป็นไปได้ของโครงการ

20 แล้วจัดทำความเห็นเสนอ ผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 3. เมื่อผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ ความเห็นชอบโครงการที่ ขอรับเงินอุดหนุนแล้ว องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นต้องนำเข้า แผนพัฒนาของ แล้วจัดทำความเห็นเสนอ ผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 3. เมื่อผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ ความเห็นชอบโครงการที่ ขอรับเงินอุดหนุนแล้ว องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นต้องนำเข้า แผนพัฒนาของ

21 องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และตั้ง งบประมาณตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ. ศ. 2541

22 4. การเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนให้เป็นไปตาม หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วน มาก ที่ มท 0808.2/ ว 2611 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547

23 5. สถานศึกษาใน สังกัด สพฐ. ที่ขอรับเงิน อุดหนุนต้องรายงานผล การดำเนินงานและการใช้ จ่ายเงินงบประมาณให้ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นทราบโดยละเอียด เพื่อการตรวจสอบของ สำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน

24 6. กรณีสถานศึกษา ในสังกัด สพฐ. ที่ขอรับ เงินอุดหนุนไม่ ดำเนินการให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเรียกเงินเท่า จำนวนที่อุดหนุนไป ทั้งหมดคืนได้


ดาวน์โหลด ppt การอุดหนุน งบประมาณ ให้แก่ สถานศึกษาใน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google