งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM WEBSITE กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เสนอ อาจารย์ สุกัลยา ชาญสมร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM WEBSITE กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เสนอ อาจารย์ สุกัลยา ชาญสมร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM WEBSITE กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เสนอ อาจารย์ สุกัลยา ชาญสมร

2 KM DMH

3 หน้าบ้าน

4 สื่อ Multimedia โครงการอมรมจัดการความรู้

5 KM gallery ภาพบรรยากาศการจัดการอบรมต่างๆ

6 เกี่ยวกับเรา ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่กล่าวถึงความเป็นมาของบริหารจัดการความรู้ กรมสุขภาพจิต ได้ใช้แนวคิดหนึ่งที่สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร ที่จะช่วยพัฒนาการจัดการความรู้ ของกรมสุขภาพจิตได้ดีคือ Model ปลาทู ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือ เกื้อกูล กันเป็นหัวใจสำคัญของการ จัดการความรู้ในครั้งนี้

7 แนวทางที่นำมาใช้

8 1. หัวปลา เป้าหมายหลักของการดำเนินการจัดการความรู้ เพื่อสะท้อน วิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาคน นำไปสู่การพัฒนา องค์กร ซึ่งบุคคลที่มีความสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้คือ นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ เป็นผู้บริหารด้านการจัดการองค์ความรู้ในกรม สุขภาพจิต 2. ตัวปลา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ ในองค์กรและ ระหว่างองค์กร โดยจัดการอบรมพัฒนาทักษะด้านต่างๆ กำหนดให้มีการ สัญจรการจัดการความรู้ เวทีตลาดนัดความรู้ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียน ความรู้ ยกระดับความรู้ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ แนวทางที่นำมาใช้

9 3. หางปลา จัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำมากลั่นกรองเกร็ดความรู้ที่สำคัญ มาบันทึกไว้เพื่อใช้งานต่อ และเผยแพร่ เป็นสินทรัพย์ KM

10 ข่าวสาร KM ส่วนของหน้านี้จะเป็น คู่มือ เอกสาร โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการความรู้ ของกรมสุขภาพจิต จากหลายๆหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาล สถาบันวิจัย และศูนย์สุขภาพจิตต่างๆ

11 ข่าวสาร KM

12 คลังความรู้ ส่วนของหน้านี้จะเป็น คู่มือการทำงาน เอกสารการประชุมโครงการ แผนการ ปฏิบัติงาน องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องของกรมสุขภาพจิต จากหลายๆหน่วยงาน เพื่อ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันระกันระหว่างภายในองค์กร และเผยแพร่ให้บุคคล ทั่วไปได้เรียนรู้ และสามารถประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูล

13 คลังความรู้ หรือ สินทรัพย์ KM

14 กระบวนการที่ใช้บริหารจัดการความรู้

15 การเรียนรู้ (Learning) โครงการฝึกอบรมการจัดการความรู้ต่างๆ เอกสารการประชุม /อบรม/สัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน สื่อวีดีทัศน์ที่เผยแพร่

16 กระบวนการและเครื่องมือ (Process and Tools) การจัดโครงการอบรมการจัดการความรู้ การสัญจรความรู้ เวทีตลาดนัดความรู้ แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต

17 การวัดผล (Measurements) การประเมินความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล การประเมินความพึงพอใจในภาพรวม สถิติการเข้าถึงข้อมูล

18 ข้อเสนอแนะ 1. สินทรัพย์ KM ควรมีการแบ่งแยกหมวดหมู่ความรู้ที่ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการเข้าถึง ข้อมูล 2. KM Website ควรจัดทำเว็บบอร์ดเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง ความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 3. ควรมีการจัดการตรวจสอบดูแลเว็บไซต์มากขึ้น เนื่องจากเอกสารบางไฟล์ไม่ สามารถเข้าถึงได้

19 KM WEBSITE กรมสุขภาพจิต. เข้าถึงได้จาก: http://www.km.dmh.go.th/ (เข้าถึงวันที่: 15 กันยายน 2558)http://www.km.dmh.go.th/

20 จัดทำโดย นาย นิติธร จั่นเจริญ 55160334 นางสาว ดาวใจ แป้นสุวรรณ 55160423


ดาวน์โหลด ppt KM WEBSITE กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เสนอ อาจารย์ สุกัลยา ชาญสมร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google