งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครร ราชสีมา htpp://www.nrru.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครร ราชสีมา htpp://www.nrru.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครร ราชสีมา htpp://www.nrru.ac.th

2 สารบัญ - แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา - โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน - ตารางสุปจำนวนนักศึกษาแยกตามคณะ - วีดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

3 แนะนำการลงทะเบียนนักศึกษา

4 โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน กลุ่มงาน ทะเบียน กลุ่มงานส่งเสริม วิชาการ สำนัก ผู้อำนวยการ

5 กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลง

6 ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาแยกตาม คณะ รายชื่อคณะ ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 คณะวิยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 862779625772 คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 859774525635 คณะวิทยาการจัดการ 110311651006845 คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 200197308326

7 แทรกไฟล์วีดีโอ


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครร ราชสีมา htpp://www.nrru.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google