งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์

2 SenderMessageChannelReceiver วัตถุประ สงค์ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ การสหกรณ์ บริหารจัดการ ศูนย์เรียนรู้การ สหกรณ์ ทฤษฎีการ สื่อสาร

3 Sender

4 Mess age ประวัติ สหกรณ์ การรับ สมาชิก ข้อบังคับ / ระเบียบ การ สหกรณ์ การ ประชุม / ประชุม ใหญ่ การ จัดสรร กำไรสุทธิ สวัสดิการ Active Member การ ประกอบ อาชีพของ สมาชิก การมีส่วน ร่วมของ ชุมชน คณะกรรม การ ฝ่าย จัดการ ธุรกิจ การรับ ฝากเงิน การถือหุ้น การมีส่วน ร่วมของ สมาชิก หน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้อง งบการเงิน ผลการ ดำเนินงาน ประเด็นการถอดองค์ความรู้

5 Chan nel สถานที่ VTR Power Point แผ่นพับ คู่มือ ปฏิทินดู งาน การ สหกรณ์ ผัง ภาพรวม ผังจุดดู งาน ป้าย การ ประชาสัม พันธ์อื่น ๆ

6 Recei ver สหกรณ์เกษตรกร ประชาชน ทั่วไป ผู้นำชุมชน อปท. อบจ. อบต. สมาคม มูลนิธิ องค์การ อื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google