งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำระบบการปลูกข้าว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำระบบการปลูกข้าว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำระบบการปลูกข้าว
ปฏิทินการดำเนินการ โครงการจัดทำระบบการปลูกข้าว ปัจจัยสำคัญในการเกิดน้ำท่วมมีสาเหตุจาก - ปริมารน้ำท่าที่เกิดขึ้น มีมากทำให้เกิดน้ำท่วมได้ - ขนาดความจุของลำน้ำ ขนาดเล็กไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำท่าที่เกิดขึ้นได้จะเอ่อล้นตลิ่ง - ลักษณะพื้นที่สองฝั่งลำห้วย มีความสูงต่ำมากน้อยเพียงใด 1

2 กำหนดการดำเนินงานโครงการจัดระบบการปลูกข้าว
การชี้แจงรายละเอียดโครงการ ที่ กำหนดการ กิจกรรม 1 29 ก.ค. กบกข. ชี้แจงรายละเอียดโครงการจัดทำระบบการปลูกข้าวให้คณะผู้บริหารกรมฯ 2 11 ส.ค. กบกข. , กรมฯ ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯให้เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ผส.ชป.,ผบร.ชป.,ฝจน.ชป.,ผอ.คบ.,ผอ.คป.,ชคบ.,ฝจน.คบ.,ฝจน.คป.,ฝสบ.คบ.,ฝสบ.คป.) 3 11-21 ส.ค. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ให้ JMC ,สหกรณ์ผู้ใช้น้ำชป., สมาคมผู้ใช้น้ำชป., กลุ่มบริหารการใช้น้ำชป. 4 11-31 ส.ค. ฝสบ. ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ให้ หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐาน กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ให้สมาชิกกลุ่มฯ

3 กำหนดการดำเนินงานโครงการจัดระบบการปลูกข้าว
ที่ กำหนดการ กิจกรรม 5 1-10 ก.ย. สอน.คาดการณ์น้ำต้นทุน ณ 1 พ.ย.และกำหนดปริมาณน้ำจัดสรรในช่วงฤดูแล้งสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ 6 11 ก.ย. สอน.แจ้งสชป. : โค้วต้าการจัดสรรน้ำระดับสชป. 7 12-19 ก.ย. สชป.แจ้งโครงการส่งน้ำฯ,โครงการชลประทานจังหวัด : โค้วต้าการจัดสรรน้ำระดับจังหวัด โครงการส่งน้ำฯ,โครงการชลประทานจังหวัด วางแผนการใช้น้ำและการปลูกพืช แล้วแจ้งกับ สชป.รวบรวม ตรวจสอบ สรุปแผนระดับสชป. 8 20 ก.ย. สชป.แจ้งสอน. : แผนการจัดสรรน้ำและแผนการปลูกพืชระดับสชป.และระดับจังหวัด 9 25 ก.ย. สอน.เสนอแผนขออนุมัติกรมฯ : แผนการจัดสรรน้ำและแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 53/54 ระดับจังหวัด 10 1 ต.ค. กรมฯแจ้งกบกข. : โค้วต้าการจัดสรรน้ำและแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 53/54 ระดับจังหวัด กบกข. = คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการจัดทำระบบการปลูกข้าว

4 กำหนดการดำเนินงานโครงการจัดระบบการปลูกข้าว
ที่ กำหนดการ กิจกรรม 11 1 ต.ค. กบกข.แจ้งกบกข.จังหวัด : โค้วต้าการจัดสรรน้ำและแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 53/54 ระดับจังหวัด การชี้แจงรายละเอียดโค้วต้าการจัดสรรน้ำและแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 53/54 12 6 ต.ค. โครงการชลประทานจังหวัดชี้แจง กบกข.จังหวัด กบกข.จังหวัดชี้แจง กบกข.อำเภอ 13-15 8 -12ต.ค. ชี้แจง กลุ่มบริหารการใช้น้ำชป. สมาชิกผู้ใช้น้ำ 16-20 13-16 ต.ค. รวบรวมรายละเอียดการใช้น้ำจากสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำจัดทำเป็นแผนการใช้น้ำและแผนการปลูกข้าว และพืชหลังนา เสนอกับ กบกข.อำเภอ,กบกข.จังหวัด,กบกข. 21-22 16 -17ต.ค. โครงการชลประทานจังหวัดส่งแผนการใช้น้ำและแผนการปลูกข้าว และพืชหลังนา ให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา,สชป. 23-24 20-25 ต.ค. สชป.รวบรวม ตรวจสอบ แผนการใช้น้ำและแผนการปลูกข้าว และพืชหลังนา เสนอ สอน. สอน.จัดทำแผนการใช้น้ำและแผนการปลูกข้าว และพืชหลังนา ระดับประเทศเสนอกรมฯ 25 27 ต.ค. กรมฯจัดส่งแผนการใช้น้ำและแผนการปลูกข้าว และพืชหลังนาให้ กบกข.


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำระบบการปลูกข้าว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google