งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 วิชาชีพสอบบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 วิชาชีพสอบบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 วิชาชีพสอบบัญชี

2 วิวัฒนาการของวิชาชีพสอบบัญชีช่วง ศตวรรษที่ 20
วัตถุประสงค์ในการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การพัฒนาวิธีการตรวจสอบสมัยใหม่ การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

3 วิวัฒนาการการสอบบัญชีช่วง ศตวรรษที่ 21
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ การใช้ IFRS ในนานาชาติ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานที่เพิ่มมากขึ้น มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ โดย IFAC Timeliness of accounting report บทบาทของการกำกับดูแลกิจการ และการรายงานความเสี่ยง ความซับซ้อนของรายงการค้าและการใช้เครื่องมือทางการเงิน

4 วิชาชีพสอบบัญชีในไทย
วิวัฒนาการของวิชาชีพบัญชี และ การสอบบัญชีในไทย พ.ศ

5 สถาบันทางการบัญชีต่างประเทศ
สหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (IFAC) สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (AICPA) สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งอังกฤษและเวลส์ (ICAEW) สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (IIA) สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ (ISACA)

6 สถาบันทางการบัญชีในไทย
สถาบันการศึกษา สถาบันวิชาชีพ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สมาคมการบัญชีไทย สถาบันกำกับดูแล คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี หน่วยงานอื่นของรัฐ

7 กฎหมายการบัญชีของไทย
พระราชบัญญัติการบัญชี 2543 มาตรฐานการรายงานการเงินสำหรับกิจการที่มีและไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2543 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชี

8 กฎหมายการสอบบัญชีของไทย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2472 กฎกระทรวงกำหนดหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามของผู้ประกอบวิชาชีพ บัญชี พ.ศ. 2553 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 19


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 วิชาชีพสอบบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google