งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 วัตถุประสงค์ในการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี  ขอบเขตการตรวจสอบ  การประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  การพัฒนาวิธีการตรวจสอบสมัยใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " วัตถุประสงค์ในการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี  ขอบเขตการตรวจสอบ  การประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  การพัฒนาวิธีการตรวจสอบสมัยใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  วัตถุประสงค์ในการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี  ขอบเขตการตรวจสอบ  การประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  การพัฒนาวิธีการตรวจสอบสมัยใหม่  การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี  การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

3  มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ การใช้ IFRS ใน นานาชาติ  ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานที่เพิ่มมากขึ้น  มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ โดย IFAC  Timeliness of accounting report  บทบาทของการกำกับดูแลกิจการ และการรายงาน ความเสี่ยง  ความซับซ้อนของรายงการค้าและการใช้เครื่องมือ ทางการเงิน

4  วิวัฒนาการของวิชาชีพบัญชี และ การสอบบัญชีใน ไทย  พ. ศ. 2418 - 2554

5  สหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (IFAC)  สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ สหรัฐอเมริกา (AICPA)  สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งอังกฤษและเวลส์ (ICAEW)  สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (IIA)  สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ (ISACA)

6  สถาบันการศึกษา  สถาบันวิชาชีพ  สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์  สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  สมาคมการบัญชีไทย  สถาบันกำกับดูแล  คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  หน่วยงานอื่นของรัฐ

7  พระราชบัญญัติการบัญชี 2543  มาตรฐานการรายงานการเงินสำหรับกิจการที่มีและ ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง คุณสมบัติและ เงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ. ศ. 2543  ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การพัฒนา ความรู้ทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพ บัญชี

8  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ. ศ. 2472  กฎกระทรวงกำหนดหลักประกันความรับผิดต่อ บุคคลที่สามของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ. ศ. 2553  จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ตาม ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 19


ดาวน์โหลด ppt  วัตถุประสงค์ในการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี  ขอบเขตการตรวจสอบ  การประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  การพัฒนาวิธีการตรวจสอบสมัยใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google