งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรัพย์สินทางปัญญา กับการส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจการค้า และการตลาด โดย นางขวัญใจ กุลกำม์ธร ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา วันอาทิตย์ ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรัพย์สินทางปัญญา กับการส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจการค้า และการตลาด โดย นางขวัญใจ กุลกำม์ธร ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา วันอาทิตย์ ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทรัพย์สินทางปัญญา กับการส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจการค้า และการตลาด โดย นางขวัญใจ กุลกำม์ธร ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพฯ 1

2 ภารกิจด้านส่งเสริม สนับสนุน การประกอบธุรกิจการค้า และการตลาด เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ช่วยให้ธุรกิจมีความมั่นคง ลดความ เสี่ยง ทรัพย์สินทางปัญญา = เครื่องมือใน การประกอบธุรกิจ 2

3 ระบบทรัพย์สินทางปัญญา การ สร้างสรรค์ การ คุ้มครอง การใช้ ประโยชน์ 3

4 ระบบทรัพย์สินทางปัญญา ( ต่อ ) การ สร้างสรรค์ การใช้ประโยชน์ จากเอกสาร สิทธิบัตร การต่อยอด สิทธิบัตรหรือ นวัตกรรม การสนับสนุนการ วิจัยและพัฒนาที่ ตลาดต้องการ ออกแบบ เครื่องหมาย อย่างไรให้ เด่น โดน จด ทะเบียนได้ การ คุ้มครอง ทรัพย์สิน ทางปัญญา คุ้มครอง โดยการ จด ทะเบียน คุ้มครอง โดย อัตโนมัติ การใช้ ประโยชน์ ใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ทางปัญญาของตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเอง / ผลิตเอง / ขายเอง คิดเอง อนุญาตให้ ผู้อื่นใช้ ใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ทางปัญญาของผู้อื่น อย่างถูกต้องตาม กฎหมาย 4

5 แนวทางการดำเนินการด้าน การส่งเสริมฯ กรมทรัพย์สินทางปัญญาส่ง วิทยากรเข้าร่วม บูรณาการระหว่างสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด และกรมทรัพย์สินทางปัญญา และกรมทรัพย์สินทางปัญญา 5

6 ตัวอย่าง คู่มือบรรยายความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญา 6

7 ปัญหา การมองทรัพย์สินทางปัญญา เป็น เรื่องไกลตัว และสิ้นเปลืองเงิน การนำเอาทรัพย์สินทางปัญญาของ ผู้อื่นมาใช้ โดย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 7

8 ภารกิจการจดทะเบียน / รับ แจ้งข้อมูลทรัพย์สินทาง ปัญญาในภูมิภาค ให้คำปรึกษาเบื้องต้น รับคำขอจดทะเบียน / แจ้งข้อมูลแทน กรมทรัพย์สินทางปัญญา คำขอเครื่องหมายการค้า – ขอเลขคำขอ ได้เลย คำขออื่นๆ ออกเลขคำขอที่กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา บทบาทของสำนักงานพาณิชย์ จังหวัด 8

9 สถิติ 9

10 ปัญหา / ข้อควรระวัง การจำแนกประเภททรัพย์สินทางปัญญาที่ ถูกต้องเหมาะสม ความสมบูรณ์ของคำขอ ( เอกสารครบถ้วน / รายการสินค้าถูกต้อง ) สิทธิบัตร : ก่อนประกาศโฆษณาต้องเก็บเป็น ความลับ การรักษาระยะเวลาการดำเนินการยื่นสิทธิบัตร รับจดทะเบียน (60 วัน ) ประกาศโฆษณา (60 วัน ) แก้ไขฯ (60 วัน ) การเก็บค่าธรรมเนียมตามประเภททรัพย์สินทาง ปัญญา การปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พ. ร. บ. การอํานวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ.2558 10

11 - เริ่มใช้ 21 ก. ค. 2558 - คู่มือสำหรับประชาชนต้องแล้ว เสร็จ 20 ก. ค.2558 - ก. พ. ร. เริ่มตรวจคู่มือฯ 21 พ. ค. 2558 - ข้อบัญญัติใดที่ขัดหรือแย้งกับ กฎหมายนี้ให้ใช้กฎหมายฉบับนี้ พ. ร. บ. การอํานวยความ สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ. ศ.2558 11

12 มีหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ยื่นพร้อมคำขอให้ถูกต้อง ครบถ้วน คำขอไม่ถูกต้อง / ขาดเอกสาร หรือหลักฐานใด แจ้งให้ผู้ขอทราบ ทันที การรับคำขอ 12

13 แก้ไขหรือเพิ่มเติม ได้ขณะนั้น ให้แก้ไขทันที - แนบเอกสาร ครบถ้วนตามคู่มือ - แก้ไขตามคำแนะนำ แล้ว 1. เรียกเอกสารหรือ หลักฐานเพิ่มไม่ได้ 2. จะปฏิเสธไม่ พิจารณาคำขอเพราะ ความไม่ครบถ้วนไม่ได้ ไม่อาจดำเนินการ ได้ขณะนั้น 1. บันทึกความ บกพร่องและ รายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ ต้องยื่นเพิ่มเติม 2. กำหนด ระยะเวลาที่ แก้ไขหรือยื่น เอกสารเพิ่มเติม 3. พนักงาน เจ้าหน้าที่และ ผู้ยื่นคำขอลง นามในบันทึก 4. มอบสำเนา บันทึกให้ผู้ยื่นคำ ขอ การรับคำขอ 13

14 1. ทำ Checklist ตรวจรายการ เอกสาร 2. กำหนดรูปแบบบันทึกความ บกพร่อง 3. พิจารณาว่าผู้ยื่นคำขอที่ไม่ใช่ผู้ขอ มีอำนาจลงนามในบันทึกความ บกพร่องหรือไม่ 4. ความไม่สมบูรณ์ / เอกสารไม่ ครบถ้วนเกิดจากความประมาท เลินเล่อหรือทุจริต เป็นผลให้ไม่อาจ อนุญาตได้ ให้ดำเนินการทางวินัย หรือดำเนินคดีโดยไม่ชักช้า การรับคำขอ 14

15 * สิทธิบัตร 0 2547 4637 หรือ #9 ต่อ 1002 * เครื่องหมายการค้า 0 2547 4638-9 หรือ #9 ต่อ 1005 * ลิขสิทธิ์ 0 2547 4634 หรือ #9 ต่อ 1601 * สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 0 2547 4637 หรือ #9 ต่อ 1510 ฝากเบอร์... 15

16 ขอบคุณ kwanjaikul@moc.go.th 0 2547 4657 16


ดาวน์โหลด ppt ทรัพย์สินทางปัญญา กับการส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจการค้า และการตลาด โดย นางขวัญใจ กุลกำม์ธร ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา วันอาทิตย์ ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google