งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรัพย์สินทางปัญญากับการส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรัพย์สินทางปัญญากับการส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทรัพย์สินทางปัญญากับการส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
โดย นางขวัญใจ กุลกำม์ธร ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพฯ

2 ภารกิจด้านส่งเสริมสนับสนุน การประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ช่วยให้ธุรกิจมีความมั่นคง ลดความเสี่ยง ทรัพย์สินทางปัญญา = เครื่องมือในการประกอบธุรกิจ

3 ระบบทรัพย์สินทางปัญญา
การสร้างสรรค์ การคุ้มครอง การใช้ประโยชน์

4 ระบบทรัพย์สินทางปัญญา (ต่อ)
การสร้างสรรค์ การใช้ประโยชน์จากเอกสารสิทธิบัตร การต่อยอดสิทธิบัตรหรือนวัตกรรม การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่ตลาดต้องการ ออกแบบเครื่องหมายอย่างไรให้ เด่น โดน จดทะเบียนได้ การคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญา คุ้มครองโดยการจดทะเบียน คุ้มครองโดยอัตโนมัติ การใช้ประโยชน์ ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ คิดเอง / ผลิตเอง / ขายเอง คิดเอง อนุญาตให้ผู้อื่นใช้ ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

5 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวทางการดำเนินการด้านการส่งเสริมฯ บูรณาการระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และกรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญาส่งวิทยากรเข้าร่วม จัดอบรมเจ้าหน้าที่องค์กรท้องถิ่น จัดอบรมผู้ประกอบการในภูมิภาค กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดอบรมความรู้ให้แก่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด Training of the trainer โครงการประกวดการพัฒนา ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม จัดทำคู่มือบรรยายความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาส่งให้ทุกจังหวัด ขอความร่วมมือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด (กลุ่มเป้าหมาย/สถานที่)

6 ตัวอย่าง คู่มือบรรยายความรู้ทรัพย์สินทางปัญญา

7 ปัญหา การมองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเรื่องไกลตัว และสิ้นเปลืองเงิน
การนำเอาทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

8 ภารกิจการจดทะเบียน / รับแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาค
ให้คำปรึกษาเบื้องต้น รับคำขอจดทะเบียน / แจ้งข้อมูลแทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา คำขอเครื่องหมายการค้า – ขอเลขคำขอได้เลย คำขออื่นๆ ออกเลขคำขอที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา บทบาทของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

9 สถิติ

10 พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ปัญหา / ข้อควรระวัง การจำแนกประเภททรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องเหมาะสม ความสมบูรณ์ของคำขอ (เอกสารครบถ้วน / รายการสินค้าถูกต้อง) สิทธิบัตร : ก่อนประกาศโฆษณาต้องเก็บเป็นความลับ การรักษาระยะเวลาการดำเนินการยื่นสิทธิบัตร รับจดทะเบียน (60 วัน) ประกาศโฆษณา (60 วัน) แก้ไขฯ (60 วัน) การเก็บค่าธรรมเนียมตามประเภททรัพย์สินทางปัญญา การปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

11 พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
- เริ่มใช้ 21 ก.ค. 2558 - คู่มือสำหรับประชาชนต้องแล้วเสร็จ 20 ก.ค.2558 - ก.พ.ร. เริ่มตรวจคู่มือฯ 21 พ.ค. 2558 - ข้อบัญญัติใดที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายนี้ให้ใช้กฎหมายฉบับนี้

12 การรับคำขอ พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่
ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคำขอให้ถูกต้อง ครบถ้วน คำขอไม่ถูกต้อง/ ขาดเอกสารหรือหลักฐานใด แจ้งให้ผู้ขอทราบทันที

13 ไม่อาจดำเนินการได้ขณะนั้น
การรับคำขอ แก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ขณะนั้น ให้แก้ไขทันที ไม่อาจดำเนินการได้ขณะนั้น 1. บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม 2. กำหนดระยะเวลาที่แก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม 3. พนักงานเจ้าหน้าที่และ ผู้ยื่นคำขอลงนามในบันทึก 4. มอบสำเนาบันทึกให้ผู้ยื่นคำขอ แนบเอกสารครบถ้วนตามคู่มือ แก้ไขตามคำแนะนำแล้ว 1. เรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มไม่ได้ 2. จะปฏิเสธไม่พิจารณาคำขอเพราะความไม่ครบถ้วนไม่ได้

14 การรับคำขอ 1. ทำ Checklist ตรวจรายการเอกสาร 2. กำหนดรูปแบบบันทึกความบกพร่อง 3. พิจารณาว่าผู้ยื่นคำขอที่ไม่ใช่ผู้ขอมีอำนาจลงนามในบันทึกความบกพร่องหรือไม่ 4. ความไม่สมบูรณ์/เอกสารไม่ครบถ้วนเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริต เป็นผลให้ไม่อาจอนุญาตได้ ให้ดำเนินการทางวินัยหรือดำเนินคดีโดยไม่ชักช้า

15 ฝากเบอร์... * สิทธิบัตร หรือ #9 ต่อ 1002 * เครื่องหมายการค้า หรือ #9 ต่อ 1005 * ลิขสิทธิ์ หรือ #9 ต่อ 1601 * สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หรือ #9 ต่อ 1510

16 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ทรัพย์สินทางปัญญากับการส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google